Gå en grundkurs i kemikalieregistrering - MRF

Gå en grundkurs i kemikalieregistrering

Introduktion och utbildningar i underleverantörers ansvar för efterlevnaden av kemikaliekrav för varor och tjänster

Om du som återförsäljare eller verkstad distribuerar varor som innehåller särskilt farliga ämnen upptagna på Kandidatförteckningen i Reach, i halter som överstiger 0,1 viktprocent, måste du registrera dessa ämnen i SCIP-databasen hos Echa.

Den 5 januari 2021 trädde en ny lag i kraft som handlar om rapporteringsplikt till SCIP-databasen. Företag som sätter en vara på den europeiska marknaden måste rapportera om varan innehåller något av de drygt 200 SVHC-ämnen (Substances of Very High Concern) som finns på Kandidatförteckningen i Reach, om ämnena finns i en halt av mer än 0,1 viktprocent av varan.  I många fall är det även så att din leverantör, importör eller grossist har mer information på området och det är då möjligt att hänvisa till information som någon annan redan har skickat in till databasen genom så kallad Förenklad SCIP-anmälan (”Simplified SCIP Notification”) och Hänvisning (”Referencing”). Mer info om SCIP hittar du här.

Regelverket är svårtolkat men det finns kurser att gå, som behandlar:

  • Vad reglerna i EU:s avfallsdirektiv och Reach-förordningen innebär och hur det är avsett att fungera teoretiskt och övergripande praktiskt.
  • Vem berörs och på vilket sätt?
  • Vad ska lämnas in och på vilket sätt?
  • Målet med grundkursen är att ge dig en övergripande förståelse för hur ditt företag berörs och vad du behöver göra.

Kursen är digital och äger rum 16 juni.

Läs mer här