Varje månad kommenterar Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på bilmarknaden. Här hittar du kommentarer och statistik kring de tre delarna; nya bilar, begagnade bilar och privatleasade bilar. Uppdateringar för respektive del sker löpande och senast den 10e i månaden.

Fortsatt stark bilmarknad 2018

Den svenska högkonjunkturen med minskande arbetslöshet, rekordhög sysselsättningsgrad, historiskt låga räntor, låga varsel, ökade investeringar i infrastruktur och bostäder samt positiva signaler både från hushållen och företagen fortsätter.

Under hösten fick vi tydliga signaler att någonting hände på bostadsmarknaden, med uppskattade nergångar i Stockholmsregionen på cirka 10 %. Fastighetsexperterna har lite olika uppfattning om vad som är på väg att hända, men de flesta är överens om att det känns som en behövlig korrigering snarare än början på ett större fall, beroende de mycket stora volymerna nyproducerat. Men framtiden får visa hur stor korrigeringen blir.

Några veckor in på året föll börserna runt om i världen rätt kraftigt, som reaktion på att de amerikanska börserna fallit. Orsaken till att de amerikanska börserna föll ansågs främst ha varit att de nått nya all time high och att en del investerare ville ta hem vinsterna samt att rapporter om högre löneökningar än beräknat kommit, som kan ge effekter på inflationen och därmed höja räntorna snabbare än förväntat. Nu i början av april kan vi konstatera att den svenska börsen har gått ner med 2 % i år. Stor anledning till de senaste dagarnas nedgång har varit det nya handelskrig som Trump har satt igång med olika tullar, främst mot Kina, som i sin tur har gett reaktioner med tullar för amerikanska varor som exporteras till Kina.

Ett starkt Sverige borgar för en fortsatt stark bilmarknad valåret 2018. Men ingen vet vad som väntar runt hörnet. En sak är dock säker och det är att införandet av nya fordonsskatteregler för nyregistrerade person- och transportbilar, bonus malus, kommer att påverka hela bilmarknaden påtagligt.


Nya bilar – mars-18

Bara 2017 var bättre!

För personbilar har endast mars 2017 varit bättre än mars i år. Endast 3 procent ner, trots att påsken gjorde att vi hade två arbetsdagar mindre. Hade takten varit den samma som i fjol, borde vi ha minskat cirka 10 procent! Ackumulerat är marknaden ner 2 procent. Vår prognos för 2018 säger minus 5 procent till 360 000.

Transportbilar levererade den näst bästa mars någonsin, även här slaget av rekordåret 2017. Minskningen är 2 procent och ackumulerat är transportbilar också ner 2 procent. Prognosen säger ner 3 procent mot rekordåret 2017.

Tunga lastbilar minskade 16 procent, alltså något mer än vad minskningen av arbetsdagarna ger. Året har börjat rekordstarkt och är ackumulerat 2 procent upp. Prognosen för 2018 är 5 900, ner 5 procent mot rekordåret 2017.

MRF Prognoser 2018 180108

Begagnade bilar – mars-18

Begagnatstatistiken för mars-18 är begränsad, då omläggning av den pågår. Vi planerar för att ha normal omfattning för statistiken från april igen (det som publiceras i början av maj).

Begagnatförsäljningen ökar hos bilhandeln!

Begagnatförsäljningen hos bilhandeln har under årets första kvartal ökat med 1 dryg procent jämfört med samma period 2017. Detta trots att påsken i år låg i mars mot att den i fjol låg i april. Så uppgången hade varit större om detta inte inträffat.

För privathandeln har försäljningen minskat med 5 procent, vilket är en ökning av den nergång vi sett under en följd av år.

Volymen totalt har minskat med 2 procent vilket ungefär motsvarar skillnaden för att påsken hamnar i olika kvartal de olika åren. 2016 och 2017 var bägge de hitintills största begagnatåren som inträffat och de var också lika stora, då de omfattade 1,32 miljoner försäljningar på helåret. Hitintills i år har det sålts 300 000 begagnade personbilar.

– MRFs prognos för 2018 års begagnatförsäljning är 1,35 miljoner personbilar och den ligger fast. Kommande halvårsskifte införs nya fordonsskatteregler för nyregistrerade person- och transportbilar, som kommer att påverka marknaden påtagligt, säger Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF.

De mest sålda begagnatbilarna hos bilhandeln för 2017 var 1/ Volvo V70 (med en minskning jämfört med 2016 på 12 %), följt av 2/ VW Golf (+16 %), 3/ VW Passat (-2 %), 4/ Volvo V60 (+10 %) 5/ Volvo XC60 (+32 %), 6/ Audi A4 (-3 %), 7/ Volvo V40 (+27 %), 8/ Volvo XC70 (+ 9 %), 9/ Kia Ceed (+5 %), 10/ Ford Focus (-4 %). Volvo lägger alltså beslag på fem av de åtta första platserna.


Begagnade bilar – dec-17

Rekordstark begagnatmarknad även 2017!

Totalt sett har begagnatförsäljningen (inklusive privatförsäljningen) 2017 tangerat rekordåret 2016 års nivå, 1,32 miljoner. Privatförsäljningen backar dock 2 % jämfört med 2016.

2017 är det tredje bästa begagnatåret volymmässigt sett för MRF-handeln de senaste tio åren, endast slaget med en procent av 2016 och med två procent av 2015. För all bilhandel med begagnade bilar har vi en uppgång med 4 %, tack vare att övrig bilhandel ökade sin försäljning med 10 % 2017.

Bilbranschen har för de senaste tre åren haft en historiskt sett ovanligt stark efterfrågan både på nya och begagnade personbilar, vilket inte brukar ske samtidigt.

För begagnade bilar upp till fem år har den totala bilhandeln 2017 ökat sin försäljning med 6 % (MRF-handeln + 3 %), samtidigt som privatförsäljningen endast ökat med 1 %. Av bilhandelns försäljning av bilar upp till fem år står MRF-handeln för 62 %.

Lagerantalet vid årsslutet var för MRF-handeln, 41 100, 7 % högre än i fjol, vilket, i kombination med de höga försäljningsvolymerna både på nytt och begagnat, är en ganska bra nivå historiskt sett. För övrig bilhandel har lagren ökat med 23 % jämfört med 2016 till 55 300. Lagervolymerna för MRF-handeln har jämfört med för två år sedan ökat med 8 %, men för övrig bilhandel är ökningen på två år hela 53 %.

– De stora ökningstalen för lagren hos övrig bilhandel är troligen ett tecken på att MRF-handeln säljer vidare fler bilar än tidigare till övrig bilhandel och att MRF-handeln inte aktiverar sig lika mycket i inköp från leasingbolag och bilauktioner.

Vi ser dock att många av MRF-handlarnas begagnatlager ökar och det känns som att ökningen har kommit för att stanna. Tydligt är vi har en mycket stark bilmarknad samtidigt som handeln arbetar intensivt med den för dem viktiga begagnatförsäljningen. Det är nu viktigt att handeln anpassar även sina begagnathallar, begagnat personal och även interna kapaciteter för att kunna hantera dessa stora begagnatvolymer. Hos en del MRF-handlare är begagnatlagren nu för stora, medan de hos andra faktiskt är för små.

– Vi ser sakta men säkert en långsiktig ökning av bilhandelns andel av begagnatförsäljningen och samtidigt en sakta minskning för privatförsäljningen. Köparen söker naturligtvis trygghet kring bilaffären och hos bilhandeln ges inte bara information om bilens skick, varudeklaration och historik, man får dessutom garanti på bilen och köpet omfattas av konsumentköplagen.

MRFs prognos för 2018 års begagnatförsäljning är 1,35 miljoner personbilar.

De mest sålda begagnatbilarna hos bilhandeln för 2017 var 1/ Volvo V70 (med en minskning jämfört med 2016 på 12 %), följt av 2/ VW Golf (+16 %), 3/ VW Passat (-2 %), 4/ Volvo V60 (+10 %) 5/ Volvo XC60 (+32 %), 6/ Audi A4 (-3 %), 7/ Volvo V40 (+27 %), 8/ Volvo XC70 (+ 9 %), 9/ Kia Ceed (+5 %), 10/ Ford Focus (-4 %). Volvo lägger alltså beslag på fem av de åtta första platserna.

För helåret 2016 har det sålts mest begagnade bilar (all försäljning) i Stockholms län 224 000 (med en ökning med 2 % jämfört med 2016), följt av Västra Götaland 212 000 (-2 %) och Skåne 174 000 (+1 %). På fjärde plats kommer Östergötland med 59 200 (-1 %). De län som har ökat mest i % i år är Blekinge med 5 % och Kalmar med 3 %.

Beståndet av personbilar i trafik var vid senaste årsskiftet 4 855 000, vilket var en ökning med 78 000 på ett år.

Fotnot
Vår statistik baserar sig på begagnade personbilar som säljs till slutkund, privata och företag. Bilar som säljs till bilhandlare och mellan bilhandlare är inte medräknade.

MRF begagnatstatistik per 2017

Privatleasing – mars-18

Privatleasing under kvartal 1 ökar i andel men minskar i antal

För kvartal 1 blev andelen privatleasade personbilar (av de privatregistrerade) 30 %, medan andelen för samma period 2017 var 27 %. För helåret 2017 var andelen 28 %. Vi ser alltså en fortsatt hög och stabil andel privatleasing på marknaden, aningen högre i andel än i fjol.
I antal har privatleasingen minskat med 2 %, lika mycket som den totala nybilsmarknaden. Andelen privatregistrerade nybilar sjunker jämfört med föregående år.

Av det totala antalet registrerade personbilar var andelen privatleasing 11,4 %, precis densamma som under motsvarande period 2017.

Privatleasing – 2017

Privatleasing fortsätter på en hög nivå

Trendbrottet vi har sett under 2017 är att ökningen av privatleasing på personbilsmarknaden som har pågått i flera år, nu har avstannat. Men privatleasingen har fortsatt på en hög nivå under 2017 i den starka bilmarknaden.

Andelen privatleasade personbilar (av de privatregistrerade) för 2017 var 28 %, jämfört med 2016 då andelen nådde rekordnivån 29 %. Under året har andelen legat stabilt runt 28 % för att nå 30 % årets två sista månader.

Antalet privatleasade personbilar 2017 blev 44 500 att jämföras med 48 800 2016, vilket motsvarar en minskning med 9 %. Under det sista kvartalet har privatleasingen minskat med 4 000 personbilar jämfört samma period 2016, men detta har skett från en rekordhög nivå tertial 4 2016 då andelen låg mellan 32 % och 34 % per månad.
2017 nådde totalmarknad en ökning med 2 % till 379 400. En förändring under 2017 har varit att privatförsäljningen har minskat cirka 8 000 bilar, 5 %, medan företagsförsäljningen har ökat med nästan det dubbla, cirka 15 000 bilar, eller 7 %.

Vi ser en historiskt sett fortsatt mycket stark totalmarknad för personbilar där helårsprognosen för 2018 är 360 000.

De flesta märkena har en svag minskning av privatleasingen, medan egentligen bara en aktör har haft en kraftig ökning under 2017, nämligen Peugeot, som har ökat med 145 %.

Andelen privatleasing av de totalt registrerade personbilarna blev för 2017 12 % mot 13 % för 2016.

– Privatleasingen fortsätter på en hög nivå, och jag tror att den kommer att ligga runt 28 %, av de privatregistrerade personbilarna, det kommande året. Det positiva mottagandet från kunderna gör att produkten privatleasing är här för att stanna, säger Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF.

– Vår prognos är att det kommer att levereras ut mellan 40 000 och 45 000 privatleasade bilar 2018.

Andelen privatleasing skiljer sig åt mellan bilmärkena
Volkswagen fortsätter att vara marknadsledare på privatleasing, men med en minskad andel, 19 % för 2017 (22 % 2016). Volvo har också minskat sin andel och nådde nu 11 % (16 %). Trea kom uppstickaren Peugeot med hela 10 % (4 %), följt av Audi med 9 % (8 %) och Renault samt Toyota som bägge hade 8 % (8 % & 8 %).
Av Volkswagens alla privatregistrerade bilar bestod 42 % (46 %) av privatleasade bilar medan Volvos andel var 23 % (30 %). Peugeots andel var hela 49 % (25 %) medan Audi hade 56 % (50 %), Renault 48 % (51 %) och Toyota 26 % (29 %).

Seat hade den högsta andelen privatleasade bilar av de privatregistrerade, med 66 % (78 %) och på andra plats hittar vi Mini som hade 62 % (74 %).

Av Volkswagens samtliga sålda bilar 2016 (inklusive försäljningen till företag) var 15 %
(19 %) privatleasade medan Volvo har privatleasat ut 7 % (11 %) av alla sina sålda bilar.
För Peugeot blev andelen hela 38 % (18 %). Högst andel här hade Seat med 42 % (57 %).

De tre mest sålda modellerna minskar sin sammanlagda andel från 28 till 19 %
Golf var även 2017 den populäraste bilmodellen att privatleasa, med en andel på 9,6 % (2016 10,4 %). Tvåan Polo nådde en andel på 4,9 % (9,1 %). V40 kom på tredje plats med 4,3 % (8,1 %). Tillsammans har de tre modellerna i topp minskat sin sammanlagda andel från 28 % till 19 %. Det snabbast växande bilmärket inom privatleasing under året var Peugeot och de har nu med två av sina modeller på topp 10-listan, nämligen 2008 och 208.

Analys av kunderna som privatleasade personbilar 2017
Andelen kvinnor är något högre bland de som privatleasar. Åldern är något lägre och andelen förstagångs-”köpare” är något fler. Även bland förstagångs-”köpare” är åldern lägre än hos övriga, men här kan vi se att snittåldern för samtliga 1:a-gångsköpare har ökat något lite sedan 2015. Men det är inga dramatiska skillnader. Fortfarande är det en bred blandning av åldrar som skaffar sin nya bil privatleasad. Både andelar och åldrar ligger mycket stabilt när vi jämför med 2015 och 2016.

Privatleasingen skiljer sig åt bland länen
Endast två län hade 2017 ökningar av antalet privatleasade personbilar jämfört med 2016. Det var Blekinge med 7 % och Örebro län med 3 %. De övriga länen hade minskningar med mellan 1 och 25 %.

Andelen privatleasade personbilar (av de privatregistrerade) skiljer sig också åt mellan länen. Som lägst är andelen i Norrbotten med 8,5 % och som högst i Stockholms län med 34,9 %.

Flest privatleasade bilar levererades i Stockholms län med 10 946 bilar (en minskning med
9 % jämfört med motsvarande period 2016), Västra Götaland var knapp tvåa med 10 767 bilar (-13 %) och Skåne blev trea med 6 144 (-1 %). På fjärde plats kom Jönköpings län med
1 941 (-4 %). Nästan var annan privatleasad bil levererades i Stockholms och Västergötlands län tillsammans (49 %).

Slutanalys

Privatleasingens kraftiga tillväxt och höga andel de senaste åren beror bland annat på att konsumenterna mer och mer föredrar att betala en månadshyra samtidigt som smidigheten med att slippa sälja sin bil efter tre år för många känns bra. Att låta någon annan garantera restvärdet spelar naturligtvis också in och har med de kraftigt ökande volymerna blivit en viktig fråga för bilhandeln. En trygghet kring vad bilen kostar, tillsammans med att få en miljömässigt sett bra bil och att det är en modern samt säker bil är vad vi hör från många kunder.
De allra flesta bilmärken har nu skapat bra rutiner kring privatleasing och har också valt att marknadsföra produkten. De som sedan i flera år har haft produkten privatleasing erbjuder den numera för de flesta av sina modeller och hos några bilmärken finns privatleasing för alla bilmodeller. Efterfrågan efter bilar är fortsatt mycket stark i Sverige och konsumenterna har i privatleasingen ett bra alternativ för sitt bilinnehav.

MRF gav under hösten ut broschyren ”Att tänka på när du leasar bil”. Broschyren är framtagen för att ge en bra information till de som funderar på att skaffa en privatleasad bil eller precis har gjort det.

I broschyren beskrivs bland annat vad kunden ansvarar för, villkor i leasingavtalet som är viktiga att känna till och information inför återlämnandet. Andra halvan av broschyren innehåller exempel med bilder på vad som är normalt och onormalt slitage efter den vanligaste innehavstiden tre år och 4 500 mil. Arbetet har skett tillsammans med många parter på marknaden och broschyren har fått stor efterfrågan.

Statistiken är framtagen baserad på material från vroom.Johan Holmqvist
bilhandelsansvarig MRF
Tel 08-701 63 22
Skicka ett mejl till Johan

Bilhandel

Kampanj på Wayke

Wayke är Sveriges snabbast växande marknadsplats för bilar. Antal besökare ökar vecka för vecka. Nu får...

Läs mer

Fakta om miljözonerna

Regeringen kommer ge kommuner möjlighet att införa tre olika miljözoner från 1 januari 2020:

Läs mer

Nuläget på bilmarknaden

Varje månad kommenterar Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på bilmarknaden. Här hittar du kommentarer och...

Läs mer
Visa alla