Bilmarknaden i juli 2018 - MRF

Bilmarknaden i juli 2018

Så här långt en växande bilmarknad 2018!

Enligt de prognoser som gjordes inför 2018 så förväntades stora volymer av personbilar och transportbilar att få sina första registreringar före halvårsskiftet p g a ”bonus malus”. Så blev också fallet.

Det är såklart en övervägande del verklig försäljning som ligger bakom årets stora ökning under det första halvåret, samtidigt som det finns ett mörkertal på ett stort antal juni registrerade bilar. De nya bilar som står kvar i handeln och väntar på sin första köpare har den lägre och ”gamla” fordonsskatten som incitament för att välja en redan registrerad bil. Med anledning av detta så kommer de närmast efterföljande månaderna vara svårare att analysera gällande rådande konjunkturläge för bilbranschen men vissa trender bör vi ändå kunna utläsa.


Nya bilar – juli-18

Väntad rekyl efter förra månadens toppnotering!

För personbilar blev rekylen på juni månads monsterökning att registreringarna sjönk med drygt 49%, i stort sett en halvering från föregående års 24 722 bilar till årets 12 504. Ackumulerat är vi ändå 9 % över rekordåret 2017. Prognosen för 2018 är 360 000 personbilar, en sänkning från rekordåret 2017 med 5 % och den prognosen står vi fast vid.

Resultatet för transportbilar i juli fick en ännu kraftigare rekyl. Endast 760 registrerade mot 2 522 förra året vilket betyder ett tapp på 70%. Trots detta är vi 36,5 % över rekordåret 2017 ackumulerat för transportbilar. Prognosen för 2018 är 54 000 personbilar, en sänkning från rekordåret 2017 med 3 % och den prognosen står vi också fast vid. Prognosen för transportbilar är dock svårare att förutspå än den för personbilar ett sådant här år.

Tunga lastbilar ökade med drygt 6 % i juli jämfört med juli 2017. Ackumulerat ligger vi sånär som på tio bilars ökning på samma nivå som under fjolåret, som var ett rekordår. Prognosen för 2018 är 5 900 tunga lastbilar, en sänkning från rekordåret 2017 med 5 % och även denna prognos står vi fast vid.

MRF Prognoser 2018 180108

Begagnade bilar – juli-18

Stabil hög takt för begagnat!

Under juli månad såldes 108 000 bilar vilket gör att den ackumulerade siffran är stort sett i takt med föregående års begagnat försäljning. Trenden att bilförsäljningen från bilhandeln ökar i andel medan privat sjunker något håller i sig. För månaden isolerat såldes 36,5% via bilhandel mot föregående års 33,9%.

Sedan juni månads slut har lagren hos bilhandeln minskat med ca 3 000 bilar. Dock är lagret av begagnade bilar i Sverige ca 10 000 bilar fler än vid samma tidpunkt för ett år sedan. Månadens minskning av lagret beror inte på en ökad försäljning inom landet utan påverkas snarare av en ökad export som är gynnsam då kronan är svag. Exporten av begagnat hittills i år har ökat med ca 23 000 bilar och bara nu i juli exporterades 7000 bilar fler än samma månad förra året. ( 9 595 mot 2 487 bilar ). Export är ej inräknad i tidigare nämnd försäljning utan är utöver månadens 108 000 bilar. Det positiva med export av begagnat är att prisbilden hålls uppe. Vi minskar risken med växande lager ,prispress, och därmed större värdeminskning, men å andra sidan får vi ej in dessa bilar för service på våra verkstäder.

Inom bilhandeln fanns ca 96 000 osålda begagnade bilar vid juli månads utgång och baserat på nuvarande försäljningstakt så ligger MRFs prognos för 2018 fast på 1,35 miljoner, säger Lars Lieberg, bilhandelsansvarig på MRF.


Fotnot
Vår statistik baserar sig på begagnade personbilar som säljs till slutkund, privata och företag. Bilar som säljs till bilhandlare och mellan bilhandlare är inte medräknade.

MRF begagnatstatistik per 2017-Helårssiffror

Privatleasing – första halvåret 2018

Privatleasingen ökar igen

För första halvåret i år ser vi ett trendbrott för privatleasingen. Antalet privatleasade personbilar som levererats ut ökar igen, från en hög nivå. Första halvåret i år har andelen privatleasade personbilar (som andel av de privatregistrerade) ökat till 29 %, från 26 % för samma period 2017 och för samma period 2016 var andelen 24 %.

Den starka ökningen som vi har kunnat se under flera år avbröts våren 2017, men har nu alltså tagit fart igen.

Antalet privatleasade personbilar första halvåret i år blev 24 900 att jämföras med 22 100 för 1:a halvåret 2017, en ökning med 13 %.

Andelen privatleasing av de totalt registrerade personbilarna blev för jan-juni 11 %, vilket också blev andelen för samma period 2017. Andelen privatregistrerade personbilar som andel av de totalt registrerade personbilarna har minskat något de senaste åren, varför denna andel inte ökar trots att antalet ökar.

– Privatleasingens andel kommer att fortsätta på en hög nivå, och vi får nog se ökning till kring 30 % för helåret. Det positiva mottagandet från kunderna gör att produkten privatleasing är här för att stanna och det är tydligt att alltfler kunder nu ser privatleasingen som det naturliga sättet för sitt bilinnehav, säger Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF.

– Vår prognos står fast och den är att vi i år kommer att leverera ut mellan 40 000 och 45 000 privatleasade personbilar.


 

Andelen privatleasing skiljer sig åt mellan bilmärkena
Volkswagen fortsätter att vara marknadsledare på privatleasing, och har nu åter en ökande andel, 23 % för jan-juni 2018 (mot 19 % för helåret 2017). Tvåa är Toyota med 9 % (8 %), följt av Audi, också med 9 % (9 %). På fjärde plats hittar vi det senaste årets uppstickare Peugeot, nu med 8 % (10 %). Tvåan inom privatleasing har i många år varit Volvo, som nu har en lägre andel och ger dem femte plats med 7 % (11 %).

Av Volkswagens alla privatregistrerade bilar bestod 46 % (42 %) av privatleasade bilar medan Toyotas andel var 33 % (26 %). Audis andel var hela 61 % (56 %) medan Peugeot hade 42 % (49 %) och Volvo nådde 18 % (23 %).

Seat har den högsta andelen privatleasade bilar av de privatregistrerade med 66 % (66 %) och på andra plats hittar vi Audi som hade 61 % (56 %). Mini tog tredje platsen.

Av Volkswagens samtliga sålda bilar 2018 jan-juni (inklusive till företag) var 17 % (15 %) privatleasade medan Toyota hade privatleasat ut 18 % (15 %) av alla sina sålda bilar. För Audi blev andelen hela 20 % (18 %). För Peugeot var andelen högre, med 27 % (38 %). Volvo har minskat till 4 % (7 %). Högst andel här hade Seat med 42 % (42 %).

Volvo borta från bilmodellernas tio i topp!
För första gången ser vi ingen Volvo bland de tio mest privatleasade bilmodellerna. Det sker samtidigt som vi ser att det blir alltmer utjämnad marknadsandel mellan modellerna. VW har tagit ett stadigt grepp om de fyra första platserna och dessutom har några uppstickare tagit plats på tio i topp-listan. Värt att notera är den stora volym Nissan Qashqai har under årets första sex månader och även Toyota har tagit en bra andel med både Yaris och CH-R.

 

Analys av kunderna som privatleasade personbilar jan-juni 2018

Vi ser hela tiden att det är färre 1:a-gångsköpare som skaffar privatleasing.

Ålder och andel kvinnor/män är desamma för de som inte är 1:a-gångsköpare, som för tidigare perioder.

De mer traditionella sätten att köpa sin bil på har en något äldre kundkategori både gällande män och kvinnor, vilket i sig kanske inte är så speciellt överraskande utan bekräftar snarare det som förväntades när privatleasingen sattes på kartan för några år sedan.

Ökad dominans från storstadsområden
Vi ser en klar trend att det registreras allt fler privatleasingbilar i storstadsregionerna. Stockholm och Västra Götaland står nu för drygt 50 % av alla privatleasade fordon.

Totalt sett så är takten generellt högre i hela landet men vissa regioner har en avvikande riktning och följer inte med i den ökningstakt som varit hittills under året. 15 län hade ökningar av privatleasingen under 1:a halvåret i år och endast fem hade minskningar.

Slutanalys

Privatleasingen är numera allmänt känt för alla som har behov av bil. Med den tuffa konkurrensen som råder på bilmarknaden ser vi fortfarande många väldigt starka och prispressade kampanjer som erbjuds, vilket gynnar konsumenterna. På sikt är det troligt att prisbilden kommer att öka något och att de allra billigaste alternativen blir färre.

Privatleasingens höga andel de senaste åren beror på att konsumenterna mer och mer föredrar att betala en månadshyra samtidigt som smidigheten med att slippa sälja sin bil efter tre år för många känns bra. Att låta någon annan garantera restvärdet spelar naturligtvis också in. En trygghet kring vad bilen kostar, tillsammans med att få en miljömässigt sett bra bil och att det är en modern samt säker bil är vad vi hör från många kunder.

Alla bilmärken har nu skapat bra rutiner kring privatleasing och har också valt att marknadsföra produkten, dessutom erbjuds privatleasing för de allra flesta modellerna. Efterfrågan av bilar är fortsatt mycket stark i Sverige och nu har konsumenterna ännu ett bra alternativ för sitt bilinnehav.

För de som lämnar tillbaka sin privatleasade bil väljer allt fler att skaffa en privatleasing igen.

MRF gav under hösten 2017 ut broschyren ”Att tänka på när du leasar bil”. Broschyren är framtagen för att ge en bra information till de som funderar på att skaffa en privatleasad bil eller precis har gjort det. I broschyren beskrivs bland annat vad kunden ansvarar för, villkor i leasingavtalet som är viktiga att känna till och information inför återlämnandet. Andra halvan av broschyren innehåller exempel med bilder på vad som är normalt och onormalt slitage efter den vanligaste innehavstiden tre år och 4 500 mil. Arbetet har skett tillsammans med många parter på marknaden och broschyren har fått stor efterfrågan. ”Att tänka på när du leasar bil” finns att läsa på vår hemsida.

MRF Privatleasingstatistik per 201806

Statistiken är framtagen baserad på material från vroom.


Lars Lieberg
bilhandelsansvarig MRF
Tel 08-701 63 14
Skicka ett mejl till Lars