Transportsektorn bäst på utsläppsminskning - MRF

Transportsektorn bäst på utsläppsminskning

Det är finns mycket att glädjas åt i Naturvårdsverkets rapport där de redovisar generella minskade utsläpp av växthusgaser över flera sektorer. Men det är en enskild händelse som sticker ut åt fel håll vilket gör att totalt sätt ökar utsläppen för 2022. Den största påverkan har gasläckan på Nordstream där det befarade sabotaget enskilt stod för 5,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter som ska adderas till Sveriges utsläpp 2022. Utan det sabotaget hade Sveriges klimatpåverkande utsläpp minskat med fem procent, nu redovisar vi istället en ökning på ca sju procent.

Glädjande kan vi konstatera att vår bransch starkt bidrar till ett minskat utsläpp. Inom transportsektorn minskade utsläppen med tio procent jämfört med 2021, vilket var den största sektoriella minskningen under året. Naturvårdsverket konstaterar:

– Inom transportsektorn har utsläppen från bensin och diesel minskat tack vare fortsatt förhöjd inblandning av biodrivmedel genom reduktionsplikten. Dessutom ser vi att ett ökat antal laddbara fordon i trafiken börjar ge effekt på utsläppen, säger Anna-Karin Nyström, chef för Klimatmålsenheten på Naturvårdsverket.

För oss på MRF är detta verkligen ingen nyhet, vi har arbetat för en omställning under en längre tid där reduktionsplikten och elektrifieringen har varit de främsta medlen till minskade utsläpp:

– Det är såklart glädjande att bilismen och transportsektorn fortsätter att bidra till rejäla minskningar av växthusgaser, säger Anders Östberg, MRF. Men politikerna kan inte slå sig till ro som det ser ut idag, och vi kommer fortsätta vårt påverkansarbete för en omställning. Det finns en fossilfri och hållbar bilism runt hörnet, bara om vi får en rimlig chans att nå dit.

Den elektrifiering som motorbranschen nu driver igenom är nyckeln till att klimatmålen kan nås. Kan nu politikerna säkerställa att det finns en stabil och utbyggd laddinfrastruktur, inklusive strömtillgång, så kommer köpare av både bil, lätta lastbilar och tyngre fordon fortsätta välja laddbara fordon och ytterligare sänka koldioxidutsläppen.

MRF föreslår därför:

  • Bygg fler publika laddstationer, gärna med snabbladdare
  • Anpassa lagstiftningen för ett ökat behov av laddning av fordon, ta bort formella krav som förhindrar snabba handläggningstider på berörda myndigheter
  • Se över landets gymnasieskolor, erbjuds ungdomarna rätt utbildning för att kunna ta hand om elfordonen i framtiden?
  • Säkerställ en hållbar ekonomiskt effektiv elförsörjning för hela samhället
  • Ge producenter av fossilfria drivmedel, så som vätgas, ekonomiska möjligheter att fortsätta utveckla sina produkter.

Anders Östberg, public affairs;
Skicka ett mejl till Anders