MRF Trafiksäkerhetsgaranti

MRF Trafiksäkerhetsgaranti

MRFs garantier och kundskydd gäller hos företag anslutna till MRF.

Här följer MRFs trafiksäkerhetsgaranti – omfattning

1. Tillämplighet

Denna garanti gäller för den bil som har angetts ovan. Garantin gäller för konsumenter, dvs personer som har köpt bilen huvudsakligen för ett ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Garantin gäller inte bil med nybilsgaranti, vid export och för senare köpare.

2. Omfattning

Garantin gäller för de trafiksäkerhetskomponenter som omfattas av den obligatoriska kontrollbesiktningen, med undantag för komponenter i system för avgasrening. Garantin gäller inte för fel, om säljföretaget kan göra sannolikt att bilen har blivit felaktig på grund av – en olyckshändelse eller en annan liknande händelse, – en annan omständighet som beror på konsumenten, som att bilen har vanvårdats eller använts på ett onormalt sätt eller att särskilda åtgärder har vidtagits, t.ex. ombyggnad eller ändring av bilen, som sannolikt, har inverkat på felets uppkomst eller omfattning eller – normal förslitning.

3. Fel

Med det undantag som har angetts i punkten 2 omfattar garantin fel som visar sig eller uppkommer under garantitiden/körsträckan och som innebär att bilen inte skulle godkännas vid en obligatorisk kontrollbesiktning.

4. Reklamation

Om konsumenten vill åberopa denna garanti på grund av ett fel på bilen ska han snarast möjligt underrätta sälj- företaget. En reklamation måste alltid göras inom den tid och högsta körsträcka som garantin omfattar. Görs inte detta förlorar konsumenten sin rätt att göra gällande garantianspråk. Säljföretaget har rätt att debitera konsumenten för kostnader för besiktning eller liknande undersökning som beror på en ogrundad reklamation, om konsumenten har informerats om dessa kostnader i förväg.

5. Säljföretagets åtagande

Om ett fel har funnits vid leveransen eller uppkommit inom angiven garantitid/körsträcka, åtar sig säljföretaget att avhjälpa felet kostnadsfritt vid närmaste lämpliga verkstad som har anvisats av säljföretaget. Avhjälpandet ska göras utan väsentlig olägenhet för konsumenten och inom skälig tid, normalt två veckor från det att konsumenten har underrättat säljföretaget om felet. I stället för avhjälpande har konsumenten rätt att få en annan likvärdig bil om konsumenten föredrar detta, och om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljföretaget. Vid bedömning om vad som är skälig tid eller väsentlig olägenhet i det enskilda fallet ska hänsyn tas till konsumentens behov av bilen, felets art och omfattning, svårigheten att fastställa felet samt den tidpunkt då konsumenten har ställt bilen till säljföretagets förfogande. Om säljföretaget tillhandahåller en lånebil kan detta beaktas vid bedömningen av vad som anses vara skälig tid för avhjälpandet.

6. Konsumentens rättigheter

Om ett avhjälpande eller en omleverans inte har skett enligt punkten 5 får konsumenten göra avdrag på köpeskillingen med ett belopp som motsvarar felet, kräva skälig ersättning för avhjälpandet av felet eller häva köpet, om i normalfallet två misslyckade avhjälpningsförsök har gjorts och felet är av väsentlig betydelse för honom. Vid hävning ska konsumenten återlämna bilen mot att säljföretaget återbetalar köpeskillingen och ränta på denna. Den återlämnade bilen ska vara i normalskick bortsett från det hävningsgrundande felet samt normalt slitage. Säljföretaget har rätt till ersättning för den nytta konsumenten har haft av bilen. Vid bedömningen av om konsumenten ska betala ersättning för nyttan ska hänsyn tas till de besvär och olägenheter konsumenten har haft, t.ex. att han inte har kunnat använda bilen i normal omfattning, se MRFs leveransvillkor punkt 9C. Konsumenten ska efter avräkning få minst ett belopp som ger honom möjlighet att köpa en felfri bil som, beträffande standard och skick, motsvarar den återlämnade bilen vid hävningstillfället.

7. Skadestånd

Konsumenten har rätt till en skälig ersättning för den skada han lider genom att bilen under garantiperioden inte är trafiksäker, om inte säljföretaget kan visa att detta beror på ett hinder utanför säljföretagets kontroll, som inte skäligen kunnat förutses vid köpet och vars följder inte skäligen hade kunnat undvikas eller övervinnas. Skadeståndet omfattar inte ersättning för förlust i en näringsverksamhet eller för en personskada. Konsumenten är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada.

8. Konsumentköplagen

Innehållet i denna garanti begränsar inte i något avseende konsumentens rätt att i stället för garantin åberopa konsumentköplagens regler. Enligt lagen svarar säljföretaget för fel som har funnits vid leveransen. Fel som upptäcks inom sex månader skall dock anses ha funnits vid leveransen, om inte säljföretaget kan visa annat eller detta är oförenlig med varans eller felets art. Det betyder att konsumentköplagen kan ge köparen ett skydd som inte tillförsäkras denne genom Trafiksäkerhetsgarantin för begagnade bilar. För fel som upptäcks mer än sex månader efter leveransen måste konsumenten göra sannolikt att felet har funnits vid leveransen. Konsumenten kan alltid reklamera ett fel inom tre år efter leveransen, om det görs inom två månader från upptäckten.

9. Tvistlösning med mera

Om en tvist mellan konsumenten och säljföretaget med anledning av denna garanti inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, kan konsumenten vända sig till den kommunala konsumentvägledningen eller till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Tvister kan även prövas av en allmän domstol.

10. MRFs kundskydd

Under förutsättning att säljföretaget var anslutet till MRF när bilen levererades och vid tidpunkten för ARNs beslut, åtnjuter en konsument MRFs kundskydd som innebär att MRF svarar för att konsumenten vid en tvist erhåller den ersättning som ARN rekommenderat. Ett krav är att denna rekommendation inte strider emot MRFs och Konsumentverkets branschvillkor. Skulle endera parten inte godta ARN:s avgörande, utan dra tvisten av en domstol, bortfaller dock kundskyddet.

MRFs garantier och kundskydd – gäller endast hos företag anslutna till MRF
  • Trafiksäkerhetsgaranti i tre månader dock högst
    3 000 km rekommenderas för bilar som vid leveransen
    är mer än sex år (72 månader) gamla eller gått mer
    än 100 000 km och vars pris är minst 50 000 kr.
  • Bilens ålder räknas utifrån dagen för första registrering,
    det vill säga när bilen togs i trafik.

 

F 9-3/2014 © Copyright MRF/Motorbranschkonsult AB

Dela via mail