MRFs verksamhet 2020

Avstannad konsolidering inom plåt och lack


2020 års lönsamhetsundersökning visar att lönsamheten i branschen inte blivit bättre sedan 2019. Dom små och medelstora lack och skadeverkstäderna är dom som har lite bättre lönsamhet än dom stora skadeverkstäderna.

 


Lönsamheten

Marknad

Konsolideringen har under 2020 har avstannat på grund av pandemin, några uppköp av dom stora aktörerna har dock genomförts. I mars började pandemin påverka skadereparationsbranschen och MRF genomförde en enkät hos medlemmarna i slutet på april för att se konsekvenserna av pandemin.

Under våren kunde man konstatera att pandemin drabbade landet olika hårt, vissa städer märkte av pandemin medan andra städer inte hade märkt av pandemin. Under senhösten och vintern 2020 kom den så kallade ”andra vågen” och den har drabbat branschen hårdare.

MRF uppvaktade samtliga försäkringsbolag om att hjälpa till under pandemin. Responsen var god och många försäkringsbolag har varit hjälpsamma. Trots pandemin och en nedgång av skadevolymen med nästan 10 procent har skadereparationsbranschen klarat sig förhållandevis bra.

MRFs ”Branschforum” där alla aktörer i skadereparationsbranschen är välkomna att delta och fyra möten hölls under 2020, där SFVF, BIL Sweden och dom flesta försäkringsbolag deltog.
Mötena har under året blivit mer konkreta och en stor diskussion är CABs roll på svensk marknad. Andra frågor som diskuteras är lackeringsfrågor, utbildningar, tidsstudier, branschstandard.

MRFs lackforum har haft fyra möten under året och flera frågor har lyfts upp i Branschforum. Frågor som diskuteras i Lackforum är bland annat tidssättning lackering, utbildningar, yrkesprov, kvalitetsnorm.

MRF har under 2020 deltagit i merparten av CAB sammankallande ”Samverkansgruppen”. MRF har fört upp frågan om denna grupp till branschforum och att samverkansgruppen inte ska vara beslutande.
MRF jobbar vidare med att påverka branschen i rätt riktning. Diskussionen om vilken tidsformel som finnas inom svensk skadebransch har fortsatt under 2020 och MRF är fortfarande öppen för att införa biltillverkarens satta tider så kallade fabrikstider istället för CABs tidsformler som finns idag.

 

Uppdaterat affärssytem

MRF VIM 2.0

MRF VIM har fortsatt serva lack- och skadeföretag med en bra systemlösning.  Det nya affärssystemet MRF VIM 2.0 har fortsatt sin vidareutveckling och kommer under nästa år att börja ersätta MRF VIM.  MRF VIM 2.0 har utvecklats av Iteam Solution AB och är ett toppmodernt system där integration med bokföringssystemet Fortnox och Cabas är grundpelarna.

 


Gemensamma riktlinjer

Branschstandards för elfordon

Under 2019/2020 tog MRF initiativet, i samarbete med BIL Sweden och SFVF, att ta fram och leda arbetet med riktlinjer och regler för vad som ska gälla vid hantering av el- och hybridfordon. Arbetet med standarden har intensifierats under 2020 och under Q1-Q2 2021 kommer standarden att gå ut på remiss till berörda parter. Syftet med standarden är att det ska finnas samsyn i marknaden kring elsäkerheten och att underlätta för de som vill arbeta säkert.

Projektet kommer att bedrivs på bred front där berörda parter samlas för att skapa en heltäckande svensk branschstandard. Dialogen har även fortsatt med branschorganisationer från Norge, Finland, Danmark och Estland som alla uttryckt ett intresse att arbeta ihop med vad som i förlängningen kan bli en standard som sträcker sig över landsgränserna.

 


Samarbete med NBF

MRF Kalkyl

Under hösten 2020 introducerade det norska bilbranschförbundet NBF sin variant av MRF kalkyl. MRF Kalkyl har utvecklats, nya funktioner är beräkning av lackmaterialförbrukning samt lackmaterialfaktor.

 

 


Säkra reparationer

Riktlinjer skadeverkstad

Arbetsgruppen har under 2020 träffats kontinuerligt och diskuterat utvecklingen av anslutna skadeverkstäder och fler anslutna tredjepartskontrollanter, hemsidelösning, kravpunkter i dokument och framtida krav. Flera generalagenter har under 2020 pausat sitt arbete med att införa standarden med anledning av pandemin. Ett stort arbete under 2020 har varit att MRF, BIL Sweden och SFVF ska enas om en branschstandard.

Under hösten intensifierade MRF det arbetet vilket resulterade i att SFVF ansluter sig till riktlinjerna och lämnar Eurogarant.
Vid årets slut var 203 skadeverkstäder godkända. Målsättningen för 2020 var 300 godkända skadeverkstäder men mycket av arbetet avstannade med anledning av pandemin.

MRF och BIL Sweden informerar försäkringsbolagen om utvecklingen av kvalitetssäkrad skadeverkstad och alla försäkringsbolag är positiva. Vi arbetar mot visionen om att kvalitetssäkrad skadeverkstad ska vara det kvalitetsledningssystem som ligger till grund för alla lack- och skadereparationsföretag i Sverige.

 


Årlig uppskattat event

Plats- lack & skadekonferens

Den 17 januari 2020 genomförde MRFs sin 41a Lack- & skadekonferens i Göteborg på Svenska Mässan,  i anslutning till Automässan.

Föreläsare inom branschen pratade om allt från arbetsmiljö till skola och dagen avslutades med en föreläsning av Henrik Fexéus. Det blev en mycket bra och lärorik konferens. Knappt 300 deltagare, vilket är i paritet med föregående år. Konferensen var mycket uppskattad.

 


Pristagare och motiveringar

Utmärkelser

I samband med middagen på Lack- och skadekonferensen 2020 delades priser ut till företag/personer som utmärkt sig under året som gått.

 

 

Årets lackverkstad
Utmärkelsen till årets lackverkstad gick till Rolf Ericsson Bil i Falun med motiveringen:
”Att lägga lackeringsavdelningen i samma lokal som skadeverkstaden har skapat en bättre vi-känsla genom hela skadeprocessen och på kort tid lyft lackeringsavdelningen till nya nivåer.”

Årets plastreparatör
Till årets plastreparatör utsågs Werksta i Danderyd. Juryns motivering lyder:
”Företaget har haft fokus på plastreparationer i många år och skapat tydliga miljömål. Inställningen att ”reparera före byta” ger hög andel plastreparationer.”

Årets skadeverkstad
Helmia Bil i Karlstad utsågs till årets skadeverkstad med motiveringen:
”Företaget ligger i framkant med ett tydligt kund-, process- och lösningsorienterat fokus”. Företaget har även flera gånger varit en av finalisterna.

Årets försäkringsbolag
If skadeförsäkring – IF utsågs till årets försäkringsbolag 2019 genom att än en gång toppa MRFs Försäkringsbolagsenkät, medan Trygg Hansa svarade för bästa förbättring mellan enkäterna 2018 och 2019.

 


Styrelsegrupper/arbetsgrupper

Lack- och skadestyrelsen arbete består av flera arbetsgrupper. Särskilda att nämna är:
Lackreferensgrupp
Lackreferensgruppen är nerlagd och ersätts av det nybildade Lackforum.

Branschgemensamma möten (SO-grupp – TFF – MRF – BIL Sweden)
Under 2020 har dessa möten varit vilande med anledning av omstruktureringar hos BIL Sweden som är sammankallande till dessa möten.


Nordiskt samarbete

Under 2020 var det ett möte i denna gruppering i Köpenhamn innan övriga möten ställdes in på grund av pandemin. Förutom MRF (Sverige), NBF (Norge), AKL (Finland), Autobransch (Danmark) så anslöt sig Estlands motorbranschförening. På mötet diskuterades dom tre fokus områdena Cabas/teknik, Elbil, Lönsamhet (finskmodell)


Rådgivning till medlemmar – Support

Under 2020 ökade supporten till våra medlemsföretag både gällande lackeringsfrågor och skadekalkylerings-frågor. Många lack- och skadeföretag hör av sig för rådgivning och support i olika frågor.
Utöver frågor om tidssättning så är det vanligaste man vill ha hjälp med upphandling med försäkringsbolag och verkstadskalkylfrågor.


Webbinarium

Under 2020 genomförde MRFs skadesektion fyra mycket uppskattade webbinarium om olika ämnen. Det första handlade om Corona vilket var så uppskattat så vi arrangerade ytterligare tre webbinarium som handlade om lackering, ekonomi, avtal co förhandling.


Allmänna Reklamationsnämnden, ARN

Lack- och skadesektionen har deltagit i 10 st nämndmöten som ledamot i ARN under 2020.