MRFs verksamhet 2019

Juridisk rådgivning i många kanaler


MRF har under året bistått ett stort antal medlemsföretag med juridisk rådgivning via telefon, mejl och på möten. Rådgivningen sker både i förebyggande syfte och i pågående tvister. I tidningen Motorbranschen finns en stående expertspalt, där svar under året lämnats på aktuella juridiska frågor i branschen.

 

 


Juridikkurser

Utbildning & kurser

MRFs jurist har under året hållit mer än 40 kurser i verkstads- och bilhandelsjuridik, både gällande personbilar och tunga fordon. En del av kurserna har skett i MRFs regi och andra har hållits på plats hos medlemsföretag. Vi har även under året deltagit i ett antal informationsmöten – ”MRF PÅ VÄG” hos distrikts- och återförsäljarföreningar samt hos enskilda medlemsföretag och generalagenter.

 


Nyheter i MRF Online

Blanketter och mallar

MRF har i slutet av året, i samarbete med Finansbolagens förening, tagit fram en beställningsblankett med villkor vid privatleasing. Blanketten lanseras i MRF Online februari 2020.

Under året har vi jobbat fram flera juridiska mallar för notering i arbetsordrar (garantiarbeten, felsökningar, provisoriska reparationer). Lanseras februari 2020.

 

 


MRF i samarbete med Konsumentverket

Varudeklarationen

MRF har gjort mindre uppdateringar av Varudeklarationen, VDN, vilket föregicks av en dialog både med medlemsföretag och Konsumentverket.
VDN finns att tillgänglig via MRF Online eller MRF Begtest.

 


Samarbeten

Myndighetskontakter

MRF har kontinuerligt kontakt med Konkurrensverket, Konsumentverket och Länsstyrelserna.

 


60 möten

Allmänna reklamationsnämnden, ARN

MRFs jurist har det övergripande ansvaret för att MRFs ledamöter i ARN är väl insatta i konsumentjuridiska frågor och att principiellt viktiga frågor uppmärksammas och hanteras på ett enhetligt sätt. Nämndens motoravdelning har haft drygt 60 möten under året och behandlat mer än 1 800 ärenden rörande bilhandel och verkstäder. Statistiken visar att MRFs medlemsföretag, genom goda kunskaper om gällande rätt, klarar sig betydligt bättre i ARN än övriga bilföretag i branschen.


Uppdatering av branschvillkor

Under året har vi fortsatt arbetet med GDPR och bland annat uppdaterat MRFs villkor för tunga fordon. Finns likt övriga avtal och villkor tillgängliga på MRF Online.