Opinion för Tunga fordon - MRF

Opinion för Tunga fordon

2018 toppar frågan 74 tonsekipage på våra vägar, förslaget om vägslitageavgift, kravet på personalliggare och frågan om biobränslen och reduktionsplikt, MRF:s agenda för lobbyinsatser inom tunga fordon. I vissa frågor som cabotage och alkobommar samverkar MRF med andra branschorganisationer, i dessa fall Åkeriföretagen. En generell bedömning är att regeringen ökar trycket och därmed kraven på vägbundna transporter till förmån för järnväg och sjöfart.

Frågorna vi jobbar med
74 ton, Riksdagen har beslutat att tillåta 74 tons bruttovikt i hela landet – där vägnätet har tillräcklig bärighet. Riksdagen ”körde därmed över” regeringens förslag som var att bara tillåta BK4 på 785 mil väg som Trafikverket pekat ut. Väg där det inte fanns någon risk att godset skulle flyttas från järnväg eller sjöfart till lastbil. Trafikverket har nu i uppdrag att se över vilka vägar som klarar detta. Riksdagen har nu beslutat att tillåta 74 tons bruttovikt i hela landet – där vägnätet har tillräcklig bärighet. Riksdagen ”körde därmed över” regeringens förslag som var att bara tillåta BK4 på 785 mil väg som Trafikverket pekat ut. Väg där det inte fanns någon risk att godset skulle flyttas från järnväg eller sjöfart till lastbil. Trafikverket har nu i uppdrag att se över vilka vägar som klarar detta.

Vägslitageavgift, arbetet slirar men kommer att innebära att vi får någon form av kilometerskatt på tunga fordon, såväl svenska som utländska, under 2018, tidigast. MRF är kritiska till förslaget om en vägslitageavgift, då den av allt att döma, blir ännu en skatt på yrkestrafiken, dessutom är det en skatt på avstånd – inte utsläpp.

Personalliggare för bilverkstäder, Den 1/7 2018 kommer det att vara krav på personalliggare för verkstäder med fler än 15 personer anställda (för mindre företag från 1/1 2019). Kravet på personalliggare avser företag där minst 25 procent av omsättning kommer från verkstadsdelen. MRF ställer sig positivt till förslaget om personalliggare då det innebär konkurrens på lika villkor.

Biodrivmedel, Sverige har redan en mycket hög biodrivmedelsandel, 19 procent 2017 vilket ska jämföras med EU-snittet 4-5 procent. HVO utgjorde 12 procent medan resterande i huvudsak utgjordes av etanol och FAME. Skattebefrielsen för HVO ligger kvar till 2018, medan skattenedsättningen för FAME ligger kvar till 2018 om ingen överkompensation sker. EU-kommisionen föreslår att biobränsken från grödor och spannmål, socker och oljeväxter fasas ut från 2020. Sverige kommer att införa reduktionsplikt d v s varje liter bränsle måste minska sina utsläpp med en viss procentsats. Enligt MRF är frågan mycket komplicerad, och alla alternativ måste övervägas då biobränsle inte löser allt.

Alkobommar i hamnarna, riksdagen har beslutat att det ska införas alkobommar i 23 av landets 52 hamnar + Öresundsbron. Arbetet kommer att inledas under 2018 för att succesivt byggas ut, pengar är avsatta i budgeten.
MRF är för alkobommar i hamnarna som ett led i ökad trafiksäkerhet på våra vägar, vi vill införandet ska ske skyndsamt.