Om Godkänd Bilverkstad

Kolla filmen där Joachim Due-Boje berättar

 


Broschyr Godkänd Bilverkstad GBV utg 4.pdf_digital

Senaste om GBV
– Vi har fått en positivt besked från Konsumentverket, de har också uttryckt sina förhoppningar om snabb lansering från MRFs och SFVFs sida och att seriösa verkstäder påbörjar arbetet med att följa kvalitetsstandarden, säger MRFs Joachim Due-Boje.

Han säger att det är ett skyndsamt arbete och kravet är att standarden ska vara införd och att processen för GBV är uppstartad hos verkstäderna före 31 december 2019. Tanken när att presentera allt på Automässan i januari 2020.

– Det är 20 månader, men samtidigt har vi redan många viktiga pusselbitar på plats. En viktig bit är informationsarbetet både internt till verkstäder och verkstadspersonal och externt till konsument och konsumentföreträdare. Det ska vara en trygghetsstämpel och en konkurrensfördel att vara en Godkänd Bilverkstad, därför måste det vara känt, förklarar Jocke.

Han berättar att mötet med Konsumentverkets Gabriella Fenger-Krog var mycket bra samt att det uttalade stödet för Godkänd Bilverkstad från deras sida uppskattas av MRF och SFVF.

– Från vår sida är frivillighet att föredra framför lagstiftning. Därför är det viktigt att visa att branschen är seriös och att vi tillsammans och med gemensamma krafter kan införa kvalitetsstandarden.


Detta är Godkänd Bilverkstad

Godkänd Bilverkstad kommer säkerställa den kvalitet som bilägaren har rätt att kräva av en fordonsverkstad. Alla personbilsverkstäder inom MRF och SFVF kommer anslutas till Godkänd Bilverkstad. Kvalitetsstandarden bygger på regelbundna kvalitetskontroller som kommer att ske både internt och externt av välkända tredjepartskontrollanter. Kvalitetsstandarden innebär att verkstadens arbete kontrolleras såväl tekniskt som administrativt.

Det är många företag och personer som berörs samtidigt och alla administrativa rutiner är inte på plats. Därför har vi tagit till en god tidsmarginal för implementering av kvalitetsstandarden, vilket även ger alla verkstäder som berörs en rimlig chans att förbereda sig.


Kort om Godkänd Bilverkstad

 1. Kvalitetsledningssystem – verkstäder ges ett kvalitetsdokument som de sedan implementerar för att säkerställa att alla lagkrav efterföljs och att fastslagna rutiner inte brister
 2. Kontrollföretag (3PK) utför 2 oannonserade stickprovskontroller per mekaniker och år
 3. Verkstaden får kännedom kring resultatet direkt och kan vidta nödvändiga åtgärder vid eventuella avvikelser
 4. Stickprovskontrollerna säkerställer verkstadens arbete och återkopplingen från tredjepartskontrollanten har ett utbildande syfte där regelbundna uppföljningar sker
 5. Ett oberoende kontrollföretag, godkänd av MRF och SFVF, utför årlig kontroll av verkstaden
 6. Om verkstaden godkännes efter den årliga kontrollen, kommer den att publiceras i en webbportal så att bilägaren kan känna sig trygg i sitt val av verkstad
 7. Verkstaden erhåller en kvalitetsmärkning som visar att den är Godkänd Bilverkstad

Så här fungerar Godkänd Bilverkstad

  • Stickprovskontroll på kompetens, att du har kunskap och färdighet för att kunna utföra de arbeten som du bokar in på din verkstad.
  • Verkstaden ska avtala med en 3PKn om årlig kontroll och stickprovskontroller
  • Verkstaden kan ansluta sig till en liknande kvalitetsstandard
  • Verkstaden ska utföra minst fyra dokumenterade personalmöten per år
  • Varje mekaniker ska stickprovskontrolleras minst fem gånger per år. Två av dem ska genomföras av extern kontrollant
  • Varje år ska genomgående kontroll ske för att säkerställa att verkstaden arbetar enligt, och uppfyller, kvalitetsstandarden för Godkänd Bilverkstad
  • Det ska finnas en kunskapsmall per mekaniker. Ett dokument där kurser och andra för arbetets utförande färdigheter dokumenteras – som generella reparationskunskaper, specialkompetens och märkesutbildningar

Mattias Gustafsson, ordförande MRFs verkstadssektion

MRF-anslutna verkstäder håller idag generellt en hög kvalitet. Självklart skall vi ha Godkänd Bilverkstad som lägsta nivå. Det säger Mattias Gustafsson, ordförande för MRFs verkstadssektion i en kommentar till införandet av Godkänd Bilverkstad.

– Kvalitetsarbetet i branschen är varierande, därför behövs Godkänd Bilverkstad för att säkerställa kvalitet samt det kunder, myndigheter förväntar sig av oss, säger Mattias och framhåller att branschen, trots ministerkritiken, har en förmåga att hantera situationen utan att blanda in lagstiftningsalternativet.

– Enligt min personliga mening är det bra att vi, branschen, har fått förtroende att själva sätta kvalitetsstandarden utan extern inblandning, summerar Mattias Gustafsson.

Etableringsfriheten bibehålls

Med Godkänd Bilverkstad inför motorbranschen, företrätt av MRF och SFVF, självreglering. Tack vare att de båda organisationerna krokat arm i arbetet att möta upp konsument- och finansmarknadsminister Per Bolunds hot om lagstiftning och myndighetskontroll undviks detta när verkstäder frivilligt ansluter till kvalitetsstandarden.
 Men hotet finns naturligtvis kvar om inte branschen kan genomföra detta. Dock är frågan om kvalitetsstandard och/eller någon form av externa certifiering av bilverkstäder är långtifrån ny. Redan 1995 var branschen under hårt tryck från media och ett överhängande hot om bildandet av en kontrollmyndighet för att stävja verkstadsfusket. Då löstes det genom att Kontrollerad Bilverkstad, KBV, bildades på initiativ av MRF och Konsumentverket. Det hade förmodligen räckt med det om KBV hade varit ett etableringskrav, men nu vilar KBV på frivillighet.

– Ser vi till ärenden i ARN, är det få MRF-företag som blir fällda för bristande fackmässighet. Utan arbetet utförs korrekt och vid eventuella fel eller reklamation så löses det direkt av verkstaden, berättar David Norrbohm, förbundsjurist på MRF.

Det är också värt att nämna att den svenska modellen är snudd på unik inom EU, där det är mer vanligt med etableringskontroll eller obligatorisk certifiering med krav på extern revision av verkstaden som orsakar högre kostnader för kunden.

– Nu har branschen krokat arm och valt att gå den mjuka vägen, att på frivillig bas införa kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad. Men klarar vi inte detta så stor vi inför någon form av lagstiftning och myndighetskontroll, avslutar David Norrbohm.


Godkänd Bilverkstad är ett branschinitiativ från MRF och SFVF inom kvalitet och konsumentskydd som Konsumentverket ställt sig bakom. I grunden är det frivilligt att ansluta sig till Godkänd Bilverkstad, men för MRFs och SFVFs medlemmar blir det ett medlemsvillkor.


Joachim Due-Boje, ansvarig servicemarknad MRF
Skicka ett mejl till Joachim

Bilverkstad

Färska juridikböcker för verkstad & bilhandel

MRFs nya utgåvor av juridikböckerna är här - En för bilhandel och en för servicemarknad. Böckerna...

Läs mer

Kontrolluppgift på individnivå varje månad

Från och med 1 januari 2019 gäller de nya reglerna för dig som är skyldig att...

Läs mer

Fler uppfyller GBV och fler kontrollföretag godkända

Ytterligare en verkstad har klarat godkänd årlig kontroll för Godkänd Bilverkstad samtidigt som ytterligare ett kontrollföretag...

Läs mer
Visa alla