Dags för schyssta däck - MRF

Dags för schyssta däck

Globala målet nr 8 handlar om anständiga arbetsvillkor, medan nr 15 handlar om biologisk mångfald. Däckindustrin är en stor miljöbov, men nya och mer hållbara lösningar är på intåg.

Däck tillverkas av en blandning av fossil råvara (syntetgummi) och förnyelsebar råvara (naturgummi). Ungefär 70 procent av allt naturgummi som produceras används till produktionen av däck av olika slag. Men däcktillverkning och utvinning av naturgummi är tyvärr en gigantisk miljöbov som dessutom far illa fram med arbetarna. Inom både råvaruutvinningen av gummi och utvinning av råolja för syntetiskt gummi förekommer tvångsförflyttning av befolkning, diskriminering av kvinnor och tvångsarbete. På plantagerna förekommer barnarbete, dåliga arbetsvillkor och låga löner.

Naturgummiutvinningen kan också innebära skövling av regnskog vilket påverkar den biologiska mångfalden och ekosystemet, samt negativ påverkan på miljön i form av luftföroreningar, starka bekämpningsmedel, cancerframkallande kemikalier, avfall och hög energiförbrukning. Odling av gummiträd innebär dessutom ofta att stora plantager anläggs och marken förvandlas till monokulturodlingar. Det leder i sin tur till att kvaliteten på grund- och ytvattnet i området påverkas negativt.

Syntetgummi framställs av olja, vars utvinning har stor påverkan både på miljön och lokalbefolkningen. Utsläpp och läckage från oljeindustrin får ofta långvariga konsekvenser samt orsakar kedjeeffekter där människor och däggdjur, som lever av mindre djur som har exponerats för olja, påverkas.

Men det finns ändå hopp, i form av småskaliga, ekologiska gummiodlingar där miljön och arbetarnas hälsa värnas. Flera internationella sammanslutningar och initiativ verkar för större miljöhänsyn och förbättrade arbetsvillkor. De representerar hela kedjan, från småodlare av naturgummi, gummiproducenter och processindustri, till däcktillverkare, biltillverkare och samhället i stort.

GPSNR är en sådan sammanslutning, som samlar hälften av världens naturgummiodlare, och en av grundarna och medlemmarna är däcktillverkaren Pirelli. De har nu tillsammans med BMW group lanserat ett FSC-certifierat däck, ett första steg mot mer hållbar däcktillverkning. En FSC-certifierad gummiplantage bidrar till ansvarsfull och hållbar produktion av naturgummi, där plantagerna förvaltas på ett sätt som bevarar biologisk mångfald och gynnar lokalbefolkning och arbetares hälsa.

Att de första FSC-märkta däcken lanseras är en viktig signal, och en fingervisning om den enda rimliga vägen framåt.

Text: Nella Bergström, Motorbranschen