Varje månad kommenterar Lars Lieberg, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på bilmarknaden. Här hittar du kommentarer och statistik kring de tre delarna; nya bilar, begagnade bilar och privatleasade bilar. Uppdateringar för respektive del sker löpande och senast den 10e i månaden.

Tydliga höst-trender som håller i sig

Krympande begagnatlager, ökande export, bonus malus och WLTP-effekter på nybilsregistreringar är några av de trender som ser ut att hålla i sig under resten av året. Konsekvensen blir därmed att handeln i flera avseenden upplever tuffare tider och att det inte går lika lätt som det gjort tidigare. Den registreringstakt som varit efter sommaren motsvarar en nybilsmarknad som är avsevärt lägre än den vi vant oss vid de senaste året, och den stora exporten som påverkar lagren av begagnat gör – i kombination med färre inbyten – att man upplever brist på begagnade bilar.


Nya bilar – oktober 2018

Positiva signaler trots färre registreringar

Med 23 088 personbilar mot föregående års 32 112 blev nedgången i oktober något större än väntat och det beror till stor del på att marknadsdominanterna Volvo och VW-gruppen registrerade färre bilar än normalt under månaden. Branschen som helhet håller en jämn och hög takt relaterat till oktober 2017 års volym, och nedgången på 28 procent kan till stor del förklaras av tillfälliga leveransproblem på grund, bland annat, WLTP-certifieringar. För att klara prognosen på 360 000 bilar krävs nu 27 500 bilar i snitt, årets två sista månader.

Även transportbilar tappar för fjärde månaden i rad, och här är nedgången väl överensstämmande med förväntan. Jämfört med föregående år minskade antalet registreringar med 2 151 bilar och 40 procent. Den, för någon månad sedan höjda prognosen, innebar att det behövdes ca 3 300 bilar per månad för att nå 56 000 och med månadens resultat på 3 210 bilar, så ligger vi helt i linje med det.

För tunga lastbilar blev oktober en riktig kanonmånad! 676 nya fordon mot 603 föregående år ger oss en signal om en bra avslutning på året, som förhoppningsvis även ger oss en bra start på nästa år. Vår tro är att 2019 kommer att bli ett bra år för tunga sidan, även om marknaden totalt beräknas vika med ett par hundra bilar. Ackumulerat 2018 har 5 058 tunga lastbilar registrerats och prognosen 5 900 ser till och med ut att kunna överträffas.

MRF Prognoser 2018 180108

Begagnade bilar – oktober 2018

Minus för begagnat men stort plus när man räknar in export!

Oktober månad blev liksom september, en månad med något lägre volymer på den inhemska marknaden, antalet sålda begagnade minskade med ungefär 3 000 bilar. Räknar man in den totala exportökningen av bilar som är max 10 år gamla blev det istället en försäljningsökning på 7000 bilar. Exporten ökade alltså med hela 10 000 bilar i oktober. Av ökningen stod bilar max 3 år gamla för 20 procent.

Ackumulerat 2018 ligger den inhemska försäljningen plus med 3 000 begagnade bilar, och inklusive alla bilar som säljs av privatpersoner har det i år sålts 496 000 begagnade bilar.

Andelen som säljs av bilhandelsföretag har ökat under året från 63 procent per den sista oktober föregående år till 65 procent i år.

Antalet bilar i lager hos bilhandeln är totalt sett 14 procent lägre än vid samma tidpunkt förra året. De handlare som enbart jobbar med begagnade bilar har ökat sina lager medan den delen av bilhandlarna som representerar även något nybilsmärke har minskat sina lager med 23 procent.

 

 

 

 

__________________
Fotnot

Vår statistik baserar sig på max 10 år begagnade personbilar som säljs till slutkund, privata och företag. Bilar som säljs till bilhandlare och emellan bilhandlare är inte medräknade. Via bilhandeln innebär att bilarna sålts av företag som handlar med bilar oavsett om de är medlemmar hos MRF eller inte. Gällande exporterade bilar har vi ingen uppgift om vare sig säljare eller slutkund. Statistiken är framtagen baserad på material från vroom.

MRF begagnatstatistik per 2017-Helårssiffror

Privatleasing – första halvåret 2018

Privatleasingen ökar igen

För första halvåret i år ser vi ett trendbrott för privatleasingen. Antalet privatleasade personbilar som levererats ut ökar igen, från en hög nivå. Första halvåret i år har andelen privatleasade personbilar (som andel av de privatregistrerade) ökat till 29 %, från 26 % för samma period 2017 och för samma period 2016 var andelen 24 %.

Den starka ökningen som vi har kunnat se under flera år avbröts våren 2017, men har nu alltså tagit fart igen.

Antalet privatleasade personbilar första halvåret i år blev 24 900 att jämföras med 22 100 för 1:a halvåret 2017, en ökning med 13 %.

Andelen privatleasing av de totalt registrerade personbilarna blev för jan-juni 11 %, vilket också blev andelen för samma period 2017. Andelen privatregistrerade personbilar som andel av de totalt registrerade personbilarna har minskat något de senaste åren, varför denna andel inte ökar trots att antalet ökar.

– Privatleasingens andel kommer att fortsätta på en hög nivå, och vi får nog se ökning till kring 30 % för helåret. Det positiva mottagandet från kunderna gör att produkten privatleasing är här för att stanna och det är tydligt att alltfler kunder nu ser privatleasingen som det naturliga sättet för sitt bilinnehav, säger Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF.

– Vår prognos står fast och den är att vi i år kommer att leverera ut mellan 40 000 och 45 000 privatleasade personbilar.


 

Andelen privatleasing skiljer sig åt mellan bilmärkena
Volkswagen fortsätter att vara marknadsledare på privatleasing, och har nu åter en ökande andel, 23 % för jan-juni 2018 (mot 19 % för helåret 2017). Tvåa är Toyota med 9 % (8 %), följt av Audi, också med 9 % (9 %). På fjärde plats hittar vi det senaste årets uppstickare Peugeot, nu med 8 % (10 %). Tvåan inom privatleasing har i många år varit Volvo, som nu har en lägre andel och ger dem femte plats med 7 % (11 %).

Av Volkswagens alla privatregistrerade bilar bestod 46 % (42 %) av privatleasade bilar medan Toyotas andel var 33 % (26 %). Audis andel var hela 61 % (56 %) medan Peugeot hade 42 % (49 %) och Volvo nådde 18 % (23 %).

Seat har den högsta andelen privatleasade bilar av de privatregistrerade med 66 % (66 %) och på andra plats hittar vi Audi som hade 61 % (56 %). Mini tog tredje platsen.

Av Volkswagens samtliga sålda bilar 2018 jan-juni (inklusive till företag) var 17 % (15 %) privatleasade medan Toyota hade privatleasat ut 18 % (15 %) av alla sina sålda bilar. För Audi blev andelen hela 20 % (18 %). För Peugeot var andelen högre, med 27 % (38 %). Volvo har minskat till 4 % (7 %). Högst andel här hade Seat med 42 % (42 %).

Volvo borta från bilmodellernas tio i topp!
För första gången ser vi ingen Volvo bland de tio mest privatleasade bilmodellerna. Det sker samtidigt som vi ser att det blir alltmer utjämnad marknadsandel mellan modellerna. VW har tagit ett stadigt grepp om de fyra första platserna och dessutom har några uppstickare tagit plats på tio i topp-listan. Värt att notera är den stora volym Nissan Qashqai har under årets första sex månader och även Toyota har tagit en bra andel med både Yaris och CH-R.

 

Analys av kunderna som privatleasade personbilar jan-juni 2018

Vi ser hela tiden att det är färre 1:a-gångsköpare som skaffar privatleasing.

Ålder och andel kvinnor/män är desamma för de som inte är 1:a-gångsköpare, som för tidigare perioder.

De mer traditionella sätten att köpa sin bil på har en något äldre kundkategori både gällande män och kvinnor, vilket i sig kanske inte är så speciellt överraskande utan bekräftar snarare det som förväntades när privatleasingen sattes på kartan för några år sedan.

Ökad dominans från storstadsområden
Vi ser en klar trend att det registreras allt fler privatleasingbilar i storstadsregionerna. Stockholm och Västra Götaland står nu för drygt 50 % av alla privatleasade fordon.

Totalt sett så är takten generellt högre i hela landet men vissa regioner har en avvikande riktning och följer inte med i den ökningstakt som varit hittills under året. 15 län hade ökningar av privatleasingen under 1:a halvåret i år och endast fem hade minskningar.

Slutanalys

Privatleasingen är numera allmänt känt för alla som har behov av bil. Med den tuffa konkurrensen som råder på bilmarknaden ser vi fortfarande många väldigt starka och prispressade kampanjer som erbjuds, vilket gynnar konsumenterna. På sikt är det troligt att prisbilden kommer att öka något och att de allra billigaste alternativen blir färre.

Privatleasingens höga andel de senaste åren beror på att konsumenterna mer och mer föredrar att betala en månadshyra samtidigt som smidigheten med att slippa sälja sin bil efter tre år för många känns bra. Att låta någon annan garantera restvärdet spelar naturligtvis också in. En trygghet kring vad bilen kostar, tillsammans med att få en miljömässigt sett bra bil och att det är en modern samt säker bil är vad vi hör från många kunder.

Alla bilmärken har nu skapat bra rutiner kring privatleasing och har också valt att marknadsföra produkten, dessutom erbjuds privatleasing för de allra flesta modellerna. Efterfrågan av bilar är fortsatt mycket stark i Sverige och nu har konsumenterna ännu ett bra alternativ för sitt bilinnehav.

För de som lämnar tillbaka sin privatleasade bil väljer allt fler att skaffa en privatleasing igen.

MRF gav under hösten 2017 ut broschyren ”Att tänka på när du leasar bil”. Broschyren är framtagen för att ge en bra information till de som funderar på att skaffa en privatleasad bil eller precis har gjort det. I broschyren beskrivs bland annat vad kunden ansvarar för, villkor i leasingavtalet som är viktiga att känna till och information inför återlämnandet. Andra halvan av broschyren innehåller exempel med bilder på vad som är normalt och onormalt slitage efter den vanligaste innehavstiden tre år och 4 500 mil. Arbetet har skett tillsammans med många parter på marknaden och broschyren har fått stor efterfrågan. ”Att tänka på när du leasar bil” finns att läsa på vår hemsida.

MRF Privatleasingstatistik per 201806

Statistiken är framtagen baserad på material från vroom.


Lars Lieberg
bilhandelsansvarig MRF
Tel 08-701 63 14
Skicka ett mejl till Lars

Bilhandel

Nuläget på bilmarknaden

Varje månad kommenterar Lars Lieberg, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på bilmarknaden. Här hittar du kommentarer och...

Läs mer

Positiva signaler trots färre registreringar

Lars Lieberg, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar oktober månads nybilsregistreringar.

Läs mer

Nyreg – oktober 2018

På MRFs statistiksidor redovisas nyregistreringsstatistik när det gäller person- och transportbilar månadsvis och annan statistik som...

Läs mer
Visa alla