MRFs verksamhet 2020

Hållbar mobilitet


Det politiska landskapet har präglats av stor osäkerhet och i vissa fall bilfientlighet vilket resulterat i att vårt arbete fokuserats på att öka trycket i opinionsbildningen. Vår grundinställning är att vi ska tillgodose människors behov av mobilitet – inte begränsa transporterna av vare sig människor eller gods.

Vi påverkar besluten som berör dig

Vi påverkar besluten som berör dig. Vi har aktivt lobbat mot partigrupper, departement och myndigheter. MRF har skrivit mängder av inlägg och debattartiklar som nått ut via olika externa kanaler och genom våra egna kana-ler som ibland har mer än en halv miljon besökare.

Vi har svarat på ett stort antal remisser omfattande mer än 5 000 sidor från våra departement och myndigheter. Tillsammans med flera samarbetsorganisationer har vi uttalat oss i frågor som stölder och tullbefogenheter, skatter, bonus-malus, återbetalning av bonus, cabotage, alkobommar, 74 ton till arbetsmarknadsfrågor. MRF har synts mer och bra i media. Prioriteringen växlar från tid till annan under ett år bero-ende på när frågan blir politiskt het.

 


Sociala media

Många inlägg

Under senare år drivs allt mer av det utåtriktade opinionsarbetet via sociala media, framför allt via Facebook. Sammantaget på de olika facebooksidorna har det postats över 500 inlägg. Främst har frågorna berört förutsättningarna för att köra och äga bil och den enskildes möjlighet till mobilitet.

Byggande och underhåll av våra vägar har under årens lopp fått ett allt mindre fokus därför har vi ”Vägfakta” tillsammans med Transportföretagen. Sajten redovisar fakta om vägar, resande och godstransporter samt inbjuder till diskussion om frågorna.

Facebooksidor som vi driver i opinionssyfte

  • MRF
  • MRF Stockholm
  • Rättvisa Bilskatter
  • Gilla Bilen
  • Fakta om höghastighetståg
  • Vägfakta
  • Bygg Ringleden nu
  • Bilens Dag

Vi har under året öka aktiviteterna på Twitter för att delta i debatten och dragit igång en Linkedin-sida, vars främsta syfte är att informera medlemmarna om vad MRF gör och tycker.

Under året använde vi ett antal filmer helt avsedda för sociala media, dessa har handlat om fördelarna med att anlita MRF-anslutna företag och framför allt om bilbranschens inställning i ett antal opinionsfrågor.

 


Framgångar

Resultat av opinionsarbetet

Under opinionsarbetets gång har vi kunnat notera ett antal ”framgångar”; frågan om nytt reseavdrag har skjutits på framtiden, det eftersläpande vägunderhållet har uppmärksammats, samtidigt kan man konstatera att regeringens budget för 2021 innehöll många, för branschen och bilismen negativa förslag och åtgärder.

Under hösten har ett stort arbete lagts ner på att försöka få ändringar till stånd när det gäller, återbetalning av klimatbonus, bonus-malussystemet och beskattning av bilförmån. Under våren lyckades vi, tillsammans med däcksbranschen, få till stånd en förlängning av säsongen för skifte av dubbdäck.

 


Press och media

MRF syns och hörs

Under året har vi skickat ett trettiotal pressmeddelanden som genererat ungefär 200 införanden. Vi har omnämnts i pressen ca 500 gånger, medarbetare har synts och hörts i Radio och TV. Vi har även skrivit ett antal bloggar som är tillgängliga i vårt pressrum. Vår ”synlighet” har ökat väsentligt ända sedan valrörelsen 2018 och framåt.

 


MRF på webb

Opinionsarbete digitalt

Då stora delar av 2020 präglades av Corona-pandemin har det inte anordnats några större event såsom Almedalen. Mängden digitala möten har ökat lavinartat. Vi har haft genomgångar om bl a opinionsfrågor med våra medlemsföretag via ”MRF på webb” där vi totalt träffade vi över 500 personer digitalt. Webbinarium har även genomförts med Riksdagens Bilgrupp. Vi har haft många digitala möten med enskilda riksdagsmän, eftersom riksdagen endast har haft ett 50-tal ledamöter samlade.

 


Fordonsutbildning i framkant

MRFs stora pris 2020

Priset gick till Dan Håkansson, rektor på Kattegattgymnasiet Halmstad.
Juryns motivering: Juryn har valt att tilldela MRFs stora pris 2020 till rektorn Dan Håkansson Kattegattsgymnasiet/Kristinehedsgymnasiet i Halmstad för hans enorma förmåga att entusiasmera omgivningen till att flytta fram fordonsutbildning till helt nya nivåer.

Ett arbete som pågått under många år som nu resulterat i att en modern gymnasieskola byggts för att möta branschens teknikutveckling, samtidigt som en tydlig anda som främjar god kamratskap och utvecklingslust genomsyrar arbetet både bland elever och personal. Kattegattgymnasiet har också under föregående år uppfyllt kriterierna för att vara ett certifierat Motorbranschcollege.