Kvalitet kräver systematiskt arbetssätt - MRF

Kvalitet kräver systematiskt arbetssätt

Christer Andersson kommer att tala om högaktuella “Kvalitetssäkrad skadeverkstad”, MRFs och Bil Swedens gemensamt framtagna riktlinjer för bilskadeverkstäder som arbetar med fordon upp till 3.5 ton.
Riktlinjerna berör organisationens policy, mål och mätkriterier för att tillsammans säkerställa en fackmässig och kvalitetssäkrad skadereparation.
Christer Andersson, Real Consulting

– Man måste inse att vägen till bra resultat är kontinuerligt förbättringsarbete, där man på ett systematiskt sätt hanterar de störningar som uppstår i verksamheten. Till detta behöver man jobba med att hantera kundens egendom, det vill säga bilen med den respekt som kunden förväntar sig, detta bland annat genom att ha en bra kontroll av sin produktion, säger han.

Enligt Christer Andersson finns det förbättringspotential hos en skadeverkstad – såväl administrativt, sett till verkstadsteknik, kompetens, företagskultur, arbetsmiljö som arbetsbelastning.

– Verkstäderna, är tyvärr inte tillräckligt systematiska i sitt arbetssätt, det genomsyrar många delar som i sin tur påverkar den slutliga kvaliteten på arbetet, säger han och tillägger att det saknas allt för ofta kompetenser för att kunna utföra arbetet på ett av fordonstillverkarna föreskrivet sätt.

– Det finns också en övertro till att man kommer ihåg hur arbetet skall utföras, vilket gör att man ibland helt enkelt struntar i att titta i reparationsanvisningen. Jag upplever att arbetsmiljön givetvis variera, men att verkstäderna jobbar på ett tillräckligt bra sätt med arbetsmiljö och arbetsbelastningen.

För att kunna jobba med sitt förbättringsarbete på ett systematiskt sätt så måste verkstäderna bli bättre på att dokumentera såväl sina avvikelser, störningar, som de förbättringsförslag som finns för verksamheten. Verkstaden måste också på att bra sätt dokumentera de åtgärder som den gör. Detta är något där de allra flesta måste bli bättre på, menar Christer Andersson.

– Man behöver också skapa en inställning där man systematiskt jobbar med ständiga förbättringar i verksamheten och genom att göra detta så skapar man förutsättningar för att ha mindre antal störningar och inte minst en bättre lönsamhet för verksamheten.

På MRFs Plast-, Lack- och Skadekonferens 1 februari i Stockholm ges möjlighet att lyssna till ett mer utvecklat resonemang kring detta från Christer Andersson, Real Consultings sida.