I juni månad kommer det att ske flest leveranser av nya person- och transportbilar i Sverige – någonsin – på grund av de nya reglerna för bonus malus. Det innebär också att inflödet av begagnade bilar troligen blir det högsta någonsin. Säkert har ni redan diskuterat igenom och planerat för hur detta påverkar just er. Vi vill ändå här skicka över några påminnelser och råd som hjälp inför denna ovanliga situation.

Löften och avtal om leverans före 1 juli
Kommer ni att kunna leverera alla nya bilar som ni har utlovat före juni månads utgång och vad händer om något går snett? Vem har ansvaret och hur skyddar ni er bäst? Här är det viktigt att ni inte lovar mer än vad ni kan hålla. Har ni inte avtalat särskilt om leveranstid/ungefärligt leveranstid är det viktigt att tänka på att det i så fall är MRFs leveransvillkor som gäller. Enligt p 4 gäller i så fall följande:
Har en leveransdag inte avtalats leve¬reras bilen inom skälig tid, normalt två veckor för en begagnad bil och tolv veckor för en ny bil och 16 veckor för en ny specialleverans från den dag då köparen undertecknade köpeavtalet. (Specialleverans är en bil som tillverkas enligt köparens anvisningar). Detta innebär att avtal gällande specialleveranser som t ex ingås i skrivande stund (bilar som tillverkas enligt kundens anvisningar och kanske där problemet med leveransförseningar kan vara som störst) per automatik blir avtal om leverans efter den 1 juli. När det gäller tidigare ingångna avtal kan det vara viktigt att kontrollera dessa avtal och i förekommande fall informera och avtala om ny leveranstid gentemot kunden.

Ev skadeståndskrav från kund på grund av högre fordonsskatt till följd av leverans från den 1 juli?
För det första krävs här att säljaren utlovat ett visst leveransdatum före den 1 juli (vilket kanske normalt inte är så vanligt). Finns inget leveransdatum angivet kan det i och för sig – beroende på när avtalets ingick med hänsyn till nyss nämnda angivna leveranstider i villkoren – föreligga en leveransförsening om bilen levereras från den 1 juli. Men det kräver då att förseningen är så pass stor att kunden med hänsyn till ovanstående tidsgränser rimligen borde kunnat ha förväntat sig att få bilen före den 1 juli. Har däremot förseningen legat utanför återförsäljarens och tillverkarens kontroll, så finns ingen skyldighet att utge skadestånd. Det skall även sägas att det i många fall blir svårt för kunden att få något skadestånd eftersom det blir svårt att styrka några direkta merkostnader. I många fall har kunden t ex kvar inbytesbilen.

Enligt 14 § i konsumentköplagen har kunden rätt att kräva ett skadestånd till följd av en leveransförsening ”om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
Beror dröjsmålet på någon som säljaren har anlitat för att helt eller delvis fullgöra köpet, är säljaren fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt första stycket. Detsamma gäller om dröjsmålet beror på en leverantör som säljaren har anlitat eller någon annan i tidigare säljled”.

Registrering men inte leverans av sålda bilar
Har ni tankar på att ställa sålda bilar i trafik, för att uppnå en lägre fordonsskatt/förmånsvärde för er kund? Hur ser finansbolaget på det och/eller hur påverkar det er likviditet och era försäkringar? Hur ser samarbetet ut med er/era GA för detta? Hur länge tror ni att det dröjer innan leverans sker? Vad händer om de skadas innan de levereras till er, om de inte redan är hos er? Kan det vara så att det kommer nya kampanjer från marknaden där kunderna erbjuds en rabatt som motsvarar skattehöjningen – och i så fall hur slår det mot er planering?

Registrering av osålda bilar
Har ni tankar på att ställa osålda bilar i trafik, för att uppnå en lägre fordonsskatt/förmånsvärde. Hur ser samarbetet ut med er/era GA? Med ert/era finansbolag? Hur planerar ni er likviditet för att detta ska fungera? Hur länge tror ni att de förblir osålda? Kan det vara så att det kommer nya kampanjer från marknaden där kunderna erbjuds en rabatt som motsvarar skattehöjningen – och i så fall hur slår det mot er planering?

Inflödet av begagnade bilar
Har ni planerat hur ni ska minska lagren inför att ni får ett rekordinflöde av begagnade bilar? Har ni plats i begagnathallen-gården? Hur ser er likviditet ut för att ta emot detta inflöde?

Kampanjer från juli månad där kunderna blir kompenserade för de nya högre skatterna
Många tror att det kommer kampanjer med sådana här budskap. Hur påverkar de i så fall er planering?

Leveranser och registreringar av bonusbilar
Naturligtvis kommer det att finnas mängder av kunder som vill hämta ut sin nya bonusbil direkt i början av juli, istället för i juni. Hur påverkar detta ert utrymme, resursanvändande av personal och inte minst likviditet? Bonusen tillfaller den som står som första ägare på bilen, om bilen inte byter ägare förrän som tidigast efter sex månader, annars fryser bonusen inne.

Demobilar
Naturligtvis kommer det inte att vara intressant att registrera nya demobilar de första månaderna efter halvårsskiftet, utan istället skaffar så klart de flesta nya demobilar i juni. Är de redan beställda och hinner de hem tills dess? Hur påverkar detta kanske extra stora demobilsuttag limiter och likviditet?

Hur påverkar det ert begagnatlager att ni plockar bort extra många demobilar vid halvårsskiftet och sätter in dem i ert begagnatlager? Blir dessa före detta demobilar högvilt för kunderna? Och de nya som ni tar ut i juni, hur bra kan de bli att ha till försäljning därefter 3-12 månader senare?

Fordonsåret påverkar
Här kommer ett par påminnelser kring bonus och malus.

Alla nya person- och transportbilar, som inte har varit i trafik i ett annat land och som har tillverkats före 2018, slipper malus-skatten om de ställs på för första gången i trafik efter juni 2018, utom i ett undantag.

Undantaget är: Om ett fordon som inte tidigare har varit i trafik och införs från ett annat land av en privatperson eller ett företag, som inte har yrkesmässigt tillstånd att importera fordon, efterfrågas inte tillverkningsdatum och därför åsätts fordonsår lika med det år fordonet tas i trafik första gången i Sverige. Om det sker efter juni 2018 kommer fordonet att omfattas av den nya malus-skatten. Bilar importerade av era generalagenter berörs alltså inte av detta undantag.

För de bilar som omfattas av bonusreglerna, påverkar inte tillverkningsåret, utan även äldre fordon får bonus.

Privatleasingbilar med bonus, får de kunderna rätt bonus?
Har ni tänkt på att det finns bonusbilar som om de registreras på ett finansbolag istället för en privatperson, kan få olika påverkan av de begränsningsregler som finns? Kunden kan få en lägre bonus, då den registreras på ett företag istället för en privatperson. Informera kunden rätt. * Läs mer nedan.

Banken
Kanske ni också bör, eller måste kontakta banken inför denna slutspurt. Har ni förberett er på bästa sätt för den kontakten?

Försäkring
Om ni tillfälligt ställer upp bilar, där ni normalt inte har bilar, har ni rätt försäkring för detta?

Bemanning
Är ni rätt bemannade på säljsidan, administrationen, rekonden och på leveransverkstaden?

”Om ett företag köper bilen är bonusen högst 35 procent av prisskillnaden mellan klimatbonusbilen och närmast jämförbara bil som inte definieras som klimatbonusbil.” Denna begränsningsregel finns inte för privatpersoner, varför det kan påverka, och möjligen förvilla, hur stor bonus som utbetalas för en privatleasad bil, då ägaren för fordonet där är ett företag och inte en privatperson.Johan Holmqvist
bilhandelsansvarig MRF
Skicka ett mejl till Johan

David Norrbohm, jurist på MRF
Skicka ett mejl till David

Bilhandel

Begagnatmarknaden – februari 2019

Varje månad kommenterar Lars Lieberg, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på marknaden för begagnade bilar.

Läs mer

Ökat ansvar om penningtvätt vid bilfinansiering

Frågan om penningtvätt är brännande aktuell inte minst med anledning av misstankarna mot några storbankers vandel...

Läs mer

BegBil-19, 7-8 nov – Save the date!

Tack för alla enkätsvar från er som deltog på BegBil-18! Eftersom över 80% av er inte...

Läs mer
Visa alla