MRFs verksamhet 2020
MRFs verksamhet 2020

Vi ökar takten


MRF har bedrivit mer aktiviteter än någonsin för branschens bästa och utveckling. Under året ställde vi om mängder av traditionell verksamhet till att bli digital i olika former samtidigt som personlig rådgivning tog helt nya höjder. Under året har ett större genomgripande strategiarbete genomförts, MRF 2.0.

 

VD-ord

MRF tar nästa steg

En accelererande omställning är väl något som kan sammanfatta 2020 för branschen men också för MRF som organisation. Det strategiarbete som redan startades under 2019 fick anledning att prövas och testas i ljuset av en Pandemi. MRF ställde om mängder av traditionell verksamhet till att bli digital i olika former samtidigt som personlig rådgivning tog helt nya höjder. Mängden frågor som kom från våra medlemmar med basen i nya frågeställningar på grund av pandemin och osäkerheten inför framtidens möjligheter att driva verksamheter gjorde att det var högt och lågt i frågeställningar som man behövde ventilera med MRF.

MRF har under 2020 tagit stora steg i vår utvecklingsresa att anpassa oss till vad medlemmarna efterfrågar av ett branschförbund framåt. Bara det att omformulera vår vision visar på en riktningsändring ”MRF Sveriges branschförening för hållbar mobilitet på väg”. Att möta branschens utmaningar, att se att mobiliteten kommer att förändras med stora teknikskiften i botten gör att hållbarheten måste få en naturlig plats.

Att hållbarheten också har stort fokus i politiken ser vi också på mängden förslag som kommer från myndigheterna. Aldrig har vi väl vi som bransch fått så många nya stora förändringar i framtidens styrmedel och krav som under 2020. Här ser vi också nyttan av att finnas som förbund för att kunna bidra till en faktabaserad diskussion som visar på effekter av olika förslag som gemensamt kan bli begränsande i den gröna omställning som branschen driver via sin teknikutveckling.

Så för att möta framtiden har inriktningen för 2030 slagits fast av såväl styrelser som stämma att innehålla följande huvuddelar

Grundläggande service
MRF ska även i fortsättningen ha rådgivning, informationsspridning, utbildningar, event, digitala system och påverkan som sina huvuddelar som medlemmarna ska kunna förvänta sig.

Fokusområden
Till den grundläggande servicen ska extra fokus läggas på de stora omställningarna som branschen står inför för att kunna bidra till branschens fortsatta utveckling och livskraft.  Extra fokus kommer att läggas på elektrifiering och digitalisering i dess breda form. Allt från branschstandarder, arbetsmiljö, affärsutveckling och som part till branschen. Till detta kommer behoven av kompetensutveckling driven av ny teknik och nya affärsflöden samtidigt som attraktionskraften till branschens många yrken måste ökas.
I påverkan som branschen fått från maktens korridorer och nuvarande parlamentariska situation gör att ytterligare fokus på välgrundad opinion och lobbying kommer att vara viktig på såväl nationell nivå som EU-nivå

Angreppssätt
I det arbete som MRF ska bedriva och framför allt i utvecklingen av nya aktiviteter så ska alltid tre kontrollstationer passeras. Är detta av stor strategisk betydelse för branschen? Är det i riktning mot FN’s 17 hållbarhetsmål? Sparar det resurser/tid för våra medlemmar eller deras kunder?
Minst en av tre kriterier ska vara uppfyllda för att vi ska driva aktiviteten vidare.

MRF har börjat sin resa och kommer tillsammans med alla medlemmar och distriktsorganisationer ute i landet att fortsätta kraftsamla för att göra en utveckling för framtiden.

MRF- för framtidens bransch

 

 

 

 

 

Tommy Letzén
vd MRF

 

Dela via mail