Coronapandemin – här finns information att få!

Här samlar vi aktuell information om Coronas påverkan på våra företag. Vi följer nyheter, information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Vad kan ditt företag göra?

Här samlar vi löpande tips och ideér för ditt företag

 • 15 tecken på uppgång – Läs i tidningen Motorbranschen här
 • Corona-information Många av er MRF-företag har delat och kommunicerat de försiktighetsåtgärder som nu vidtas för att besöket hos er ska kännas så tryggt som möjligt. Vi har här paketerat en del av den informationen som ert företag med fördel kan lägga upp på er webbplats och i sociala kanaler. Välj själv i pdf här vad ditt företag vill ta med och komplettera med eget företagsnamn och ytterligare text, om det behövs.
 • Informationsskylt (A4) till din kundmottagning att ladda ner
 • Wayke Onlineköp Se möjligheten till att använda Wayke Onlineköp

Vad gör MRF?

 • Brev till Transportstyrelsen om däckbyte – Läs här
 • Brev till regeringen om bilverkstäders samhällsnytta – Läs här

Forum på facebook

 • MRF har startat en intern sida på facebook. Här kan du diskutera med andra i branschen, utbyta tankar och idéer samt ställa frågor.
  Anmäl dig till gruppen här

Regeringens och riksbankens stöd till företag

 • Följande åtgärder förlängs till och med den 31 december 2020
  – Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna med ett schablonbelopp om 804 kr per dag
  – Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala
  – Viss sjukpenning i förebyggande syfte till vissa riskgrupper
  – Viss smittbärarpenning till vissa anhöriga till riskgrupper
 • Statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag inrättas
  För att göra det lättare för företagen att finansiera sig föreslås en statlig lånegaranti. Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga.
 • Åtgärder riktade mot mindre företag
  De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster
 • Anstånd med skatt, arbetsgivaravgifter och moms.
  Se skatteverket här
  Blankett för att söka anstånd hittar du här
 • Ändra din debiterade preliminärskatt. Möjlighet att ändra debiterad preliminärskatt om företaget drabbas ekonomiskt på grund av coronapandemin. Du kan ändra din debiterade preliminärskatt upp till sex månader efter beskattningsårets utgång. Ändra din preliminärskatt här.

 • Staten kommer att kompensera kommuner och regioner för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården och omsorgen kopplade till coronaviruset.

 • Förlängning av ersättningen för karensavdrag som arbetsgivaren gjort vid sjuklöneperiodens inledning. Ersättningen som kan lämnas av Försäkringskassan för karensavdrag är förlängd till och med den 31 december 2020.
 • Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket får ytterligare resurser.
 • Resurserna ökas för den s.k. smittbärarpenningen då antalet individer som har rätt till denna ersättning antas komma att öka.
 • Under augusti – december 2020 ersätter staten arbetsgivare för högre sjuklönekostnader till följd av coronapandemin.
 • Likviditetsförstärkning ges via skattekontot för moms, arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt från 1 januari.
 • Utöver regeringens åtgärder har Riksbanken meddelat att de lånar ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen. Finansinspektionen har meddelat att de sänker den kontracykliska kapitalbufferten till noll för att värna en väl fungerande kreditförsörjning.

Skatteverkets åtgärder på skatteverket.se
Regeringens åtgärder på regeringen.se
Riksbankens åtgärder på riksbank.se


Vanliga frågor – FAQ

Korttidspermitteringar

Hur gör jag som har en liten verkstad och inte vill gå med i en arbetsgivarorganisation? 

Teckna ett hängavtal med den lokala fackföreningen. De finns oftast på orten eller länsnivå, för den lilla verkstaden gäller att kontakta IF Metall på orten så hjälper de till.

Läs svaret

Korttidspermitteringar

Jag har en renodlad lackverkstad, vilket fack tillhör mina lackerare?

Målarna

Läs svaret

Korttidspermitteringar

Jag har både plåt- och lackverkstad, ska jag ha avtal med båda facken?

Nej, ni ska tillhöra endast ett fack i det fallet. Vanligast så är det är fler plåtslagare än lackerare, och då ska ni tillhöra IF Metall, om det är tvärtom ska ni tillhöra Målarna. Avtalet ska ligga i det facket som har flest medarbetare.

Läs svaret

Korttidspermitteringar

Jag har både bil- plåt- och lackverkstad med tre Servicerådgivare, två Reservdelssäljare och en garantihandläggare. På plåtverkstaden har jag två Skaderådgivare, totalt 8 tjänstemän. Vilket fack ska jag tillhöra.

En tjänsteman tillhör Unionen om de inte är produktiva. Antagligen har du fler mekaniker och skadetekniker än lackerare, vilket gör att du ska ha avtal med IF Metall för dem. Summa summarum;
Du ska ha avtal med både Unionen och IF Metall.

Läs svaret

Vad gäller egentligen vid avbeställning av ett bilköp? Vad skall en kund betala och finns det några undantag?

Regler för vad som gäller vid avbeställning och kunder som inte fullföljer ett köp, regleras i MRFs leveransvillkor personbilar, som kunden erhåller i samband med köpet. Dessa villkor är godkända av Konsumentverket. Villkoren för avbeställning vilar i sin tur i stora delar av vad som framgår av konsumentköplagens regler (37 och 41§§) om rätt till skadestånd vid avbeställning.

11. Skadestånd vid avbeställning från en konsument
A. Har en beställning skett enligt punkten 2 B har konsumenten rätt att utan kostnad avbeställa bilen innan avtalet har blivit bindande.
B. Avbeställer konsumenten bilen inom en vecka efter det att bindande avtal har ingåtts har sälj-företaget rätt till ersättning med 1,5 % av det avtalade priset, dock lägst 3 000 kr för en ny bil och 1 500 kr för en begagnad bil. Har bilen försetts med extrautrustning ska konsumenten dessutom ersätta säljföretaget för dess kostnader för på- och avmontering av utrustningen och övriga kostnader med anledning av detta. Denna punkt gäller inte för avbeställningar enligt punkten 11 E eller när prishöjningar skett enligt punkten 6.
C. Vid senare avbeställning har säljföretaget rätt till ersättning med 7 %, dock lägst 3 000 kr. Denna punkt gäller inte för avbeställningar enligt punkten 11 D och E.
D. Om köpet avser en bil som är av sådant slag att den inte utan betydande förluster kan säljas till en annan köpare eller är bilen dyrare än 7,5 prisbasbelopp har säljföretaget vid avbeställning eller hävning rätt till ersättning med 15 % av bilens pris om konsumenten avbeställer bilen senare än en vecka efter det att avtalet blivit bindande.
E. Avser avbeställningen en bil vars pris är lägre än 7,5 prisbasbelopp eller ett fordon för rörelsehindrade eller dylikt så har säljföretaget inte rätt till ersättning om orsaken till avbeställningen eller dröjsmålet med betalningen är att konsumenten efter avtalets ingående utan egen skuld råkat i varaktiga betalningssvårigheter genom t ex arbetslöshet, sjukdom eller dödsfall och säljföretaget utan onödigt dröjsmål underrättas om avbeställningen.

Näringsidkare
12 B. Försening på köparens sida
Om en näringsidkare underlåter att fullfölja köpet kan säljföretaget antingen kräva köpets fullgörande eller häva köpet och kräva ersättning med 18 % av det avtalade priset plus ersättning för av- och påmontering av extrautrustning och övriga kostnader med anledning härav.

Läs svaret

På grund av rådande tider har vi börjat titta på möjligheterna till att sälja bilar på distans med hemleverans. Vad bör vi tänka på?

Försäljning på distans är ett utmärkt medel och öka kundunderlaget. Vill ni börja med detta i organiserad form, är min rekommendation att ni kör detta via Wayke (som förövrigt MRF var med att starta) som redan har en handelslösning med köpknapp för detta. Mer information hittar du här: https://www.wayke.se/kop-online
Man skall däremot tänka på att det vid försäljning på distans – oavsett om en försäljning omfattas av distansavtalslagens särskilda regler om ångerrätt – kan vara förenat med vissa kostnadsrisker.

Ångerrätten och tydlig information
Först och främst bör understrykas att all försäljning av bilar på distans inte omfattas av distansavtalslagen. Ett viktigt kriterium utöver att kommunikationen skall ske uteslutande på distans mellan säljarens och konsumenten, är även att avtalet skall ”ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans”. En försäljning av en bil på en annons på t ex Wayke eller Blocket där affären efter att kunden kontaktat bilhandlaren görs upp t ex via mailväxling, omfattas inte av lagen. Väljer man däremot lösningar med köpknappar och kundkorgar omfattas försäljningen av distansavtalslagen.

Det viktigast att tänka på då är att information om ångerrätt och en hel del andra punkter (t ex info om bilen, företagets kontaktuppgifter, villkor för betalning kostnader för leverans och ev returfrakt, reklamationsrätt m.m) måste lämnas före köpet. Det finns även regler i distansavtalslagen om en del information som skall lämnas efter köpet (t ex tydlig orderbekräftelse och info om ångerrätt med särskild blankett). Wayke tillhandahåller sådana villkor. MRF har även pågående förhandlingar med Konsumentverket om vilka regler som gäller för att prova bilen och vad det skall kosta om man provkört bilen i större uträckning än vad som kan anses vara nödvändigt för att undersöka den. Utan att villkorsmallen är helt klar, kan vi redan nu informera om att en provkörning av en begagnad bil på upp till 3 mil alltid är tillåten, men att det därefter är rimligt att debitera kunden en värdeminskning på en promille av köpeskillingen per körda mil utöver denna gräns.

Reklamationer
Vid reklamationer i allmänhet och fel på bilen – oavsett om distansavtalslagen är tillämplig eller ej – finns det en regel i konsumentköplagen, som kräver att ett fel skall kunna avhjälpas utan större olägenhet för kunden. I praxis betyder det generellt att man som säljare ofta behöver hänvisa kunden till en verkstad på hemorten om kunden bor mer än ca 10 mil fr säljaren. Det går givetvis alltid att komma överens om milersättning (18,50 kr kr/mil) eller att man som säljare vid större fel ombesörjer en transport. Viktigt att tänka på att kunden har bevisbördan för att det finns ett fel och måste reklamera innan en åtgärd utförs på annan verkstad. Samtidigt har kunden bevisbördan för att det faktiskt finns ett fel, varför det initialt kan vara rimligt att en kund får stå för en felsökningskostnad. Bedöms det därefter som att felet är mer än normalt slitage, var ett garantifel eller om ej garanti, ett fel som fanns vid köpet, bör givetvis felsökningskostanden ersättas.

Läs svaret

Kunden vill inte att vi ska hantera bilen, och vill avboka tiden. Får konsumenten köra in bilen själv på verkstaden och lyften?

Ja, det finns inga förbud mot att konsumenten själv kör in bilen på verkstaden, sedan får ni hjälpa till att dirigera upp/in bilen på lyften.

Läs svaret

Hur bör en verkstad i samband med verkstadsbesök och coronatider agera vad avser information, inlämningsrutiner och eventuella avbeställningar?

Information – flera möjligheter

     • Informera din kund om hur ni hanterar och minimerar spridning av Covid -19, att ni är noga med hygien och handtvätt.
     • Skaffa smidiga handskar till kundmottagningen och även alla andra kollegor som hanterar allt från beställda reservdelar till arbetsorder och nyckelhantering. De flesta mekanikerna använder handskar ändå.
     • Erbjud olika inlämning- och hämtningsalternativ på hemsidan:
      Lämna bil via säker nyckelinkast
      Om möjligt erbjud hämtning och lämning av bil i bostaden eller på arbetsplatsen
     • Se över öppettiderna
     • Ta höjd för tilläggsarbeten vid bokning för att undvika fler inlämningstillfällen

Nedan några viktiga detaljer från reparationsvillkoren i samband med bokning och själva inlämnandet av bilen. Se till att information om Verkstadens reparationsvillkor finns tillgänglig för dina kunder.

     • Informationstavlan Verkstadens Reparationsvillkor är uppsatt i kundområdet
     • Det finns en notering om verkstadens reparationsvillkor på arbetsorder/beställning

Punkt 9. Avbeställning
En konsument har rätt att avbeställa bokad tid enligt 42 § i Konsumenttjänstlagen (KTjL)
dock inte helt utan kostnad. Som säljare har du rätt till ersättning för förlorad inkomst på grund av att ni inte kunnat ta åt er annat arbete. Beställda unika reservdelar som inte får returneras har ni också rätt till ersättning för.

Punkt 10. Kunden uteblir
Uteblir konsumenten från avtalad tid utan att ha avbeställd, kan han eller hon bli skyldig att betala en avbeställningskostnad med 1 000 kronor. Förutsatt att ni har lämnat tydlig information om detta i förväg.

Läs svaret

Information om Covid-19

Medarbetare som är sjuka ska stanna hemma och sjukanmäla sig till sin arbetsgivare.

Information finns hos

Krisinformation.se och det nationella informationsnumret 113 13.
Folkhälsomyndigheten här
Tillväxtverket här
Arbetsmiljöverket här
Försäkringskassan här
Vårdguiden 1177 här


 

Dela via mail

Nyheter

Regeringen vill öka skattetrycket på bilen och bilismen

Regeringens och samarbetspartiernas budgetproposition ligger på bordet sedan 21 september. En hel del av förslaget berör bilen och...

Läs mer

Bilhandlare startar bildelningstjänsten Rulla

Svensk Volvo- och Renaulthandel startar upp landets första rikstäckande och ÅF-drivna bildelningstjänst, Rulla. Det innebär att de har...

Läs mer

Håkan Matson sammanfattar MRFs konferens om digitalisering

Sällan eller aldrig har en konferens hamnat så rätt i tiden. Just som digitaliseringen sköt extra...

Läs mer
Visa alla