Stabila relationer och framtidstro - MRF

Stabila relationer och framtidstro

Martin Staszak, försäljningschef

Vad är du mest nöjd med i årets enkät?

– Hur vi tillsammans hanterat produktionsutmaningarna, vilket krävt mycket energi och åtaganden från både återförsäljarnätverket och oss som importör.

Vad är du mest missnöjd med?

– Under dessa speciella tider så är kommunikation med vårt nätverk och kunder extremt viktig, här finns det ytterligare förbättringspotential.

Vad tänker du vässa till nästa år?

– Fortsätta att utveckla marknadsföring på servicesidan och att säkerställa bättre kommunikationskanaler.

BMW håller ställningarna och presterar ett i princip oförändrat resultat jämfört med fjolåret. Det ger en fin niondeplats i enkäten. Transparens och kommunikation är ledord i utvecklingsarbetet.

Som enda märke i årets enkät ger handlarna BMW högre betyg på biltillgång jämfört med i fjol. Trots enorma problem med halvledare som skickat betygen rakt ned i källaren för merparten av märkena, stiger de alltså för den tyska premiumbiltillverkaren. Hur är det möjligt?

– Vi har varit snabba på att anpassa oss och justerat fordonsspecifikationer. Från centralt håll har man gjort ett bra arbete med leverantörskedjan. Det har gjort att vi har klarat oss förhållandevis bra, säger Martin Staszak, försäljningschef BMW Sverige.

GA:s organisation uppskattas av handlarna som ger fina vitsord. Det gäller inte minst betyg på frågor som rör kommunikationen med återförsäljarna.

– Just kommunikation är något som vi kontinuerligt försöker att förbättra och arbeta med, både internt och mot vårt nätverk. Jag tror vikten ligger i transparens så att nätverket ska förstå varför vi tillsammans behöver agera på vissa sätt utifrån de utmaningar vi har, säger han.

Allt går inte framåt i enkäten. Till exempel går mer eller mindre hela garantiområdet tillbaka, vilket var ett område där det ifjol fanns en nöjdhet från GA över högre betyg.

– Vi har under 2021 isolerat områden med förbättringspotential med avseende på garantiadministration. Vi arbetar aktivt med att förbättra framför allt enkelheten i garantiadministrationen genom egna frågeformulär, och återkoppling från våra återförsäljare. Under innevarande år kommer vi att fokusera på utbildning på garantiområdet, säger Martin Staszak.

Även samarbetet med märkesföreningen får sämre betyg av handlarna. Det är ett ganska rejält tapp från drygt 3,5 till under 3. Vad ligger bakom nedgången?

– Under en tid som präglats av förändringar så blir det oftast kortare tid mellan kommunikation och beslut, vilket ibland kan upplevas frustrerande. Men i stort anser vi att dialogen med märkesföreningen är god och konstruktiv. Med det sagt får vi ta till oss resultatet i enkäten och se hur vi ytterligare kan förbättra vår dialog.

Digital utveckling har varit ett prioriterat område för BMW under fjolåret. Betygen försämras på frågorna om säljstödssystem och system för bilbeställning, men går upp på flera andra frågor. En splittrad bild således.

– Vi kan utläsa i enkäten att nätverket över lag är positiva sett till digital utveckling kopplat till digitala produkter och kontraktsstöd, vilket är en del av vår digitala utveckling. Den digitala utvecklingen är ett av våra absolut största fokusområden. Samtidigt innebär det stora investeringar där resultaten successivt kommer synas.

På en rad områden är betygen både stabila och på en hög nivå. Allra bäst kommer BMW ut på frågor som rör långsiktiga strategier och lönsamhet.

Text Niklas Aronsson

ÅTERFÖRSÄLJARFÖRENINGEN

Sven Berg, BMW ÅFF

Samarbete som fungerar

”Sett till omständigheterna var fjolåret relativt sett bra. Försäljningsmässigt okej, men vi har inte kunnat leverera så mycket som vi hade velat.” Det säger Sven Berg, ordförande i BMW:s återförsäljarförening.

Sven Berg är ganska nöjd med resultatet i enkäten. 

– Vi har alltjämt ett bra samarbete med generalagenten. Det finns som alltid en del frågeställningar som är svåra och där vi jobbar på att hitta lösningar. 

Ett viktigt område är lönsamhet i alla delar av affären. Betygen i enkäten på frågor som rör lönsamhet är allmänt på en bra nivå och över MRF-snittet.

– Lönsamheten är alltid vår huvudfråga. Även om den alltid hade kunnat vara bättre så tycker jag att vi har en acceptabel lönsamhet idag, säger Sven Berg.

Han tycker det är svårt att gå in på detaljer i enkäten.

– Jag tycker det är så pass få som svarar för BMW:s del att det är svårt att koppla resultaten i enkäten till konkreta saker som har hänt under året, säger Sven Berg.

Billtillgång och tillgång till reservdelar är de viktigaste frågorna på bordet för tillfället. Även om billtillgång har gett hela branschen huvudvärk så har BMW klarat sig bättre än de flesta och faktum är att betyget på frågan är något bättre än i fjol.

På vissa delar av IT-området är betygen låga. Det är inget nytt. Det handlar framför allt om systemen för bilbeställning och säljstöd. 

– Det är alltjämt en utmaning. Här arbetar vi med BMW:s system, så det är svårt att påverka på kort sikt. 

Sven Berg konstaterar att styrningen från München blir allt starkare.

– Mer och mer av det som sker lokalt bestäms centralt, men det är också en trend för hela branschen och inte specifikt för BMW egentligen. Vi kan inte göra så värst mycket annat än att försöka anpassa oss så gott de går, säger Sven Berg.

Niklas Aronsson