Branschstandard - för säker hantering av elfordon - MRF

Branschstandard – för säker hantering av elfordon

Antalet fordon som helt eller delvis drivs på el har de senaste åren ökat i allt högre takt, inte bara i Sverige utan även internationellt. Majoriteten av fordonstillverkarna har elfordon i sitt produktsortiment. Det innebär också att fler och fler elfordon behöver servas, repareras och underhållas på Sveriges fordonsverkstäder. Dessa fordon ställer nya kunskap- och säkerhetskrav på verkstäderna och dess personal.

– Svensk elstandard ligger till stor del till grund för elbilsstandarden, berättar Henrik Idermark som är elbilsansvarig på MRF.

En gemensam elbilsstandard behövs eftersom det i många fall saknas direktiv om vad som gäller och att elsäkerheten måste kunna garanteras vid arbete med elfordon.

Första versionen av standarden
Denna första version av elbilsstandard innehåller övergripande regler och anvisningar för underhåll, service och reparation av elfordon, avgränsat till elsäkerhetstekniska aspekter. En andra del ska senare tas fram, med dokument, riktlinjer och mallar för hur man hanterar elen mer konkret.

Båda dessa är tänkta som ett komplement till tillverkarens anvisningar. I den del som är klar nu finns två delar; allmän hantering och krav vid högvoltsarbeten, och ämnen som lyfts är till exempel säkerhetsåtgärder, utbildning, riskanalys, skyltning, rutiner och vilken utbildning som krävs för olika moment.

Varför behövs en branschstandard?

Osäkerhet
Osäkerhet kring vilka arbeten som får utföras och vilka regler man ska förhålla sig till.

Otydlighet
Svårt att tolka gällande lagstiftning kopplat till elfordon. Branschstandarden är vägledande.

Ökat antal elfordon
Nästan en fördubbling av elbilar i trafik senaste året. Snart 100 000 elbilar i Sverige.

Risker med elfordon
Rapporter om olyckor och tillbud med elfordon på verkstäder.

Två huvudspår

Allmän hantering
Ingen elektrisk fara föreligger. Enklare arbeten

Högvoltsarbete
Elektrisk fara föreligger. Arbete i eller nära högvoltsarbete.

För vem? Målgrupp

Serviceverkstäder
underhåll, service och reparation

Skadeverkstäder
skadereparation och lackering

Utbildare
gymnasie- och vuxenutbildningar

Planen framåt
– kommer inom kort

Inom kort publiceras kompletterande tillämpningar av branschstandarden:

Förtydligande dokument

 • Nödåtgärder: brand
 • Nödåtgärder: tillbud, elskada, elektisk följdskada
 • Avsaknad av tillverkarens anvisningar
 • Symboler och skyltar
 • Att utföra riskidentifiering och riskanalys
 • Arbetsplatsens utformning
 • Att välja lämplig skyddsutrustning
 • Vad bör ingå i respektive utbildning
 • Korrekt transport av batterier
 • Korrekt lagring av batterier

Bilaga till branschstandarden

 • Hantering av krockskadade elfordon

Elbilsstandarden är ett samarbete mellan MRF, Mobility Sweden,SFVF och SBR.