MRFs verksamhet 2019

Sverige i världstopp inom plastreparationer


Tack vare det arbete som görs inom BPT ligger Sverige fortfarande i topp i världen när det gäller antalet reparationer i förhållande till rullande bilpark.

2019 var det över 530 bilplastreparationsverkstäder i Sverige, det är en ökning med ca 4 procent mot 2017.


Marknad

Ökat antal bilplast-reparatörer

2019 ser vi att en nedgång av antalet bilplastreparationer mot föregående år fortsätter hos de enskilda reparatörerna, men samtidigt ökar antalet bilplastreparatörer, vilket gör att den totala mängden plastreparationer ligger på ungefär samma eller högre nivå än tidigare. Vi ser att utvecklingen av säkerhetssystem på nyare bilmodeller går allt fortare och att allt mer elektronisk utrustning hamnar bakom den främre stötfångaren och därför tillåter inte, eller begränsar, fabrikanten reparationer av stötfångare. MRF Bilplastteknik arbetar aktivt för att öka andelen reparationer av fler bakomvarande plastdetaljer som inte omfattas av fabrikanternas krav gällande fotgängarskydd och elektronisk utrustning. MRF stödjer och hjälper många skadeverkstäder att utöka sin verksamhet med bilplastreparationer, vilket glädjande nog leder till att vi fortfarande ser en ökning av antalet bilplastreparatörer.

KBV har fortlöpande uppdraget att sköta både kontroller och besiktningar av bilplastverkstäderna. KBV har även ansvar för registret över landets bilplastverkstäder.

 


Många aktiviteter

Nytt för 2019

BPT själv är den enda drivande organisationen för den viktiga testverksamheten av nya plastreparationsmaterial och nya reparationsmetoder och det avspeglar sig att allt fler limtillverkare och biltillverkare kontaktat BPT direkt för konsultation. SVEFF har hjälpt till vid vissa tillfällen medan försäkringsbranschen inte har medverkat vid en ända sammankomst gällande tester eller möten med limtillverkare/biltillverkare.

BPT tillsammans med SVEFF träffade under 2018 några av Europas största limtillverkare och diskuterade framtidens plastreparationslimmer. BPT har fortsatt det arbetet under 2019 och detta har resulterat i att det nu finns flera mer arbetsmiljövänliga limmer på marknaden och under 2019 godkändes och infördes även nya arbetsmiljövänliga spackel.

 

Oförändrat

Medlemsutveckling

Antalet medlemmar i BPT är i princip oförändrat mot föregående år, några medlemsföretag försvinner pga uppköp och sammanslagning. Idag har BPT 251 medlemmar.

 


Ämne

Utbildningar

MRF har förnyat avtalet med Bojo utbildningar för ytterligare 2 år. Bojo Utbildningar AB är huvudleverantör av bilplastreparationsutbildningar.

Grundutbildning bilplastreparatör – Det har genomförts 9 grundutbildningar av bilplastreparatörer under 2019 hos Bojo Utbildningar i Mjölby, totalt 70 elever.

Övriga utbildningar plast – Totalt fyra plastkännedomsutbildningar och vidareutbildning för bilplast-reparatörer genomfördes under 2019 med totalt 63 elever.


Ny hemsida

Arbetet med BPTs nya hemsida har fortsatt under 2019 och en lansering av hemsidan kommer och ske under 2020. Hemsidan kommer att vara uppdelad i två olika delar där en del är öppen för alla och en annan låst del som kräver inloggning. Tillträde till den låsta delen ingår i medlemskapet där medlemmarna kan hämta information som t.ex. reparationsmetoder, godkända reparationsmaterial osv. Det beslutades även att icke medlemmar får betala för åtkomst av denna information (betalsida).


Explore & Cirkulär fordonsplast

2019 har BPT medverkat i två stora projekt, Explore och Cirkulär fordonsplast. Båda dessa projekt har arbetat med återvinning av plastmaterial från fordon tillsammans med biltillverkarna, SBR, Laga samt Chalmers. Målet med projekten är att skapa en marknad för bilplast vilket leder till att bilplastreparatörerna kan få ersättning för ej reparabel bilplast.


Utbildningar

BPT har även under 2019 genomfört utbildningar för både skadeberäknare och bilplastreparatörer. För skadeberäknare finns idag den s.k. plastkännedomsutbildningen och för bilplastreparatörer finns en vidareutbildning.