Varje månad kommenterar Lars Lieberg, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på bilmarknaden. Här hittar du kommentarer och statistik kring de tre delarna; nya bilar, begagnade bilar och privatleasade bilar. Uppdateringar för respektive del sker löpande och senast den 10e i månaden.

Nyregistreringarna ner jämfört med augusti 2017

Under augusti sjönk nybilsregistreringarna jämfört med föregående år. Det är den andra månaden i rad efter införandet av bonus malus som registreringstakten sjunker, vilket i och för sig var helt väntat. Det finns fortfarande en hel del osålda bilar kvar ute hos bilhandeln och dessa ökade även en del i antal på grund av att vissa personbilar ställdes i trafik under augusti med anledning av de nya WLTP reglerna, därmed kommer även en nedgång under september månad att vara trolig och ganska förväntad.

Avslutningen på månaden gav oss ändå ett antal positiva signaler. Kundtillströmningen har börjat återgå till det normala efter den extremt varma sommaren, både för personbilar och transportbilar har det rapporterats bra försäljning från olika håll. Det har även varit en lång period av möjligheter till goda begagnat affärer och flera av våra medlemmar meddelar viss brist på begagnade bilar.


Nya bilar – juli-18

Fortfarande på plus mot rekordåret 2017!

För personbilar är läget fortfarande positivt med en ökning ackumulerat på 5,9% trots att augusti fick en registreringsnedgång med 17,5%. Kommande månader är ovissa av flera skäl, leveransproblem på grund av WLTP, valets utgång, bilar i lager och bostadsmarknadens påverkan är några.

För transportbilar är läget att den ackumulerade registreringstakten fortfarande är 25% upp mot föregående år trots att vi i augusti minskade antalet registreringar med 2 594 fordon ( – 59 % ). Trots detta är vi 8 571 bilar över rekordåret 2017 ackumulerat och prognosen på 54 000 lätta lastbilar ser faktiskt ut att vara något i underkant.

Tunga lastbilar ökade med 3 % i augusti jämfört med juli 2017 och marknadsutvecklingen känns långsiktigt stabil. Till och med sista augusti har vi en liten ökning mot föregående år på 24 tunga fordon. ”Bästa augustimånaden för tunga fordon på tio år”!

MRF Prognoser 2018 180108

Begagnade bilar – aug-18

Begagnatförsäljningen fortsätter att öka och bilhandeln tar en allt större del av kakan!

Inom MRFs sektion bilhandel finns idag cirka 1 000 bilföretag av varierande storlek med olika typ av representation. En stor del av våra medlemmar säljer ett eller flera nybilsmärken och bedriver även handel med begagnat medan en annan del har enbart begagnade bilar som sitt levebröd. De bilar som hanteras i professionell regi är oftast tio år eller yngre och ser vi till de handlare som även säljer nya bilar så kan gränsen ibland gå redan vid tre eller fem år gamla bilar.

Med anledning av detta kommer nedan följande och även framtida bevakning av begagnatvolymer att i första hand mätas på bilar som är max tio år gamla.

Hur ser det då ut gällande försäljning och lager?

När det gäller sålda bilar så ökade försäljningen med ca 2 300 bilar under augusti jämfört med föregående år. Ackumulerat har begagnatbilhandeln ökat med drygt 3 000 enheter under året plus den ökning av exporterade bilar som är i någonstans runt 17 000 st. Totalt har kategorin max 10 år gamla ökat med ca 20 000 bilar på åtta månader. Exkluderat export så har det på årets åtta första månader sålts 378 059 begagnade bilar jämfört med 375 053 st år 2017.

Av dessa har bilhandelns andel ökat från 64,5% till 66%. Utöver detta tillkommer en stor andel av de exporterade bilarna som i väldigt stor utsträckning hanteras av bilföretag. Tittar vi ännu snävare och går på max 5 år gamla bilar är volymökningen hos bilhandeln hela 10 000 bilar perioden jan – aug 2018.
Lagret av begagnade bilar max 10 år gamla har minskat med ca 10 000 bilar sedan förra månadens mätning. Bilar äldre än 5 år står för 6 000 av dessa och följaktligen är 4 000 av dem 0-5 år gamla. Att det finns ett sug efter begagnat blir härmed tydligt.


Fotnot
Vår statistik baserar sig på begagnade personbilar som säljs till slutkund, privata och företag. Bilar som säljs till bilhandlare och mellan bilhandlare är inte medräknade.

MRF begagnatstatistik per 2017-Helårssiffror

Privatleasing – första halvåret 2018

Privatleasingen ökar igen

För första halvåret i år ser vi ett trendbrott för privatleasingen. Antalet privatleasade personbilar som levererats ut ökar igen, från en hög nivå. Första halvåret i år har andelen privatleasade personbilar (som andel av de privatregistrerade) ökat till 29 %, från 26 % för samma period 2017 och för samma period 2016 var andelen 24 %.

Den starka ökningen som vi har kunnat se under flera år avbröts våren 2017, men har nu alltså tagit fart igen.

Antalet privatleasade personbilar första halvåret i år blev 24 900 att jämföras med 22 100 för 1:a halvåret 2017, en ökning med 13 %.

Andelen privatleasing av de totalt registrerade personbilarna blev för jan-juni 11 %, vilket också blev andelen för samma period 2017. Andelen privatregistrerade personbilar som andel av de totalt registrerade personbilarna har minskat något de senaste åren, varför denna andel inte ökar trots att antalet ökar.

– Privatleasingens andel kommer att fortsätta på en hög nivå, och vi får nog se ökning till kring 30 % för helåret. Det positiva mottagandet från kunderna gör att produkten privatleasing är här för att stanna och det är tydligt att alltfler kunder nu ser privatleasingen som det naturliga sättet för sitt bilinnehav, säger Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF.

– Vår prognos står fast och den är att vi i år kommer att leverera ut mellan 40 000 och 45 000 privatleasade personbilar.


 

Andelen privatleasing skiljer sig åt mellan bilmärkena
Volkswagen fortsätter att vara marknadsledare på privatleasing, och har nu åter en ökande andel, 23 % för jan-juni 2018 (mot 19 % för helåret 2017). Tvåa är Toyota med 9 % (8 %), följt av Audi, också med 9 % (9 %). På fjärde plats hittar vi det senaste årets uppstickare Peugeot, nu med 8 % (10 %). Tvåan inom privatleasing har i många år varit Volvo, som nu har en lägre andel och ger dem femte plats med 7 % (11 %).

Av Volkswagens alla privatregistrerade bilar bestod 46 % (42 %) av privatleasade bilar medan Toyotas andel var 33 % (26 %). Audis andel var hela 61 % (56 %) medan Peugeot hade 42 % (49 %) och Volvo nådde 18 % (23 %).

Seat har den högsta andelen privatleasade bilar av de privatregistrerade med 66 % (66 %) och på andra plats hittar vi Audi som hade 61 % (56 %). Mini tog tredje platsen.

Av Volkswagens samtliga sålda bilar 2018 jan-juni (inklusive till företag) var 17 % (15 %) privatleasade medan Toyota hade privatleasat ut 18 % (15 %) av alla sina sålda bilar. För Audi blev andelen hela 20 % (18 %). För Peugeot var andelen högre, med 27 % (38 %). Volvo har minskat till 4 % (7 %). Högst andel här hade Seat med 42 % (42 %).

Volvo borta från bilmodellernas tio i topp!
För första gången ser vi ingen Volvo bland de tio mest privatleasade bilmodellerna. Det sker samtidigt som vi ser att det blir alltmer utjämnad marknadsandel mellan modellerna. VW har tagit ett stadigt grepp om de fyra första platserna och dessutom har några uppstickare tagit plats på tio i topp-listan. Värt att notera är den stora volym Nissan Qashqai har under årets första sex månader och även Toyota har tagit en bra andel med både Yaris och CH-R.

 

Analys av kunderna som privatleasade personbilar jan-juni 2018

Vi ser hela tiden att det är färre 1:a-gångsköpare som skaffar privatleasing.

Ålder och andel kvinnor/män är desamma för de som inte är 1:a-gångsköpare, som för tidigare perioder.

De mer traditionella sätten att köpa sin bil på har en något äldre kundkategori både gällande män och kvinnor, vilket i sig kanske inte är så speciellt överraskande utan bekräftar snarare det som förväntades när privatleasingen sattes på kartan för några år sedan.

Ökad dominans från storstadsområden
Vi ser en klar trend att det registreras allt fler privatleasingbilar i storstadsregionerna. Stockholm och Västra Götaland står nu för drygt 50 % av alla privatleasade fordon.

Totalt sett så är takten generellt högre i hela landet men vissa regioner har en avvikande riktning och följer inte med i den ökningstakt som varit hittills under året. 15 län hade ökningar av privatleasingen under 1:a halvåret i år och endast fem hade minskningar.

Slutanalys

Privatleasingen är numera allmänt känt för alla som har behov av bil. Med den tuffa konkurrensen som råder på bilmarknaden ser vi fortfarande många väldigt starka och prispressade kampanjer som erbjuds, vilket gynnar konsumenterna. På sikt är det troligt att prisbilden kommer att öka något och att de allra billigaste alternativen blir färre.

Privatleasingens höga andel de senaste åren beror på att konsumenterna mer och mer föredrar att betala en månadshyra samtidigt som smidigheten med att slippa sälja sin bil efter tre år för många känns bra. Att låta någon annan garantera restvärdet spelar naturligtvis också in. En trygghet kring vad bilen kostar, tillsammans med att få en miljömässigt sett bra bil och att det är en modern samt säker bil är vad vi hör från många kunder.

Alla bilmärken har nu skapat bra rutiner kring privatleasing och har också valt att marknadsföra produkten, dessutom erbjuds privatleasing för de allra flesta modellerna. Efterfrågan av bilar är fortsatt mycket stark i Sverige och nu har konsumenterna ännu ett bra alternativ för sitt bilinnehav.

För de som lämnar tillbaka sin privatleasade bil väljer allt fler att skaffa en privatleasing igen.

MRF gav under hösten 2017 ut broschyren ”Att tänka på när du leasar bil”. Broschyren är framtagen för att ge en bra information till de som funderar på att skaffa en privatleasad bil eller precis har gjort det. I broschyren beskrivs bland annat vad kunden ansvarar för, villkor i leasingavtalet som är viktiga att känna till och information inför återlämnandet. Andra halvan av broschyren innehåller exempel med bilder på vad som är normalt och onormalt slitage efter den vanligaste innehavstiden tre år och 4 500 mil. Arbetet har skett tillsammans med många parter på marknaden och broschyren har fått stor efterfrågan. ”Att tänka på när du leasar bil” finns att läsa på vår hemsida.

MRF Privatleasingstatistik per 201806

Statistiken är framtagen baserad på material från vroom.


Lars Lieberg
bilhandelsansvarig MRF
Tel 08-701 63 14
Skicka ett mejl till Lars

Bilhandel

Nuläget på bilmarknaden

Varje månad kommenterar Lars Lieberg, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på bilmarknaden. Här hittar du kommentarer och...

Läs mer

Ökad export till Finland?

Finska branschorganisationens stora lobbyarbete gav inte fullt resultat utan förhoppningarna om att få en mjuk övergång...

Läs mer

Bättre än rekordåret, men oviss höst väntar?

Lars Lieberg, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar augusti månads nybilsregistreringar.

Läs mer
Visa alla