Bilmarknaden i juni 2017 - MRF

Bilmarknaden i juni 2017

Juni och hitintills i år – nybilshandeln

Personbilsregistreringarna nådde i år den bästa junimånaden någonsin och blev den 41:e månaden av de 42 senaste med en ökning. Även ackumulerat har 2017 de hitintills högsta registreringarna. Ökningen var 6 procent i juni och hitintills i år är vi 3 procent över rekordåret 2016. I början av juni skrevs prognosen för personbilsregistreringarna upp till 375 000.

Allt tyder på en fortsatt rekordstark personbilsmarknad andra halvåret.

Privatleasingen ökar i antal som totalmarknaden och privatregistrerade bilar har en svag minskning med några procentenheter. Läs mer om privatleasing längre ned.

För transportbilar hade vi i juni den bästa registreringsmånaden någonsin, och den 38:e månaden av de 43 senaste med en ökning. Hitintills i år ligger transportbilar 10 procent över rekordåret 2016 och i juni blev ökningen hela 22 procent.

Även för transportbilar talar allt för en stark höstmarknad med fortsatt rekordtakt.

Tunga lastbilar ökade med 9 procent i juni och är nu ackumulerat 7 procent över fjolåret. Det var den 19:e av de senaste 21 månaderna med en ökning. I maj skrev MRF upp prognosen för tunga lastbilar 2017 till 6 000 enheter.

Allt flera börjar prata om att vi i år kan få vara med om ett nytt rekordår. Det nuvarande rekordåret inföll 1989 med 6 133 levererade tunga lastbilar.

Nybilar; Helåret 2016 och prognoserna 2017

2016 blev det bästa året någonsin och december blev den bästa decembermånaden någonsin för personbilar. Det innebär också att vi har den 36:e månaden i rad med en ökning. Ökningen blev för helåret 8 procent och för december 11 procent. För 2016 registrerades 372 318 personbilar, vilket är 27 000 fler är 2015 och hela 68 000 fler än 2014. Jämför vi 2016 med 2014 är ökningen hela 22 procent.
Bortsett från 2015 var det tidigare rekordåret 1988 med knappa 344 000. Först på plats 7, 8 och 9, av de 10 bästa personbilsåren, hittar vi registreringsår från 2000-talet (2007, 2011 och 2014) och de ligger alla mellan 304 000 och 307 000. Tillsammans med 2015 är vi nu uppe på en ny nivå som antalsmässigt är ovanlig för 2000-talet.

Den ursprungliga prognosen för 2016, på 330 000, sattes i en tid då vi med oro såg ett extremt inflöde av asylsökande till landet samtidigt som rädslan kring effekterna från införandet av de nya amorteringskraven var hög. Vi justerade upp prognosen i mars till 355 000 och igen i juni till 375 000. Nu har vi facit och det är ett nytt rekordår som slutade i linje med prognosen.
För 2017 tror vi också på ett mycket starkt bilår. Vi går in i det nya året med en för många ovanligt hög orderbank och vi har haft en hög försäljningstakt även under slutet av 2016. Effekterna av detta bör märkas under det första kvartalet 2017.

Vår prognos för 2017 var ursprungligen på 350 000 bilar och har nu ändrats till 360 000 då vi har fått in mer underlag sedan i oktober. Detta är också på samma nivå som Bil Sweden idag har angett som sin prognos. Slår prognosen in blir 2017 det näst bästa personbilsåret någonsin, endast 3 % under 2016 års rekordsiffra.

Bil Sweden höjde prognosen för personbilar 2017 i början av juni från 360 000 till 375 000. En höjning som är 4,2 % högre än den tidigare prognosen och just över rekordåret 2016. Om den nuvarande uppgången med knappa 3 % står sig året ut, blir det nya rekordet 382 000. MRF står bakom Bil Swedens beslut att höja årets prognos. Vi hör också från marknaden att många av märkenas orderböcker är mycket välfyllda samtidigt som försäljningen av de inbytta bilarna går bra.

Även för transportbilar

blev 2016 det bästa året någonsin, med 51 669 registreringar och en ökning för helåret på 15 procent. Ökningen i december var 14 procent och därmed har vi en ökning för den 34:e månaden av de 37 senaste. Jämför vi 2016 med 2014 är ökningen hela 23 procent.

Inför 2016 trodde vi på 44 000 transportbilar, vilket var i nivå med 2015. Prognosen höjdes sedan tre gånger för att i september landa på 52 000, vilket också infriades.
För transportbilar hittar vi de 10 bästa åren bland de 11 senaste åren, där det bara är 2009 som saknas. Här ser vi alltså en jämnare volym än för personbilar.
Även för transportbilar tror vi på ett starkt 2017. De positiva signalerna som vi hör från personbilar för orderbanker och ordertakten är minst lika bra som för personbilar, möjligen anar vi en fortsatt ökning av inkommande order.
Prognosen som vi tidigare satt till 50 000 har vi nu justerat upp till 52 000, efter att vi sett mer positiv uppdaterad statistik och då vi är tryggare i att förändringen av ROT-avdragen inte tycks påverka försäljningen i den utsträckningen som vi tidigare trott. Vi går mot ett nytt rekordår för transportbilar.

För tunga lastbilar

För tunga lastbilar blev 2016 det 3:e bästa året någonsin med 5 913 registreringar, en ökning från 2015 med 22 procent. Decembers ökning blev 24 procent och det blev den 15:e månaden i rad med en ökning.

Det senaste toppåret var 2008 med 6 027 bilar och det bästa året var 1989 med 6 133. Fem av de 10 bästa tunga lastbilsåren är från 1900-talet, varav fyra var före 1990.

Vi gick in i 2016 med en MRF-prognos på 4 800, motsvarande 2015 års volym. Höjningar skedde sedan både i maj och i oktober till den slutgiltiga prognosen som landade på 5 700 och vi ser nu att den överträffades med 210 tunga lastbilar.

Den mycket starka leveranstakten under året har överraskat många bedömare och allmänt känt har varit att påbyggarnas kapacitet till viss del har bromsat en ännu högre årsvolym.

Vår prognos för 2017 höjs nu från 5 400 till 5 600. Vi hör att det finns mycket bra orderbanker på många håll och att ordertakten ligger på en hög volym. Den svenska högkonjunkturen står sig, räntorna kommer att vara fortsatt låga och byggtakten är fortsatt mycket hög. En del av de många stora infrastrukturprojekten har dock redan kommit igång och en volym något under 2016 års är det vi lägger som prognos för 2017.

Prognosen för 2017 på tunga lastbilar höjdes av MRF:s styrelse för tunga fordon vid styrelsemötet den 18 maj, till 6 000 enheter. Om årets nya prognos slår in blir 2017 det tredje bästa året någonsin för tunga lastbilar. 1989 nådde marknaden 6 133 registreringar och 2008 6 027.

MRF Prognoser 2017 170608

 

Begagnatförsäljningen fortsätter med rekordvolymer
utan att MRF-handeln ökar sina begagnatlager

Juni och hitintills i år (se även statistikdiagrammen i separat PDF-fil nedan)

Försäljning av begagnade personbilar har fortsatt starkt under första halvåret och ligger på samma volymer som rekordåret 2016. 646 000 begagnade bilar levererades ut under årets första sex månader. Samtidigt ökar inte lagren för MRF-handeln, utan minskade faktiskt med 1 procent per 30 juni till 39 500.

– Historiskt är det ovanligt att vi vid en högkonjunktur samtidigt har rekordförsäljning både för nya och begagnade bilar utan att MRF-handelns begagnatlager ökar. Men så är det nu och tydligt är att vi har en mycket stark bilmarknad samtidigt som handeln arbetar intensivt med den för dem viktiga begagnatförsäljningen.

För övrig bilhandel, som i fjol hade samma lagerantal som MRF-handeln, har lagren ökat med 24 procent jämfört med för ett år sedan. Övrig bilhandels försäljning har i år ökat med 11 procent, samtidigt som MRF-handelns begagnatförsäljning har minskat med 2 procent. De stora ökningstalen för lagren hos övrig bilhandel kan vara ett tecken på att MRF-handeln säljer vidare fler bilar än normalt till övrig bilhandel.

För begagnade bilar upp till fem år har bilhandeln i år ökat sin försäljning med 5 procent, samtidigt som privatförsäljningen har minskat med 1 procent. Av bilhandelns försäljning av bilar upp till fem år står MRF-handeln för 63 procent. För samtliga begagnade bilar har bilhandeln under perioden sålt 5 procent fler bilar i år medan privatförsäljningen har minskat med 2 procent.

– Vi ser sakta men säkert en långsiktig ökning av bilhandelns begagnatförsäljning och samtidigt en minskning för privatförsäljningen. Köparen söker naturligtvis trygghet kring bilaffären och hos bilhandeln ges inte bara information om bilens skick, varudeklaration och historik, man får dessutom garanti på bilen och köpet omfattas av konsumentköplagen.

För MRF-handeln såldes det i juni lika många begagnade bilar som 2016. För övrig bilhandel blev det en ökning med 12 procent. Snittvärdet för en begagnad bil inom MRF-handeln ökade under juni med 4 procent (i maj var ökningen 5 procent) jämfört med 2016.

Den begagnatbil som bilhandeln sålt mest av i år är Volvo V70, följt av VW Golf och VW Passat. Därefter följer Volvo V60, Volvo XC60, Audi A4, Volvo V40, Kia Ceed, Volvo XC70 och Ford Focus kommer på tionde plats.

Fotnot
Vår statistik baserar sig på begagnade personbilar som säljs till slutkund, privata och företag. Bilar som säljs till bilhandlare och mellan bilhandlare är inte medräknade.

MRF begagnatstatistik per 2016 o 201706 170713

 

Trendbrott för privatleasing

Juni och hitintills i år (fler diagram och tabeller finns i bifogad PDF-fil längst ner)

För första halvåret i år ser vi ett trendbrott för privatleasing. Antalet privatleasing som levererats ut har fortsatt på en hög nivå, men den starka ökningen som vi har kunnat se under flera år fortsätter inte längre. Andelen privatleasade personbilar för jan-juni var 27,2 %, jämfört med helåret 2016 där andelen nådde 28,5 %. För 2:a halvåret 2016 var andelen hela 31,9 % och för 1:a halvåret 25,0 %.

Antalet privatleasade personbilar första halvåret i år blev 21 800 att jämföras med 27 700 för 2:a halvåret 2016. För 1:a halvåret 2016 var antalet levererade privatleasade bilar 21 100 och ökningen för de första 6 månader 2017 blev densamma som för hela personbilsmarknaden, nämligen 3 %. Som jämförelse var ökningen för 1:a halvåret 2016 jämfört med 2015 hela 110 %.

Vi ser en fortsatt rekordstark totalmarknad för personbilar där helårsprognosen nyligen skrevs upp till 375 000 bilar, vilket är högre än rekordåret 2016, som slutade på 372 300.

Andelen privatleasing av de totalt registrerade personbilarna blev för jan-juni 11 % mot 13 % för helåret 2016.

– Privatleasingens andel kommer att fortsätta på en hög nivå, men jag tror att den kommer att stabilisera sig kring 30 % det närmaste året. Det positiva mottagandet från kunderna gör att produkten privatleasing är här för att stanna, men att ökningen har avstannat känns nog bra för många i branschen, säger Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF.

– Vår prognos är att vi kommer att leverera ut cirka 45 000 privatleasade bilar 2017.

Andelen privatleasing skiljer sig åt mellan bilmärkena

Volkswagen fortsätter att vara marknadsledare på privatleasing, men med en minskad andel, 18 % för jan-juni 2017 (22 % för helåret 2016). Volvo har också minskat sin andel och nådde nu 12 % (15 %). Trea kom uppstickaren Peugeot med hela 11 % (4 %), följt av Renault och Toyota som bägge hade 8 % (8 % & 8 %).

Av Volkswagens alla privatregistrerade bilar bestod 39 % (46 %) av privatleasade bilar medan Volvos andel var 23 % (29 %). Peugeots andel var hela 50 % (25 %) medan Renault hade 48 % (51 %) och Toyota hade 27 % (29 %).

Seat hade den högsta andelen privatleasade bilar av de privatregistrerade med 65 % (78 %) och på andra plats hittar vi Mini som hade 61 % (74 %). Peugeot tog tredje platsen.

Av Volkswagens samtliga sålda bilar 2016 (inklusive till företag) var 14 % (19 %) privatleasade medan Volvo bara hade privatleasat ut 7 % (10 %) av alla sina sålda bilar. För Peugeot blev andelen hela 38 % (18 %). Högst andel här hade Seat med 44 % (57 %).

De tre mest sålda modellerna minskar sin andel från 28 till 20 %

Golf var jan-juni 2017 den populäraste bilmodellen att privatleasa, med en andel på 7,8 % (helåret 2016 10,4 %). Tvåan Polo nådde en andel på 6,9 % (9,1 %). V40 kom på tredje plats med 5,0 % (8,1 %). Tillsammans har de tre modellerna i topp minskat sin andel från 28 % till 20 %. Det snabbast växande bilmärket inom privatleasing under perioden var Peugeot och de har nu med två av sina modeller på topp 10-listan, nämligen 2008 och 208.

Analys av kunderna som privatleasade personbilar jan-juni 2017

Andelen kvinnor är något högre bland de som privatleasar. Åldern är något lägre och andelen förstagångs-”köpare” är något fler. Även bland förstagångs-”köpare” är åldern lägre än hos övriga, men här kan vi se att snittåldern för samtliga 1:a-gångsköpare har ökat sedan 2015, med mellan tre och sex år. Fortfarande är det en bred blandning av åldrar som skaffar sin nya bil privatleasad.

Både ökningar och minskningar av privatleasing under 1:a halvåret, bland länen

12 län hade ökningar av privatleasingen under 1:a halvåret i år och 9 hade minskningar. Flest privatleasade bilar levererades i Västra Götaland med 5 278 bilar (en minskning med 2 % jämfört med motsvarande period 2016), Stockholms län var knapp tvåa med 5 113 bilar (-3 %) och Skåne blev trea med 3 211 (+26 %). På fjärde plats kom Jönköpings län med 985 (+7 %). De län som har ökat mest i % i år är Jämtland med 28 %, Skåne 26 % och Kronoberg med 24 %. Nästan var annan privatleasad bil levererades i Stockholms och Västergötlands län tillsammans.

Slutanalyser

Privatleasingens kraftiga tillväxt och höga andel de senaste åren beror bland annat på att konsumenterna mer och mer föredrar att betala en månadshyra samtidigt som smidigheten med att slippa sälja sin bil efter tre år för många känns bra. Att låta någon annan garantera restvärdet spelar naturligtvis också in. En trygghet kring vad bilen kostar, tillsammans med att få en miljömässigt sett bra bil och att det är en modern samt säker bil är vad vi hör från många kunder.

De flesta bilmärken har nu skapat bra rutiner kring privatleasing och har också valt att marknadsföra produkten. De som sedan i flera år har haft produkten privatleasing erbjuder den numera för alltfler av sina modeller. Hos vissa bilmärken finns privatleasing för alla deras bilmodeller. Efterfrågan efter bilar är fortsatt mycket stark i Sverige och nu har konsumenterna ännu ett bra alternativ för sitt bilinnehav.

För de som lämnade tillbaka sin privatleasade bil under det senaste halvåret (6 000 konsumenter) valde många att skaffa en ny bil igen. Av de som gjorde det valde 93 % privatleasing igen. Dessa kunder är också mer märkestrogna än nybilsköpare i allmänhet. 71 % valde samma nybilsmärke vilket är 10 procentenheter högre än motsvarande siffra för alla nybilsköpare.

MRF arbetar sedan en tid tillbaka för att ta fram en broschyr ”Att tänka på när du leasar bil”. Arbetet sker tillsammans med många parter på marknaden och broschyren är tänkt att publiceras efter sommaren.

Statistiken är framtagen baserad på material från vroom.

MRF – Privatleasing per 1706 170710

Ytterligare statistik finner du här >>>

Johan Holmqvist UM

Johan Holmqvist
bilhandelsansvarig MRF
Tel 08-701 63 22
Skicka ett mejl till Johan