MRF Trafiksäkerhetsgaranti - MRF

MRF Trafiksäkerhetsgaranti

Här följer MRFs trafiksäkerhetsgaranti – omfattning

1. Tillämplighet

Denna garanti gäller för den bil som har angetts ovan. Garantin gäller för konsumenter, d v s personer som har köpt bilen huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Garantin gäller inte för senare köpare.

2. Omfattning

Garantin gäller för de trafiksäkerhetskomponenter som omfattas av den obligatoriska kontrollbesiktningen. Undantag gäller för komponenter i system för avgasrening. Trafiksäkerhetskomponenter som har fått preciserad anmärkning i varudeklarationen omfattas inte av garantin. Garantin gäller inte för fel, om säljföretaget kan göra sannolikt att bilen har blivit felaktig på grund av – en olyckshändelse eller en annan liknande händelse, – en annan omständighet som beror på konsumenten, som att bilen har vanvårdats eller använts på ett onormalt sätt eller att särskilda åtgärder har vidtagits, t ex ombyggnad eller ändring av bilen, som sannolikt, har inverkat på felets uppkomst eller omfattning eller – normal förslitning.

3. Fel

Med det undantag som har angetts i punkten 2 omfattar garantin fel som visar sig eller uppkommer under garantitiden/körsträckan och som innebär att bilen inte skulle godkännas vid en obligatorisk kontrollbesiktning. Som fel räknas inte normal förslitning.

4. Reklamation

Om konsumenten vill åberopa denna garanti på grund av ett fel på bilen ska hen snarast möjligt underrätta säljföretaget. En reklamation måste alltid göras inom den tid och högsta körsträcka som garantin omfattar. Görs inte detta förlorar konsumenten sin rätt att göra gällande garantianspråk. Säljföretaget har rätt att debitera konsumenten för kostnader för besiktning eller liknande undersökning som beror på en ogrundad reklamation, om konsumenten har informerats om dessa kostnader i förväg.

5. Säljföretagets åtagande

Om ett fel har funnits vid leveransen eller uppkommit inom angiven garantitid/körsträcka, åtar sig säljföretaget att avhjälpa felet kostnadsfritt vid närmaste lämpliga verkstad som har anvisats av säljföretaget. Avhjälpandet ska göras utan väsentlig olägenhet för konsumenten och inom skälig tid, normalt två veckor från det att konsumenten har underrättat säljföretaget om felet. I stället för avhjälpande har konsumenten rätt att få en annan likvärdig bil om konsumenten föredrar detta, och om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljföretaget. Vid bedömning om vad som är skälig tid eller väsentlig olägenhet i det enskilda fallet ska hänsyn tas till konsumentens behov av bilen, felets art och omfattning, svårigheten att fastställa felet samt den tidpunkt då konsumenten har ställt bilen till säljföretagets förfogande. Om säljföretaget tillhandahåller en lånebil kan detta beaktas vid bedömningen av vad som anses vara skälig tid för avhjälpandet.

6. Konsumentens rättigheter

Om ett avhjälpande eller en omleverans inte har skett enligt punkten 5 får konsumenten göra avdrag på köpeskillingen med ett belopp som motsvarar felet, kräva skälig ersättning för avhjälpandet av felet eller häva köpet (om felet är av väsentlig betydelse). Vid hävning ska konsumenten återlämna bilen mot att säljföretaget återbetalar köpeskillingen och ränta på denna. Den återlämnade bilen ska vara i normalskick bortsett från det hävningsgrundande felet samt normalt slitage. Säljföretaget har rätt till ersättning för den nytta konsumenten har haft av bilen. Vid bedömningen av om konsumenten ska betala ersättning för nyttan ska hänsyn tas till de besvär och olägenheter konsumenten har haft, t ex att hen inte har kunnat använda bilen i normal omfattning, se MRFs leveransvillkor punkt 9C. Vid beräkning av nytta skall även beaktas den körsträcka som kunden kört med eventuell lånebil. Konsumenten ska efter avräkning få minst ett belopp som ger hen möjlighet att köpa en felfri bil som, beträffande standard och skick, motsvarar den återlämnade bilen vid hävningstillfället.

7. Skadestånd

Konsumenten har rätt till en skälig ersättning för den skada hen lider genom att bilen under garantiperioden inte är trafiksäker, om inte säljföretaget kan visa att detta beror på ett hinder utanför säljföretagets kontroll, som inte skäligen kunnat förutses vid köpet och vars följder inte skäligen hade kunnat undvikas eller övervinnas. Skadeståndet omfattar inte ersättning för förlust i en näringsverksamhet eller för en personskada. Konsumenten är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada.

8. Konsumentköplagen

Innehållet i denna garanti begränsar inte i något avseende konsumentens rätt att i stället för garantin åberopa konsumentköplagens regler. Enligt lagen svarar säljföretaget för fel som har funnits vid leveransen. Fel som upptäcks inom två år skall dock anses ha funnits vid leveransen, om inte säljföretaget kan visa annat eller detta är oförenlig med varans eller felets art. Det betyder att konsumentköplagen kan ge köparen ett skydd som inte tillförsäkras denne genom Trafiksäkerhetsgarantin för begagnade bilar. För fel som upptäcks mer än två år efter leveransen måste konsumenten göra sannolikt att felet har funnits vid leveransen. Konsumenten kan alltid reklamera ett fel inom 3 år efter leveransen, om det görs inom 2 månader från upptäckten.

9. Tvistlösning med mera

Om en tvist mellan konsumenten och säljföretaget med anledning av denna garanti inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, kan konsumenten vända sig till den kommunala konsumentvägledningen eller till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Tvister kan även prövas av en allmän domstol.

10. MRFs kundskydd

Under förutsättning att säljföretaget var anslutet till MRF när bilen levererades och vid tidpunkten för ARNs beslut, åtnjuter en konsument MRFs kundskydd som innebär att MRF svarar för att konsumenten vid en tvist erhåller den ersättning ARN rekommenderat. Ett krav är att denna rekommendation inte strider mot MRFs och Konsumentverkets branschvillkor. Skulle endera parten inte godta ARNs avgörande utan dra tvisten inför domstol bortfaller dock kundskyddet.

MRFs garantier och kundskydd – gäller endast hos företag anslutna till MRF
  • Trafiksäkerhetsgaranti i 3 månader, dock högst 3 000 km
    för bilar som vid leveransen är mer än 6 år
    gamla och gått mer än 100 000 km och vars pris är minst 50 000 kr.
  • För övriga bilar rekommenderas MRF Trafiksäkerhetsgaranti.
  • Bilens ålder räknas från dagen för första registrering,
    det vill säga när bilen togs i trafik.

MRF Trafiksäkerhetsgaranti/01.2024 © Copyright MRF/Motorbranschkonsult AB