MRFs verksamhet 2019

Konsolidering inom plåt och lack


2019 års lönsamhetsundersökning visar att lönsamheten i branschen sjunker något. De små och medelstora lack- och skadeverkstäderna är de som har lite bättre lönsamhet än de stora skadeverkstäderna. Konsolideringen har under 2019 fortsatt och vi ser att de stora aktörerna köper upp mindre och medelstora fria aktörer.

 


Ny uppdaterad version

Marknad

Konkurrensverket kom under 2019 ut med sin rapport om försäkringsbranschen ”Makten över bilen”. Här påtalar KKV vilken stor makt försäkringsbranschen har på skadereparationsbranschen.

KKV belyser även risker med Cabas som idag inte har någon konkurrens och kan ibland vara i gränslandet för gemensam kostnadskontroll för försäkringsbolagen. MRF har analyserat rapporten och arbetar med flera olika delar för att försöka styra branschen till rätt väg

Ett arbete som direkt följde KKVs rapport var att MRF under 2019 startade ett försök att samla alla aktörer i branschen till ett gemensamt branschmöte som skulle arbeta med övergripande frågor. MRF har ingående och enskilt diskuterat med olika aktörer för att höra deras önskemål och krav. Detta resulterade i ett uppstartsmöte i november 2019 där alla var eniga om att det gemensamma mötet skulle heta Branschforum och man skulle fortsätta med nya möten med start januari 2020.

MRF arbetade även aktivt med att starta upp ett lackforum, en undergrupp till det s.k. Branschforumet som skulle behandla lackeringsfrågor. Ett första inledande möte hölls under hösten med samtliga lackmaterialleverantörer på svensk marknad. Efter flera turer med jurister och strikta förhållningsregler bildades lackforum i september 2019 och på det andra mötet i december 2019 bjöds försäkringsbolagen att närvara på en del av detta lackforums möten. MRF har fortsatt med enskilda möten med CAB för att räta ut frågetecken och lösa delar av problematiken. MRF hoppade under en period av samarbetet i den av CAB sammankallande ”Samverkansgruppen” eftersom MRF ansåg att det måste finnas en övergripande gruppering som kan besluta om branschfrågor.

MRF jobbar starkt vidare under 2019 för att påverka branschen i rätt riktning.

Diskussionen om vilken tidsformel som ska finnas inom svensk skadebransch har fortsatt under 2019 och MRF är fortfarande öppen för att införa biltillverkarens satta tider, s.k. fabrikstider, istället för CABs tidsformler som finns idag.

 

Nytt affärssytem

MRF VIM 2.0

Under året har ett nytt affärssystem tagit form. MRF VIM 2.0 som ska ersätta MRF VIM har utvecklats av Iteam Solution AB och är ett toppmodernt system där integration med bokföringssystemet Fortnox och Cabas är grundpelarna. Efter att användartesterna är klara kommer systemet att börja levereras till de första lackverkstäderna.

 


Gemensamma riktlinjer

Branschstandards för elfordon

MRF tog initiativet i samarbete med BIL Sweden att ta fram och leda arbetet med riktlinjer och regler för vad som ska gälla vid arbete med och hantering av el- och hybridfordon. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att alla arbeten och all hantering av el- och hybridfordon sker på ett säkert sätt av personal som har rätt utbildning. Projektet kommer att bedrivas på bred front där berörda parter samlas för att skapa en heltäckande svensk branschstandard. Dialog har även inletts med branschorganisationer från Norge, Finland, Danmark och Estland som alla uttryckt ett intresse att arbeta ihop med vad som i förlängningen kan bli en standard som sträcker sig över landsgränserna.

Kontakterna med myndigheter och andra parter har pågått en längre tid och beslutet innebär att BIL Sweden och MRF tillsammans kraftsamlar för att skapa trygghet och enkelhet i en marknad där osäkerhet råder på vissa områden.

 


Samarbete med NBF

MRF Kalkyl

Under 2019 visade övriga nordiska länder intresse för den svenska modellen och under hösten 2019 ingick MRF ett samarbete med det norska bilbranschförbundet NBF. NBF utvecklar en norsk variant av den svenska kalkylen där bägge parter ser en synergieffekt och möjligheter till att genomföra förbättringar och utveckling tillsammans.

 


Kvalitetssäkrad Skadeverkstad

Riktlinjer skadeverkstad

Arbetsgruppen har under 2019 träffats kontinuerligt och diskuterat utvecklingen av anslutna skadeverkstäder, fler anslutna tredjepartskontrollanter, hemsidelösning, kravpunkter i dokument och framtida krav. Flera generalagenter har under 2019 ställt krav eller bakat in kvalitetssäkrad skadeverkstad som krav för deras auktoriserade skadeverkstäder. Ett stort arbete under 2019 har varit att förbättra dokumentationen så att den blir lättare att förstå. Även alla kravpunkter har gåtts igenom och här har arbetsgruppen förändrat kraven så det blir hanterbart för både kontrollanter och skadeverkstäder.

Vid årets slut var det 191 verkstäder som var godkända där målsättning var att nå 200 skadeverkstäder som var godkända enligt kvalitetssäkrad skadeverkstad under 2019.

MRF och BIL Sweden informerar försäkringsbolagen om utvecklingen av kvalitetssäkrad skadeverkstad och alla försäkringsbolag är positiva och tycker att det är bra. MRF och BIL Sweden arbetar fortfarande mot visionen om att kvalitetssäkrad skadeverkstad ska vara det kvalitetsledningssystem som ligger till grund för alla lack- och skadereparationsföretag i Sverige.

 


Årlig uppskattat event

Plats- lack & skadekonferens

Den 1 februari 2019 genomfördes MRFs 40:e lack- & skadekonferens i Stockholm, Clarion Hotell Södermalm. Konferensen vart mycket uppskattad. Programmet innehöll som tidigare år flera talare som föreläste i olika aktuella ämnen. Antalet deltagare var 300, vilket är i paritet med föregående år.  Föreläsare inom branschen pratade om allt från arbetsmiljö till skola och dagen avslutades med ett framträdande av Troed Troedsson. Att få höra att vi på MRF ännu en gång lyckats genomföra en bra och lärorik konferens känns glädjande. På middagen efter konferensen deltog ca 210 personer, ett nära nog rekord. Det delades ut priser för olika företag som utmärkt sig inom bilplastreparationer, skadereparationer och lackeringsarbete. .

 

 


Pristagare och motiveringar

Utmärkelser

I samband med middagen på Lack- och skadekonferensen 2019, delades priser ut till företag/personer som utmärkt sig under 2018.

 

 

 

 

Lackering
Autolacken i Vimmerby:
Genom att engagera personalen i processerna skapades möjligheter att föra verksamheten till högre nivåer. Det har resulterat i effektivare processer, bättre arbetsklimat och inte minst mycket nöjda kunder.

Plastreparation
Vinyl Make Up Jönköping: Genom god vilja, lösningsinriktad personal och fokus på hög kvalitet har man tagit husbilsreparationer till en ny högre nivå. Kundernas toppbetyg talar sitt tydliga språk.

Skadeverkstad
Sällstorps Plåt & Lack: Skadeverkstad som länge legat i toppskiktet. Stort fokus på att ligga i framkant när det gäller logistik, arbetsprocesser, arbetsmiljö samt kvalitet, vilket nu börjar ge utdelning i form av korta ledtider och nöjdare kunder.

Försäkringsbolag
If skadeförsäkring: Försäkringsbolagsenkätens resultat redovisades och If skadeförsäkring gratulerades som vinnare av ”Bästa försäkringsbolag 2018”.

 


Styrelsegrupper/arbetsgrupper

Lack- och skadestyrelsen arbete består av flera arbetsgrupper. Särskilda att nämna är:
Lackreferensgrupp
Lackreferensgruppen är nerlagd och ersätts av det nybildade Lackforum.

Branschgemensamma möten (SO-grupp – TFF – MRF – BIL Sweden)
Under 2019 har dessa möten varit vilande med anledning av omstruktureringar hos BIL Sweden som är sammankallande till dessa möten.


Nordiskt samarbete

Under 2019 var det tre möten i denna gruppering. Förutom MRF (Sverige), NBF (Norge), AKL (Finland) och Autobransch (Danmark) anslöt sig Estlands motorbranschförening. Man beslutade under hösten att diskutera mer runt tre fokus områden Cabas/teknik, elbil, lönsamhet (finsk modell).


Rådgivning till medlemmar – Support

Under 2019 ökade supporten till våra medlemsföretag både gällande lackeringsfrågor och skadekalkyleringsfrågor. Många lack- och skadeföretag hör av sig för rådgivning och support. Det vanligaste man vill ha hjälp med, utöver frågor om tidssättning, är hjälp med upphandling med försäkringsbolag, verkstadskalkylfrågor, etc.


Utbildningar

Under hela 2019 har det genomförts ett flera olika utbildningar. Flertalet olika aktörer erbjuder idag utbildningen ”Arbete med härdplast/Allergiframkallande kemiska produkter”, vilket lett till att endast ett fåtal sådana arbetsmiljöutbildningar genomfördes under 2019.


Allmänna Reklamationsnämnden, ARN

Lack- och skadesektionen har deltagit i 10 st nämndmöten som ledamot i ARN under 2019.