MRFs verksamhet 2020

Sverige i världstopp inom plastreparationer


Tack vare det arbete som görs inom BPT ligger Sverige fortfarande i topp i världen när det gäller antalet reparationer i förhållande till rullande bilpark.

 


Marknad

Ökat antal bilplastreparatörer

Under 2020 har vi haft en uppgång i antalet bilplastreparationer med start från mitten av första kvartalet på grund av pandemin samtidigt som allt fler verkstäder skaffar sig egna bilplastreparatörer.

Vi ser att utvecklingen av säkerhetssystem på nyare bilmodeller går fortare än vi tidigare förutspått vilket leder till fler sensorer som ofta hamnar bakom stötfångare och därför försvårar eller begränsar plastreparationer.

MRF bilplastteknik jobbar fortfarande aktivt för att öka andelen reparationer av fler bakomvarande plastdetaljer som inte omfattas av fabrikanternas krav gällande fotgängarskydd och elektronisk utrustning. Vidare verkar vi för att fler skadeverkstäder ska utöka sin verksamhet med bilplastreparationer.

KBV har fortlöpande uppdraget att sköta både kontroller och besiktningar av bilplastverkstäderna. KBV har även ansvar för registret över landets bilplastverkstäder.

 


Många aktiviteter

Nytt för 2020

BPT själv är tillsammans med SVEFF de drivande organisationerna för den viktiga testverksamheten av nya plastreparationsmaterial och nya reparationsmetoder och det avspeglar sig att allt fler limtillverkare och biltillverkare kontaktat BPT direkt för konsultation. SVEFF har tagit en större roll i testverksamheten vilket är bra medan försäkringsbranschen inte medverkat vid någon sammankomst gällande tester eller möten med limtillverkare/biltillverkare.

BPT har träffat och diskuterat bilplastreparationer med flera olika biltillverkare under året. BPT framhåller den höga kvaliteten på utförda reparationer samt miljönyttan med reparation i stället för byte. Tillverkarna har lovat att lyfta reparationsdiskussionen internt med ett miljöfokus.

BPT har varit drivande till att plastprojektet ”Bumper” startade. Projektet är ett plaståtervinningsprojekt där vi ser vad man kan göra med alla stötfångare som bytts ut och inte går att reparera. Projektet har under 2020 löpt på bra och har kommit fram till en 3D printad produkt som ska kunna säljas.

 

Mycket att hämta

Ny hemsida

BPTs nya hemsida lanserades i mitten av 2020. Hemsidan är uppdelad i två olika delar. En del som är öppen för alla och en låst del som kräver inloggning. Tillträde till den låsta delen ingår i medlemskapet där medlemmarna kan hämta information om till exempel reparationsmetoder, godkända reparationsmaterial.

Icke medlemmar får betala för åtkomst av denna information, betalsidor.

 


För bilplastreparatörer

Utbildningar

BPT har även under 2020 genomfört utbildningar för bilplastreparatörer och övriga utbildningar för skadeberäknare, den så kallade plastkännedomsutbildningen. Vidareutbildningen för bilplastreparatörer har inte genomförts på grund av pandemin.

Grundutbildning bilplastreparatör genomförs av Bojo Utbildningar AB och under året har det genomförts 7 grundutbildningar av bilplastreparatörer för totalt 44 elever. En betydande nedgång mot tidigare år med anledning av pandemin.

 


För bilplastreparatörer

Bilplastforum

Bilplastforum består av 14 medlemmar varav 11 är ordinarie medlemmar, där fördelningen är följande (antal platser inom parantes): Svensk försäkring (5), Sveff (2), MRF (2), KBV (1), Bojo (1), SBR (1), BILS (1) och SFVF (1). Bilplastforum har inte hade inga möten under 2019 på grund av att omstrukturering/pensioneringar inom både försäk-ringsbranschen och SVEFF men mötena återupptogs under 2020.

 


Cirkulär fordonsplast

I början av 2020 avslutades det stora projektet om Cirkulär fordonsplast – projektet har jobbat med återvinning av plastmaterial från fordon tillsammans med biltillverkarna, SBR, Laga samt Chalmers.
Målet med projekten har varit att skapa en marknad för bilplast vilket leder till att bilplastreparatörerna kan få ersättning för ej reparabel bilplast.


Digitala utbildningar

BPT har även genomfört ett stort antal utbildningar digitalt, framförallt den s.k. härdplastutbildningen.