Remisser och svar

Vi ger svar på tal

MRF arbetar aktivt med att framföra åsikter kring ämnen som rör vår bransch. Därför finns vi med som frivilliga på regeringskansliets remisslista – alltså de utredningar som görs som man har möjlighet att argumentera för eller emot innan besluten fattas.

Det är ett stort arbete att välja ut vilka frågor vi vill lägga tid på. Ibland kan det även gå utanför branschfrågorna, som exempelvis drivmedelsskatter, körkortsbehörighet eller trafikfrågor. Men i slutänden påverkar det oss alla ändå. Och även om vi inte alltid har den tyngsta rösten i frågan så kan vi göra skillnad tillsammans med andra.

Här ser du sammanfattningar på remissvar som vi lämnat.


Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen Fi2022/03172

MRF stödjer förslaget, förbättrade villkor och möjligheter för den som ska ladda sitt fordon är en central del att få en ökad omställning till en fossilfri mobilism.

(besvarad 2023-01-04)

Remissvar Skattebefriad laddning på arbetsplatserna


Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil Fi2022/02813

MRF tillstyrker förslaget i sin helhet. De ligger i linje med vad vi länge förespråkat och arbetat för. Arbetspendling och den samlade mobiliteten underlättas nu istället för att motarbetas. Det innebär en stor vinst för både hushållen, företagen och ytterst hela samhällsekonomin. Någon motsättning mellan mobilitet och hållbarhet finns inte längre, vilket alla inblandade aktörer måste utgå ifrån. I framtiden bör reseavdraget utvecklas ytterligare.

(besvarad 2022-10-28)

Remiss_reseavdrag okt2022


MRF om förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2018:49) om klimatbonusbilar

  • Förslagen riskerar att göra omställningen av fordonsflottan långsammare.
  • Avtrappningen av bonusen går för snabbt. Förutsägbarheten och långsiktigheten blir lidande när systemet förändras med så korta intervaller.
  • Det osäkra omvärldsläget gör att det fortfarande är brist på komponenter och därmed även nya bilar. Begagnatmarknaden blir då än viktigare. Förslagen till förändrad bonus riskerar att minska inflödet av fordon på begagnatmarknaden.
  • Malusen justeras inte i förslaget, vilket leder till ökat skatteuttag totalt. En redan överskattad bilism blir än mer överbeskattad.  

 Synpunkterna ovan kvarstår. Det innebär en stor risk med snabba regelförändringar i en osäker omvärld. Långsiktigheten som är så viktig för omställningen saknas. MRF ser ett behov av föreskrifterna uppdateras, men ser samtidigt en risk i att förslaget leder till mer administration. Samtidigt är det viktigt att betona att regelverken måste vara långsiktiga för att fungera på ett effektivt sätt.

(besvarad 2022-06-17)


MRF kring ändringar i förordningen om klimatbonusbilar M2022/00498

MRF är mycket skeptiska till de förändringar som föreslås och sättet de ska genomföras på. Förslagen riskerar att göra omställningen av fordonsflottan långsammare. Avtrappningen av bonusen går för snabbt. Förutsägbarheten och långsiktigheten blir lidande när systemet förändras med så korta intervaller. Det osäkra omvärldsläget gör att det fortfarande är brist på komponenter och därmed även nya bilar. Begagnatmarknaden blir då än viktigare. Förslagen till förändrad bonus riskerar att minska inflödet av fordon på begagnatmarknaden. Malusen justeras inte i förslaget, vilket leder till ökat skatteuttag totalt. En redan överskattad bilism blir än mer överbeskattad.   

(besvarad 2022-04-08)


MRF om förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

(besvarad 2022-02-28)


MRF angående ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar

(besvarad 2021-12-27)

MRF tillstyrker förslaget att göra en nedsättning med ett fast belopp baserat på bilens miljöteknik. De problem som Skatteverket lyft fram är svåra att hantera på annat sätt. Vad gäller nedsättningarnas storlek anser vi att nedsättningen bör vara högre för laddhybrider. MRF pekar också på problemet att ge lägre stimulanser till privatägda bilar än till förmånsbilar. Utifrån de klimatmål som ligger bakom de nedsatta förmånsvärdena finns det inga rimliga skäl till att inte ge ett motsvarande stöd till privatpersoners miljöbilar. Detta kan t ex ske genom ett utbyggt bonussystem.


MRF angående skattelättnad för arbetsresor

(besvarad 2021-12-10)

Nya förslaget bygger på avstånd och tar bland annat inte hänsyn till den tidsvinst som jobbpendling med bil innebär för dem som bor på platser med längre avstånd och sämre kollektivtrafik.

Varje dag tar 2,7 miljoner svenskar bilen till jobbet. Därför är avdragsrätt för resa till och från arbetet viktigt för människors möjlighet till en större arbetsmarknad och för företagens möjligheter att rekrytera rätt kompetens. MRF anser därför att förslaget till nytt regelverk bör inte genomföras, då det skulle innebära en stor försämring för människors mobilitet i Sverige och allt vad de medför i form av samhällsekonomiska förluster.


MRF angående miljöstyrning i bonus malus-systemet

(besvarad 2021-11-30)

Förslaget riskerar att kraftigt bromsa upp den fina utveckling vi sett när det gäller laddbara fordon och därmed försena omställningen till en hållbar mobilism. Hybrider, som fram till idag avsevärt bidragit till den höga andelen av laddbara bilar i nybilsförsäljningen i Sverige, straffas i det nya förslaget och diskvalificerar i princip en övergångsteknik som bidragit till att utsläppen minskar. Dessutom slår bonustaket hårt mot de lätta lastbilarna, vilket också är olyckligt ur ett större hållbarhetsperspektiv.


MRF angående konsumentkrediter

(besvarad 2021-09-27)

MRF konstaterar att EU-kommissionens förslag till nytt konsumentkreditdirektiv är svårbegripligt och motsägelsefullt på många punkter. Det gäller särskilt vad avser definition av leasing. MRF anser även att det är viktigt att Sverige i direktivarbetet strävar efter att kunna behålla och utveckla det som fungerar väl i inom svensk konsumentkreditlagstiftning.

Remissyttrande MRF angående konsumentkrediter


Yttrande om stärkt planering för en hållbar utveckling

(besvarad 2021-09-10)

MRF avstyrker förslagen i sin helhet. Vi menar att inriktning på förslagen i utredningen riskerar att skapa stora problem för transportsystemet och minska den totala mobiliteten, vilket inte är önskvärt. Planeringen bör i stället utgå ifrån att utveckla framkomligheten för alla trafikslag och då är parkeringsmöjligheterna viktiga.

Remissvar Stärkt planering för en hållbar utveckling


Utfasningsutredningen

(besvarad 2021-09-06)

MRF är i grunden positiv till den utredning som utredaren Sven Hunhammar presenterade 1 juni – ”I en värld som ställer om – Sverige utan fossila drivmedel 2040” (SOU 2021:48).”

Remisssvar Utfasningsutredningen


Otillåtna cabotagetransporter och beställaransvar

(besvarad 2021-08-26)

MRF stödjer utredaren i sin strävan att få mer ordning och reda på de svenska vägarna och schysstare villkor för yrkesförare. Vi uppmanar regeringen att tillsätta de resurser som krävs för att genomföra förslagen där vikten av kontroll ute på våra vägar inte nog kan understrykas.

Remisssvar Cabotagetransporter och beställaransvar


Anmälningsavgift vid prövning av tvist i ARN samt ny möjlighet till omprövning

(besvarad 2021-04-30)

MRF tillstyrker förslaget om en anmälningsavgift. MRF välkomnar förslaget om en ytterligare möjlighet till omprövning, vilket ligger i linje med den kritik som Justitieombudsmannen uttalat gällande ARN:s bristande rutiner i samband med kommunicering med ett MRF-företag.

Remisssvar Anmälningsavgift vid prövning av tvist i ARN samt ny möjlighet till omprövning


Uppdrag om översyn av lagstiftningen om flyttning av fordon

(besvarad 2021-04-23)

MRF har inga invändningar mot utredarens lagförslag eller föreslagna ändringarna i befintlig lagstiftning. MRF föredrar förslaget med ägarbundet användningsförbud i kapitel 6.7 framför förslaget i kapitel 6.6

Remiss Uppdrag om översyn flyttning av fordon


MRF om trafikverkets inriktningsunderlag

(besvarad 2021-01-29)

Givet att behovet av resor och transporter växer och att vägtrafiken står för den allra största andelen är det angeläget att mer resurser till väginfrastrukturen avsätts. Prioriteringarna måste avspegla verkliga förhållanden. Det är inte acceptabelt att kvaliteten på vägarna försämras kontinuerligt. Mer resurser måste till och tyvärr motsvarar ramarna i Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering inte de behov som finns.

Remiss trafikverkets inriktningsunderlag


MRF ratar förslaget om ”justerad beräkning av bilförmån”

(besvarad 2021-01-26)

Med hänsyn tagen till alla förändringar/kostnadsökningar som skett under senare tid avvisas förslaget om justering av bilförmån. Vi menar att det är helt fel tidpunkt att genomföra en sådan justering – den kan tidigast ske den 1/1 2023. Vi menar att det finns anledning att se över hela beskattningssystemet när det gäller vägtrafikfordon. Vi menar också att en översyn av bilförmånsvärdet bör innehålla en del, eller bygga på, hur mycket bilen används privat relativt tjänsteresor. Om regeringen ändå väljer att driva igenom förändringen som föreslagits så måste laddbara/gasbilar få någon form av tillfällig nedsättning för att inte försena omställningen till en fossilfri fordonsflotta.

Remiss tjänstebilar


Bryt ut lätta lastbilar ur bonus-malus-systemet

(besvarad 2020-11-24)

I sitt remissvar på Finansdepartementet föreslår MRF att lätta lastbilar ska få ett eget Bonus-malus-system eftersom man måste ta hänsyn till transportnyttan i beskattningen. I övrigt säger MRF nej till höjd malus, tillstyrker sänkta gränser för malus och kräver att regeringen ska utreda konsekvenserna av alla de förslag som nu kommer från regeringen.

Remiss bonus-malus 


Ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal

(besvarad 2020-11-10)


Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år

(besvarad 2020-10-28)

MRF avstyrker förslaget av återbetalningsskyldighet av bonus vid ev export.

Remissvar klimatbonusbilar 


Lagstiftning mot s k fordonsmålvakter

(besvarad 2018-11-07)

MRF har tagit del av Ds 2018:33 om översyn av lagstiftning mot s.k. fordonsmålvakter och har lämnat följande svar.

Remissvar om översyn av fordonsmålvakter


Ny vägtrafikdatalag

(besvarad 2018-04-16)

Sammanfattningsvis anser MRF det välkommet att de nya lagarna på sikt innebär ekonomiska besparingar för såväl företag som enskilda.

Remissvar om ny vägtrafikdatalag


Remissvar CO2-krav lätta fordon

(besvarad 2018-01-29)

MRF har getts möjlighet att till Miljö- och energidepartementet inkomma med synpunkter på EU-kommissionens förslag till ny förordning om CO2-krav för lätta fordon samt vissa ändringar i EU-förordning 715/2007.

Remissvar CO2-krav lätta fordon


Förares användning av kommunikationsutrustning under färd

(besvarad 2017-10-29)

Transportstyrelsen föreslår förbud mot handhållen mobiltelefon under färd. MRF har inget att invända mot förslaget.

Remissvar Mobiltelefon under färd


Nya skatteregler för företagssektorn

(besvarad 2017-09-26)

Promemorians förslag skulle stöka till bland annat leasingaffären, därför har vi i vårt svar kommit med en hel del synpunkter, säger Charlie Magnusson på MRF. ”Vem som ska anses vara ägare av en tillgång som leasas under ett finansiellt leasingavtal bör inte regleras i skattelagstiftningen. Av förenklingsskäl bör fler företag ges möjlighet till undantag från det komplicerade regelverket genom att tröskelvärdet för vilka räntekostnader som ska omfattas sätts till ett väsentligt högre belopp än föreslagna 100 000 SEK. Sverige bör tillämpa det utrymme om 3 miljoner euro som EU-direktivet ger.”

Remissvar promemorian Nya skatteregler för företagssektorn


Remissvar personalliggare

(besvarad 2017-06-05)

Remissvar om förslag till utökat lagkrav på personalliggare bl a i fordonsserviceverksamhet. MRF har tagit del av förslaget om införande av personalliggare och tillstyrker – med vissa reservationer förslaget.

Remissvar om personalliggare


Regeringens förslag till Bonus-Malus

(besvarad 2017-04-19)

Regeringen har nu lagt sitt förslag till bonus-malus-system avseende fordonsskatten. MRF har svarat på remissen och konstaterar att förslaget inte kommer att få någon större styrande effekt när det gäller utsläpp. Däremot kommer staten att dra in mycket mera pengar från bilisterna.

Remissvar Bonus-Malus 


Ändrad förmånsbeskattning

(besvarad 2017-04-18)

I samband med att ett bonus-malus-system införs från och med 1 juli 2018, enligt regeringens förslag, så vill man även ändra i förmånsbeskattningen. Fordonsskatten, som i de flesta fall blir högre under bilens tre första år, ska inte längre ingå i schablonberäkningen, utan brytas ut och läggas på förmånsvärdet. MRF har svarat på remissen och konstaterar att det kan till och med bli så att det blir färre tjänstebilar i framtiden – det är varken bra för miljön eller trafiksäkerheten.

Remissvar ändrad förmånsbeskattning


MRF säger nej till miljözoner för lätta fordon

(besvarad 2017-03-15)

– Vi är för att man ska få bättre luftkvalitet i våra städer, säger Charlie Magnusson på MRF, men att införa miljözoner för att lösa ett ”problem” som ändå kommer att lösa sig genom den tekniska utvecklingen – anser inte vi är så övertänkt.
Remissvar Miljözoner


Skatt på finansiell verksamhet

(besvarad 2017-02-07)

MRF har svarat på remissen om Skatt på finansiell verksamhet. MRF anser inte att företag utanför den finansiella sektorn ska omfattas av skatten, ex bilhandelsföretag.
Remissvar Skatt på finansiell verksamhet


Ändring i fordonsförordningen

(besvarad 2016-12-06)

MRF har svarat på förslaget till ändring i fordonsförordningen (2009:211)

Remissvar ändring i Fordonsförordningenx


Generella styrmedel är bättre än detaljstyrning

(besvarad 2016-10-19)

MRF har svarat på miljömålsberedningens betänkande som varit ute på remiss. Sammanfattningsvis kan sägas att MRF avvisar i stort sett alla förslag som berör trafiken i utredningen. Det enda vi ställer oss bakom är målet om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045, säger Charlie Magnusson på MRF. Det är en skärpning av riksdagens tidigare mål 2050, men det förutsätter att andra länder också skärper sina mål.

I övrigt anser vi att utredningen går in på en massa detaljer som är omöjligt att överblicka vart det skulle leda. VI kan heller inte acceptera att transportsektorn skulle minska sin CO2-utsläpp med 70 % (jämfört med 2010) till  2030, särskilt inte som motsvarande mål inom EU är 20 %.

Sammanfattning av MRFs svar:

  • MRF ställer sig bakom utredningens mål om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045
  • MRF avisar det s k 2030-målet som innebär att transportsektorns utsläpp ska minska med 70 % jämfört med 2010 till år 2030
  • MRF förordar generella åtgärder i stället för detaljstyrning och anser att transporter bör ingå i utsläppshandelssystemet
  • MRF anser att vi kan uppnå en koldioxidneutral fordonsflotta genom teknikutveckling
  • MRF anser att vi måste få fram klimatneutrala bränslen i de volymer som vår efterfrågan på mobilitet kräver
  • MRF anser att vi inte ska ha nationella särlösningar utan våra åtgärder måste harmoniseras med i vart fall EU

Remissvar Miljömålsberedningen


För lite Bonus och för mycket malus

(besvarad 2016-08-10)

MRF har svarat på den s k Bonus-malus-utredningen, sammanfattningsvis kan man säga att vi anser att det föreslagna systemet är överfinansierat (ger mer till staten än vad som kommer att betalas ut) och att man inte lägger tillräcklig fokus på bilar som drivs med biobränslen.
Remissvar Bonus-malus-betänkande


Vägen till självkörande fordon

(besvarad 2016-07-01)

En särskild utredare har haft i uppdrag att lämna förslag på reglering av försök med självkörande fordon på väg. Försöksverksamheten föreslås regleras i särskild lag och att tillsyn ska utövas av Transportstyrelsen. MRF har svarat.
Remissvar Vägen till självkörande fordon


Penningtvätt

(besvarad 2016-04-19)

Motorbranschens Riksförbund har full förståelse för att det finns behov av att utvidga och skärpa lagstiftningen om penningtvätt. Som utredningen är inne på är penningtvätt ett komplicerat brott som i sig består av många led och transfereringar, där syftet i de flesta fall just är att använda sig av så många mellanhänder som möjligt.

Däremot konstaterar MRF att den skärpta lagstiftningen (gällande bland annat sänkning av beloppsgränser med ökade kundkännedoms- och granskningsåtgärder) kommer att innebära en betydande ökning av företagens regelbörda. Samtidigt konstaterar MRF att penningtvätt i dag blir allt mer sofistikerad med inslag av invecklade bolagsstrukturer och målvakter, varför möjligheterna för en enskild bilhandlare att upptäcka företeelsen blir allt mer begränsade.

MRF anser avslutningsvis att därför att en mer framgångsrik väg till bekämpning av penningtvätt istället ligger i ökade resurser till berörda myndigheter (Finanspolisen, Ekobrottsmyndigheten och Säkerhetspolisen) för bedrivande av ett aktivt underrättelsearbete och inte som idag, där modellen till synes vara att myndigheterna till största del är beroende av det ”underrättelsearbete” som näringslivet utför i enlighet med gällande lagstiftning.


Godkännande av marknadstillsyn över motorfordon m m

(besvarad 2016-04-15)

MRF ställer sig bakom remissvaret från Bil Sweden, som i egenskap av företrädare för biltillverkare och importörer i betydligt större grad berörs av de frågor som behandlas i remissen.


Nedsättning av förmånsvärdet

(besvarad 2016-04-11)

PM ang förlängning av den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar

Motorbranschens Riksförbund, MRF, har beretts tillfälle att yttra sig över ovanstående promemoria och vill framföra följande: Först och främst vill vi framhålla vikten av att spelreglerna är långsiktiga när det gäller allt som har med förmånsbilar att göra. Skälet till detta är att kontrakten är som regel 36 månader när det gäller sk förmånsbilar, och det är av yttersta vikt att såväl företag som förmånstagare vet vid starten vad som kommer att gälla under kontraktets löptid.

Förslaget
Vi är positiva till förslaget om att förlänga nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar till den 31 december 2019 och att den permanenta nedsättningen av förmånsvärdet till motsvarande bil med konventionell teknik bibehålls. Däremot anser vi inte att man ska sänka maxtaket från 16 000 kr till 10 000 kr.

Sverige har som mål att uppnå en fossilfri fordonsflotta till 2050, då är det viktigt att använda olika incitament att nå dit. Att försämra nedsättningen för miljöanpassade bilar med kortsiktiga lösningar, anser vi i nuläget ger fel signal till marknaden.


EU:s besiktningspaket

(besvarad 2016-02-11)

Transportstyrelsen har föreslagit glesare besiktningsintervall med anledning av ett EU-direktiv.

MRF motsätter sig förslaget om glesare besiktningsintervaller för personbilar och lätta lastbilar, motorredskap klass 1 samt EG-mobilkranar och förordar en besiktningskontroll med ett intervall om 3-2-1-1.
MRF delar däremot – med hänsyn till bestämmelserna i EU-direktiv 2014/45/EU – utredningens förslag om ett borttagande av besiktningsintervaller kopplade till registreringsnumrets slutsiffra.

MRF anser att huvudskälen till ett bibehållande av en årlig besiktningskontroll efter 5 år är nödvändigt för en fortsatt god trafiksäkerhet och trafikmiljö.

Som framgår av utredningen underkändes 2014, 28 % av alla personbilar med krav på efterkontroll. Vidare framgår att minskning av intervallerna uppskattningsvis skulle innebära att ca 400 fler personer skulle skadas i trafiken. Som ytterligare skäl till att det för svenskt vidkommande inte finns anledning till glesare intervaller, bör även framhållas att de s.k. flygande kontrollerna har minskat med närmare 80 % av de senaste 15 åren samtidigt som svenska fordon i större utsträckning, än i vissa andra delar av EU, utsätts för korrosion på grund av saltning.

Med tanke på Regeringens och Transportstyrelsens långsiktiga arbete kring Nollvisionen, ställer sig även MRF avslutningsvis frågande till en del mindre väl valda överväganden som görs i utredningen. På sid 149 kan man läsa följande: “Periodisk kontrollbesiktning har en positiv effekt på säkerheten och miljön. Men frågan är om dessa kontroller kostar mer än de genererar i eventuell vinst för trafiksäkerheten och miljön idag”.

MRF har i övrigt inget att erinra emot vad utredningen föreslår gällande införlivande av övriga EU-direktiv.


Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort?

(SOU 2015:27) (besvarad 2015-08-25)

MRF delar utredningens slutsats att det inte finns några sakliga skäl till att införa en skatt på användning av dubbdäck, men vill i sammanhanget lämna följande synpunkter.

MRF anser att utredningen inte entydigt visar att de positiva hälsoeffekterna av en dubbdäcksskatt kan försvaras av de negativa konsekvenser en sådan skatt kommer att innebära för trafiksäkerheten.

Med tanke på att värdena av skadliga partiklar på senare tid av olika orsaker sjunkit under gränsvärdena på många platser i Sverige, anser MRF att förbättrade åtgärder kring vägrengörning (även vintertid) och dammbindning är åtgärder som först bör införas. I takt med den minskade dubbdäcksanvändningen som ändå sker, anser MRF även att de administrativa kostnaderna för införandet av en skatt på dubbdäck starkt kan ifrågasättas.

Behovet av vinterdäckstyp varierar stort beroende på geografiskt läge och på vilket vägunderlag bilen används. Samtidigt blir både bilar och dubbfria vinterdäck allt mer trafiksäkra, vilket bidrar till att behovet av dubbdäck minskar. Avslutningsvis delar MRF därför utredningens tankar om att behovet av informationsinsatser kring val av vinterdäck är en viktig aspekt i sammanhanget.

Lösöreköp och registerpant

(SOU 2015:18) (besvarad 2015-06-23)

MRF har inget att erinra mot huvudförslaget vad avser en övergång från den s.k. traditionsprincipen till avtalsprincipen samt förslaget om införande av lag om panträtt i lösöre genom registrering.

MRF efterfrågar dock en mer utförligt utredning av säljarens sakrättsliga skydd i förhållande till köparens/kredittagarens borgenärer.
Vi noterar även att kommittén förordar en allmän översyn av förutsättningarna för ett giltigt återtagandeförbehåll.

MRF vill särskilt understryka att vi delar den uppfattning som Torgny Håstad ger uttryck för i sitt särskilda yttrande samt i rättsfallet NJA 2009 s. 79, d.v.s. att det i samband med kreditförsäljning vore önskvärt att få till en tydlig säkerhetsrätt i lösöret fram till att det vidareförsäljs. (Frågan har även uppmärksammats i doktrinen: Millqvist, sakrättens grunder 6 uppl. sid 103-104, Zetterström, Sakrättens fyra huvudfall, 3 uppl., sid 71-73 och Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 189). MRF ställer sig mycket positiva till en sådan översyn och förespråkar att en sådan översyn sker så snart som möjligt.

Avslutningsvis delar vi Torgny Håstads förslag om en betydligt enklare, billigare samt snabbare registrering av panträtt som sker på panthavarens eget ansvar.


Remissvar angående ett reformerat bilstöd

(Ds 2015:9) (2015-05-26)
Motorbranschens Riksförbund (MRF) har inget att erinra emot föreslagna förändringar, som leder till en mer effektiv och ändamålsenlig användning av medlen för bilstöd.

Vad är en remiss?

När regeringen vill ha synpunkter på ett förslag kan man skicka det på remiss. Det går då till myndigheter och organisationer som berörs. Dessa kallas remissinstanser. Myndigheter är skyldiga att svara på remisser. Organisationer får en inbjudan att lämna synpunkter.

Om många remissinstanser är negativa kan regeringen välja att dra tillbaka förslaget.