Bilägarna styrs av fordonstillverkare och försäkringsbolag. Det skriver Konkurrensverket, KKV, i sin rapport ”Makten över bilen”. Rapporten speglar konkurrens och spelplanen för bilförsäkringar och bilreparationer i Sverige. 

– Hösten 2017 blev vi kontaktade av KKV som återkommande granskar olika branscher, sektorer. Denna gång var det bilverkstadsnäringen, inleder Jan Olvenmo som tillsammans med Tommy Letzén  deltagit i samtalen med KKV från MRFs sida.

Jan Olvenmo säger att man från MRFs sida välkomnar Konkurrensverkets rapport samt kan konstatera att den tar upp många viktiga frågeställningar, där han håller med i mångt mycket dock inte om allt.

Rapporten pekar bland annat på att försäkringsbolagen besitter en för stor makt över verkstäderna och att priserna på reparationsarbeten pressas så lågt att en del verkstäder har svårt att få lönsamhet.

– Vi delar den uppfattningen och i dagsläget är det i många fall inte ens tal om förhandling. Utan försäkringsbolaget kommer med ett bud på timpenning och ett förtäckt hot om att skadorna styrs vidare till en annan verkstad om det inte passar.

Att man kallar detta för en förhandling är ett skämt, menar Jan Olvenmo. Dock arbetar inte alla försäkringsbolag så här och det är dessutom personberoende, men MRF får ofta samtal från desperata medlemmar som råkat ut för en oresonlig försäkringsbolagsrepresentant, berättar Jan.

– Med anledning av den skeva situation som uppkommit, gör MRF varje år en försäkringsbolagsrapport där verkstäderna anonymt får betygsätta försäkringsbolagen. Enkäten visar tydligt var det brister och vi delar givetvis med oss av resultaten till försäkringsbolagen, förklarar Jan Olvenmo.

Situationen har förvärrats ytterligare genom att försäkringsbranschen under lång tid har samlats kring det gemensamt ägda skadeberäkningssystemet CABAS.

– Genom CABAS har bolagen haft ett för stort inflytande över tidssättningen. Eftersom försäkringsbolagen handlar upp timdebitering med verkstäderna, så får de inte själva bestämma tidssättning också, då hamnar vi helt galet och på fel sida av lagen, säger Jan Olvenmo.

Rapporten kommer fram till några slutsatser som MRF har poängterat under lång tid, men det finns också en del bristande slutsatser i rapporten beroende på branschens komplicerade struktur, menar MRF.

– Vi är för fri konkurrens och konkurrens på lika villkor. Det är därför viktigt att alla spelar på samma spelplan och med samma regler och krav. Detta i syfte att ge bilägarna rätt pris med rätt kvalitet. Vi kan därför inte stirra oss blinda på prislappen utan måste även fokusera på miljö och kvalitet,  att arbetet utförs på ett sådant sätt att reparationerna blir beständiga, inte påverkar bilens trafiksäkerhet negativt och är miljöriktiga, säger Jan och fortsätter:

– För att göra detta möjligt har MRF gemensamt med BIL Sweden, tagit fram ”Kvalitetssäkrad skadeverkstad”. Det är ett kvalitetsledningssystem för att höja kvaliteten, säkerheten och framförallt förbättra kundnöjdheten.

Trafikförsäkringsföreningen har i sina stickprov ute på verkstäderna identifierat ett behov av kvalitetsförbättringar och branschen måste kraftsamla för att gemensamt bli bättre.

– Detta görs inte genom att alla försäkringsbolag och branschorganisationer ställer egna krav som driver kostnader, utan att vi jobbar bakom ett gemensamt system. Om alla ska komma med egna krav på verkstäderna, så kommer vi att driva kostnader som i slutändan påverkar slutkundernas försäkringspremier, säger Jan Olvenmo.

Kvalitetssäkrad skadeverkstad är sannolikt det viktigaste samarbetet inom skadebranschen där bland andra MRF, Bil Sweden, IF, Folksam och Dina Försäkringar ställer sig bakom riktlinjerna.

Enligt MRF missar KKV-rapporten aspekten kring kvalitet i förhållande till pris och väljer att ta upp Euro Garant som i stort sett bara SFVF står bakom i Sverige, vilket knappast kan ses som effektivt och kostnadsbesparande.

I rapporten konstaterar KKV  att försäkringsbolagen dels bestämmer över vilka skadeverkstäder som ska få utföra reparationerna, dels att de styr reparationerna till auktoriserade verkstäder med konsekvensen att bilägarnas valfrihet minskar. Detta hämmar även märkesoberoende skadeverkstäders möjligheter att konkurrera.

”Försäkringsbolagen besitter således en stor köparmakt”, skriver KKV.

– I stort ställer vi oss bakom slutsatserna rörande försäkringsbolagens makt och förhandlingsläge vid upphandling. Men bara för att man är märkesauktoriserad verkstad så innebär det inte att man per automatik får uppdrag av försäkringsbolagen för det aktuella märket, säger Jan och betonar att försäkringsbolagen arbetar med ett brett spektrum av verkstäder från de som arbetar enbart med ett märke till helt fristående.

Enligt MRF måste det finnas en balans mellan oberoende och auktoriserade verkstäder, risken blir annars att kostnaden kan stiga på grund av sämre konkurrens.

– Med en utveckling mot allt mer avancerade bilar och därmed högre krav på kompetens så måste generalagenterna bli bättre på att erbjuda utbildningar för icke auktoriserade verkstäder, här ser vi ett problem som på sikt kan skapa en osund konkurrens mellan de auktoriserade och icke auktoriserade verkstäderna, avslutar Jan Olvenmo MRFs kommentar.

Bilhandel

Begagnatmarknaden – dec 2019

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar inom kort begagnatmarknaden i december 2019.

Läs mer

Nya regler vid export

Rådet i EU har utfärdat en Genomförandeförordning 2018/1912 som infördes 1 januari 2020 och som styr...

Läs mer

Översyn av gruppundantaget

Den rättsliga grunden för alla bilhandelsavtal inom EU är den vertikala gruppundantagsförordningen. Denna förordning upphör att...

Läs mer
Visa alla