Varje månad kommenterar Lars Lieberg, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på bilmarknaden. Här hittar du kommentarer och statistik kring de tre delarna; nya bilar, begagnade bilar och privatleasade bilar. Uppdateringar för respektive del sker löpande och senast den 10e i månaden.

Färre nybilsregistreringar men stor ökning av begagnat export

Nybilsregistreringarna fortsatte att sjunka även under september månad och kommer troligtvis att fortsätta göra det under resterande del av året. Det finns flera orsaker till nedgången och därmed blir det är svårt att få en gedigen känsla för bilhandelskonjunkturen och samtidigt få en uppfattning om hur den löpande kundefterfrågan kommer att se ut under den närmaste tiden.

Det går dock inte att bortse från att vi upplever en svagare efterfrågan på både nya personbilar och transportbilar just nu, men det vi ser i registreringarna är snarare kopplat till det bonus malus race som pågick under första halvåret 2018.


Nya bilar – sep-18

Årets sista kvartal blir avgörande!

För personbilar 19 111 bilar under månaden) blev nedgången jämfört med föregående år hela 12 561 bilar och nästan 40 procent. Det innebär att årets ackumulerade uppgång mot föregående år nu är i stort sett raderad och för att klara årsprognosen behöver det registreras i snitt 26 000 bilar per månad under årets tre sista månader. Med tanke på den något dämpade efterfrågan som upplevs och vissa leveransproblem kan det bli tufft, men inte omöjligt, att nå prognosen på 360 000 bilar.

Läget gällande transportbilar är även det påverkat av bonus malus och under september sjönk registreringarna med 45 procent jämfört med föregående år, dock ligger den ackumulerade siffran på plus 16 procent (+ 6 425 bilar), vilket gör att året ser ut att landa något högre än den tidigare lagda prognosen på 54 000 bilar. Den nya prognosen säger 56 000 bilar och för att den ska gå i mål behövs i snitt cirka 3 300 bilar årets tre sista månader. 2 577 bilar registrerades i september.

För tunga lastbilar blev månaden något sämre än förra året. 493 fordon mot 604 föregående år, men takten mot prognostiserade 5 900 fordon beräknas att kunna hållas, vilket innebär att cirka 500 bilar per månad ska registreras under resterande del av året.

MRF Prognoser 2018 180108

Begagnade bilar – sep-18

Begagnatförsäljningen sjönk marginellt i september – men exporten ökar till nya höjder!

Månadens rapporter för begagnat försäljning visar på en marginell försvagning jämfört med september föregående år. Lagren har ökat med ett par tusen bilar och lika många procent. Kommande månader är en period då man normalt brukar få in lite mer begagnat i lager än under andra delar av året och då är det viktigt med bra försäljningstempo för att handeln inte ska bli belastad av för stora lager under senhösten och vintern.

Så här långt i år är den stora skillnaden exporten av begagnat som är extremt stark i ett historiskt perspektiv. Mäter man alla begagnade bilar oavsett bilålder så kommer det att sättas nytt rekord 2018. Årstakten pekar mot 100 till 120 000 begagnade bilar vilket är nästan dubbelt så mycket som förra årets rekord på 66 337 bilar.

Bilar som är max tre år gamla är viktiga för bilhandeln eftersom vi hanterar både merparten av service och reparationsbehovet på dem, samtidigt som vi oftast är inblandade när affärer ska göras i form av bilbyten. I den här kategorin kommer ca 25 000 bilar att exporteras vilket är en fördubbling mot föregående år och endast kan matchas av år 2009 då väldigt många nyare bilar lämnade landet i spåren av Lehman Brothers kraschen. ( 32 935 st )

Den ökande exporten hjälpt till att hålla uppe begagnatpriserna och bil lagren i schack. Frågan man kan ställa sig är hur vår egen inhemska efterfrågan kommer att utvecklas?


Fotnot
Vår statistik baserar sig på begagnade personbilar som säljs till slutkund, privata och företag. Bilar som säljs till bilhandlare och mellan bilhandlare är inte medräknade.

MRF begagnatstatistik per 2017-Helårssiffror

Privatleasing – första halvåret 2018

Privatleasingen ökar igen

För första halvåret i år ser vi ett trendbrott för privatleasingen. Antalet privatleasade personbilar som levererats ut ökar igen, från en hög nivå. Första halvåret i år har andelen privatleasade personbilar (som andel av de privatregistrerade) ökat till 29 %, från 26 % för samma period 2017 och för samma period 2016 var andelen 24 %.

Den starka ökningen som vi har kunnat se under flera år avbröts våren 2017, men har nu alltså tagit fart igen.

Antalet privatleasade personbilar första halvåret i år blev 24 900 att jämföras med 22 100 för 1:a halvåret 2017, en ökning med 13 %.

Andelen privatleasing av de totalt registrerade personbilarna blev för jan-juni 11 %, vilket också blev andelen för samma period 2017. Andelen privatregistrerade personbilar som andel av de totalt registrerade personbilarna har minskat något de senaste åren, varför denna andel inte ökar trots att antalet ökar.

– Privatleasingens andel kommer att fortsätta på en hög nivå, och vi får nog se ökning till kring 30 % för helåret. Det positiva mottagandet från kunderna gör att produkten privatleasing är här för att stanna och det är tydligt att alltfler kunder nu ser privatleasingen som det naturliga sättet för sitt bilinnehav, säger Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF.

– Vår prognos står fast och den är att vi i år kommer att leverera ut mellan 40 000 och 45 000 privatleasade personbilar.


 

Andelen privatleasing skiljer sig åt mellan bilmärkena
Volkswagen fortsätter att vara marknadsledare på privatleasing, och har nu åter en ökande andel, 23 % för jan-juni 2018 (mot 19 % för helåret 2017). Tvåa är Toyota med 9 % (8 %), följt av Audi, också med 9 % (9 %). På fjärde plats hittar vi det senaste årets uppstickare Peugeot, nu med 8 % (10 %). Tvåan inom privatleasing har i många år varit Volvo, som nu har en lägre andel och ger dem femte plats med 7 % (11 %).

Av Volkswagens alla privatregistrerade bilar bestod 46 % (42 %) av privatleasade bilar medan Toyotas andel var 33 % (26 %). Audis andel var hela 61 % (56 %) medan Peugeot hade 42 % (49 %) och Volvo nådde 18 % (23 %).

Seat har den högsta andelen privatleasade bilar av de privatregistrerade med 66 % (66 %) och på andra plats hittar vi Audi som hade 61 % (56 %). Mini tog tredje platsen.

Av Volkswagens samtliga sålda bilar 2018 jan-juni (inklusive till företag) var 17 % (15 %) privatleasade medan Toyota hade privatleasat ut 18 % (15 %) av alla sina sålda bilar. För Audi blev andelen hela 20 % (18 %). För Peugeot var andelen högre, med 27 % (38 %). Volvo har minskat till 4 % (7 %). Högst andel här hade Seat med 42 % (42 %).

Volvo borta från bilmodellernas tio i topp!
För första gången ser vi ingen Volvo bland de tio mest privatleasade bilmodellerna. Det sker samtidigt som vi ser att det blir alltmer utjämnad marknadsandel mellan modellerna. VW har tagit ett stadigt grepp om de fyra första platserna och dessutom har några uppstickare tagit plats på tio i topp-listan. Värt att notera är den stora volym Nissan Qashqai har under årets första sex månader och även Toyota har tagit en bra andel med både Yaris och CH-R.

 

Analys av kunderna som privatleasade personbilar jan-juni 2018

Vi ser hela tiden att det är färre 1:a-gångsköpare som skaffar privatleasing.

Ålder och andel kvinnor/män är desamma för de som inte är 1:a-gångsköpare, som för tidigare perioder.

De mer traditionella sätten att köpa sin bil på har en något äldre kundkategori både gällande män och kvinnor, vilket i sig kanske inte är så speciellt överraskande utan bekräftar snarare det som förväntades när privatleasingen sattes på kartan för några år sedan.

Ökad dominans från storstadsområden
Vi ser en klar trend att det registreras allt fler privatleasingbilar i storstadsregionerna. Stockholm och Västra Götaland står nu för drygt 50 % av alla privatleasade fordon.

Totalt sett så är takten generellt högre i hela landet men vissa regioner har en avvikande riktning och följer inte med i den ökningstakt som varit hittills under året. 15 län hade ökningar av privatleasingen under 1:a halvåret i år och endast fem hade minskningar.

Slutanalys

Privatleasingen är numera allmänt känt för alla som har behov av bil. Med den tuffa konkurrensen som råder på bilmarknaden ser vi fortfarande många väldigt starka och prispressade kampanjer som erbjuds, vilket gynnar konsumenterna. På sikt är det troligt att prisbilden kommer att öka något och att de allra billigaste alternativen blir färre.

Privatleasingens höga andel de senaste åren beror på att konsumenterna mer och mer föredrar att betala en månadshyra samtidigt som smidigheten med att slippa sälja sin bil efter tre år för många känns bra. Att låta någon annan garantera restvärdet spelar naturligtvis också in. En trygghet kring vad bilen kostar, tillsammans med att få en miljömässigt sett bra bil och att det är en modern samt säker bil är vad vi hör från många kunder.

Alla bilmärken har nu skapat bra rutiner kring privatleasing och har också valt att marknadsföra produkten, dessutom erbjuds privatleasing för de allra flesta modellerna. Efterfrågan av bilar är fortsatt mycket stark i Sverige och nu har konsumenterna ännu ett bra alternativ för sitt bilinnehav.

För de som lämnar tillbaka sin privatleasade bil väljer allt fler att skaffa en privatleasing igen.

MRF gav under hösten 2017 ut broschyren ”Att tänka på när du leasar bil”. Broschyren är framtagen för att ge en bra information till de som funderar på att skaffa en privatleasad bil eller precis har gjort det. I broschyren beskrivs bland annat vad kunden ansvarar för, villkor i leasingavtalet som är viktiga att känna till och information inför återlämnandet. Andra halvan av broschyren innehåller exempel med bilder på vad som är normalt och onormalt slitage efter den vanligaste innehavstiden tre år och 4 500 mil. Arbetet har skett tillsammans med många parter på marknaden och broschyren har fått stor efterfrågan. ”Att tänka på när du leasar bil” finns att läsa på vår hemsida.

MRF Privatleasingstatistik per 201806

Statistiken är framtagen baserad på material från vroom.


Lars Lieberg
bilhandelsansvarig MRF
Tel 08-701 63 14
Skicka ett mejl till Lars

Bilhandel

Nuläget på bilmarknaden

Varje månad kommenterar Lars Lieberg, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på bilmarknaden. Här hittar du kommentarer och...

Läs mer

1 november kommer nya VDN

Konsumentverket, KOV och MRF har träffat en ny överenskommelse gällande varudeklaration, VDN, för begagnad personbil som...

Läs mer

MRFs stora pris 2018

"MRFs stora pris delas ut till person eller organisation/företag som främjat utvecklingen av bilbranschen för en...

Läs mer
Visa alla