Säkerhetsgruppen för fordonsfrågor inbjuder till sitt årliga informationsmöte och erfarenhetsutbyte.

Datum:

16 Nov

Tid:

13.00-16.00

Plats:

Nordea Finans lokaler, Linhagensgatan 112, Stockholm

Organisatör:

Finansbolagens Förening, Svenska Bankföreningen, Larmtjänst, Motorbranschens Riksförbund och Biluthyrarna Sverige

Kontaktinfo:

Anmäl snarast deltagande i program och mingel till info@finansbolagen.se.


Mer info:

Säkerhetsgruppen för fordonsfrågor är ett forum för att diskutera fordonsrelaterad brottslighet och vad som kan göras för att uppmärksamma, förebygga och ingripa mot denna typ av brottslighet. Gruppen består av företrädare för de fordonsfinansierande företagen, försäkringsbranschen samt bilhandels- och biluthyrningsbranschen (Finansbolagens Förening, Svenska Bankföreningen, Larmtjänst, Motorbranschens Riksförbund och Biluthyrarna Sverige). Till gruppen har även knutits företrädare för polisen/Interpol. Samråd sker också med Åklagarmyndigheten, Transportstyrelsen, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten.

Gruppen arbetar med följande frågor:
▪ Samverkan med myndigheter m.m.
▪ Påverkansarbete och informationsspridning
▪ Tillgång till informationsregister m.m.
▪ Återtag och hjälp över gränserna
▪ Statistik
Vid mötet kommer bland annat företrädare för de organisationer och företag som ingår i gruppen att redogöra för sin syn på olika aktuella frågor, se bifogat program. Gemensamt mingel från ca kl 16.00

Program

Fordonsrelaterad brottslighet (Med reservation för ev ändringar i programmet)
Moderator: Charlie Magnusson, MRF

13.00
Trender inom fordonsrelaterad brottslighet
• Fordonskonsult, Hans Lewicki
Trendrapport beträffande fordonsrelaterad brottslighet – aktuella exempel
• Larmtjänst, Mats Carlsson,
• Brottstrender utifrån aktuell statistik och Larmtjänsts erfarenheter
• Svenska Bankföreningen, Peter Göransson – Utveckling av ID-handlingsfrågor och hotbilden

13.50 PAUS

14.00
Fordonsrelaterade skulder – paneldiskussion
Hur var det tänkt att lagstiftningen skulle fungera? Vilka problem ger lagstiftningen
upphov till? Vilka frågor ska den kommande utredningen titta på?
Deltagare i panelen från:
– Inledning: Näringsdepartement, Mattias Häggblom, departementssekreterare,
– Enheten för marknad och regelverk på transportområdet
– Transportstyrelsen, Jonas Maran, tf sektionschef och Arnaud Matz, verksamhetsutvecklare
– Kronofogden, Anders Lindberg
– Finansbolagen, Marie Larsson och Jenny Enmark, Volkswagen Finans
– MRF, Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig MRF
– Biluthyrarna Sverige, Anders Trollsås, VD

14.45 KAFFEPAUS

15.00
Grovt olovligt förfogande – paneldiskussion
Varje år försvinner hundratals hyr- och leasingfordon i Sverige. En ny lagstiftning om grovt
olovligt förfarande infördes tidigare i år. Vilka möjligheter ger den nya lagen? Hur tillämpas
den nya lagstiftningen i praktiken? Finns det hinder mot en effektiv tillämpning? Krävs det
även andra lagstiftningsåtgärder för att minska antalet fordon som försvinner?
Deltagare i panelen från:
– Åklagarmyndigheten, Astrid Eklund, vice överåklagare, utvecklingscentrum
– Polisen/NBC, Jan Olsson, förundersökningsledare
– Fordonskonsult i Malmö, Hans Lewicki
– Biluthyrarna Sverige, Anders Trollsås VD

15.45
Trygghetskommission för färre vardagsbrott och ökad trygghet
Svensk Försäkring, vice VD Mats Galvenius
Svensk Försäkring har tillsatt Trygghetskommissionen. Under ledning av Fredrik Reinfeldt
ska den oberoende expertkommissionen analysera utvecklingen av vardagsbrottsligheten
och föreslå åtgärder för att motverka brottslighet och minska otryggheten i samhället.

16.00 M I N G E L