Branschstandarden för elfordon är här - lansering 9 september - MRF

Branschstandarden för elfordon är här – lansering 9 september

Välkommen att delta vid lanseringen av elbilsstandarden – 9 september

Boka dig här


Branschstandarden är framtagen för att hjälpa branschen hantera elfordon på ett säkert sätt genom att ge vägledning i bland annat vem som får göra vad och vilken utbildning som krävs. Vidare så berörs även olika ansvarsområden som behöver finnas samt vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas. Viktigt att poängtera är ändå att allt arbete på ett elfordon inte medför elektrisk fara och det har också branschstandarden tagit i beaktning. Faktum är att de flesta arbeten på ett elfordon inte kommer att beröra högvoltssystemet och då ställer branschstandarden också lägre krav.

– Svensk elstandard ligger till stor del till grund för elbilsstandarden, berättar Henrik Idermark som är MRFs representant i arbetsgruppen.

En gemensam elbilsstandard behövs eftersom det i många fall saknas direktiv om vad som gäller och att elsäkerheten måste kunna garanteras vid arbete med elfordon.

Denna första version av elbilsstandard innehåller övergripande regler och anvisningar för underhåll, service och reparation av elfordon, avgränsat till elsäkerhetstekniska aspekter. En andra del ska senare tas fram, med dokument, riktlinjer och mallar för hur man hanterar elen mer konkret.

Båda dessa är tänkta som ett komplement till tillverkarens anvisningar. I den del som är klar nu finns två delar; allmän hantering och krav vid högvoltsarbeten, och ämnen som lyfts är till exempel säkerhetsåtgärder, utbildning, riskanalys, skyltning, rutiner och vilken utbildning som krävs för olika moment.

– En utmaning under arbetet med standarden har varit vem på verkstaden som skall avgöra om ett arbetsmoment är riskfyllt eller inte, säger Henrik Idermark.

– Vi har landat i att det skall finnas två olika ansvarsnivåer – en som ansvarar mer övergripande för inköp, skyltning och verktyg, och en som ansvarar för riskanalys och säkerhet på själva fordonet.

Före sommaren gick standarden ut på remiss till generalagenter, Svensk elstandard, verkstäder, jurister och fackförbund, som alla kom med synpunkter, och nu är den klar att användas på alla verkstäder som jobbar med elfordon.


För mer information kontakta:

Henrik Idermark
Tel 08-701 63 29
Skicka ett mejl till Henrik