Bilmarknaden i maj

Varje månad kommenterar Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på bilmarknaden. Här hittar du kommentarer och statistik kring de tre delarna; nya bilar, begagnade bilar och privatleasade bilar. Uppdateringar för respektive del sker löpande och senast den 10e i månaden.

Fortsatt stark bilmarknad 2018

Den svenska högkonjunkturen med minskande arbetslöshet, rekordhög sysselsättningsgrad, historiskt låga räntor, låga varsel, ökade investeringar i infrastruktur och bostäder samt positiva signaler både från hushållen och företagen fortsätter.

Under hösten fick vi tydliga signaler att någonting hände på bostadsmarknaden, med uppskattade nergångar i Stockholmsregionen på cirka 10 %. Fastighetsexperterna har lite olika uppfattning om vad som är på väg att hända, men under våren har det blivit tydligt att korrigeringen är här för att stanna och det är svårare att sälja idag än vad det var för ett år sedan. Givetvis bidrar de spekulationsköp som gjorts och som nu ska avyttras, samt även överutbudet på en del platser, till nedgången. De nya amorteringsreglerna bidrar också. Många menar att det dock inte är frågan om ett större fall för bopriserna.

Några veckor in på året föll börserna runt om i världen rätt kraftigt, som reaktion på att de amerikanska börserna fallit. Orsaken till att de amerikanska börserna föll ansågs främst ha varit att de nått nya all time high och att en del investerare ville ta hem vinsterna samt att rapporter om högre löneökningar än beräknat kommit, som kan ge effekter på inflationen och därmed höja räntorna snabbare än förväntat. Nu i början av juni kan vi konstatera att den svenska börsen har gått upp med 2 % i år. Stor anledning till en viss nedgång i april var det nya handelskrig som Trump hade satt igång med olika tullar, främst mot Kina, som i sin tur har gett reaktioner med tullar för amerikanska varor som exporteras till Kina. Nu i juni vet vi att USA står fast vid sitt hot om tullar för stål och aluminium även för EU, vilket tyvärr väntas leda till ett handelskrig med en trolig negativ spiraleffekt. Jag befarar att detta även kommer att påverka den svenska ekonomin på sikt, men hur mycket kan vi gissa först när vi vet vad EUs motdrag blir. Dessutom ”skramlar” Trump även med en eventuell tull för bilar från Europa, vilket skulle leda till stora effekter för den svenska bilmarknaden, både för bilar från EU och de från USA.

Ett starkt Sverige borgar för en fortsatt stark bilmarknad valåret 2018. Men ingen vet vad som väntar runt hörnet. En sak är dock säker och det är att införandet av nya fordonsskatteregler för nyregistrerade person- och transportbilar, bonus malus, kommer att påverka hela bilmarknaden påtagligt. Inte minst med rekordvolymer för nya person- och transportbilar i juni.

Lika säkert är det att dieseldiskussionerna bidrar till en något lägre försäljning än vad som annars skulle vara både av nya och begagnade personbilar, då en del kunder senarelägger sina bilköp.


Nya bilar – juni-18

Extrem bonus malus-effekt i juni!

För personbilar blev ökningen av registreringarna från förra årets juni hela 73 %, en extrem ökning med nästan 28 000 bilar. Juni slutade på 66 244 registrerade personbilar och vi har i Sverige aldrig varit i närheten av den volymen med registrerade personbilar på en månad tidigare.

Naturligtvis finns det en del osålda/olevererade bilar i dessa registreringar, vilket innebär att vi kommer att få se lägre registreringar än normalt de kommande månaderna. Detta trots att det också finns elbilar och elhybrids-bilar, som väntat på det nya bättre bonussystemet i bonus malus.

Ackumulerat är vi nu 17 % över rekordåret 2017. Prognosen för 2018 är 360 000 personbilar, en sänkning från rekordåret 2017 med 5 % och den prognosen står vi fast vid.

Om juni var extrem för personbilar så är det svårt att beskriva resultatet för transportbilar i juni. Det registrerades nu i juni nästan tre gånger så många transportbilar som i juni i fjol, 16 791, en ökning med otroliga 193 %. Naturligtvis all time high!

Bonus malus slår betydligt hårdare mot transportbilarna än mot personbilar, varför få transportbilar som finns i landet förblivit oregistrerade in i juli.

För de kommande månaderna kommer vi att få se en overkligt låg nivå av registreringar för transportbilar, men framåt hösten kommer det mesta att återgå till det normala igen.

Ackumulerat för transportbilar är vi nu 46 % över rekordåret 2017. Prognosen för 2018 är 54 000 transportbilar, en sänkning från rekordåret 2017 med 3 % och den prognosen står vi också fast vid. Prognosen för transportbilar är dock svårare att förespå än den för personbilar ett sådant här år.

Tunga lastbilar minskade med 6 % i juni jämfört med en stark junimånad 2017. Ackumulerat ligger vi nu på samma nivå som under fjolåret, som var ett rekordår. Prognosen för 2018 är 5 900 tunga lastbilar, en sänkning från rekordåret 2017 med 5 % och även denna prognos står vi fast vid.

MRF Prognoser 2018 180108

Begagnade bilar – maj-18

Tyvärr har ett fel hos transportstyrelsen för en del av statistiken från maj 2017 drabbat vår leverantör av underlag till nedan statistik, varför vi för maj-siffrorna blivit försenade och dessutom inte kan redovisa jämförande siffror för en del av maj-17 materialet.

Fortsatt ökning av begagnatförsäljning hos bilhandeln!

Begagnatförsäljningen under årets fem första månader ökade med 3 % för bilhandeln. Privatförsäljningen minskade samtidigt med 2 % och totalt har vi, för årets fem första månader, samma starka bilförsäljning av begagnade bilar som förra året, ingen skillnad.

Volymerna för helåret 2017 tangerade rekordåret 2016, då det för såldes 1,32 miljoner begagnade personbilar till slutkund i Sverige. Hitintills i år har det sålts 528 000 bilar, vilket är lika många som 2017, för samma period. Vi såg i början på året en lite minskning i försäljningen, som nu har hämtats in.

– Vi ser sakta men säkert en långsiktig ökning av bilhandelns andel av begagnatförsäljningen och samtidigt en sakta minskning för privatförsäljningen. Köparen söker naturligtvis trygghet kring bilaffären och hos bilhandeln ges inte bara information om bilens skick, varudeklaration och historik, man får dessutom garanti på bilen och köpet omfattas av konsumentköplagen.

För begagnade bilar upp till fem år har bilhandeln under jan-maj ökat sin försäljning med 7 %. Av bilhandelns försäljning av bilar upp till fem år står MRF-handeln för 66 %, vilket är en ökning från 63 % för samma period 2017.

Lagerantalet vid maj månads slut var för MRF-handeln, 41 800, (här saknar vi exakta siffror för 2017), vilket, i kombination med de höga försäljningsvolymerna både på nytt och begagnat, är en ganska bra nivå historiskt sett. För övrig bilhandel har lagren ökat till 57 800, vilket visar på en fortsatt stor ökning (här saknar vi exakta siffror för 2017). Försäljningen för MRF-handeln har för jan-maj minskat med 2 %, medan den ökat med 8 % för övrig bilhandel.

– De stora ökningstalen, sedan ett par år, för lagren hos övrig bilhandel är troligen ett tecken på att MRF-handeln säljer vidare fler bilar än tidigare till övrig bilhandel och att MRF-handeln inte aktiverar sig lika mycket i inköp från leasingbolag och bilauktioner.

Tydligt är vi har en mycket stark bilmarknad samtidigt som handeln arbetar intensivt med den för dem viktiga begagnatförsäljningen. Det är nu viktigt att handeln anpassar även sina begagnathallar, begagnat personal och även interna kapaciteter för att kunna hantera dessa stora begagnatvolymer. Hos en del MRF-handlare är begagnatlagren nu för stora, medan de hos andra faktiskt är för små.

Bilbranschen har för de senaste tre åren haft en historiskt sett ovanligt stark efterfrågan både på nya och begagnade personbilar, vilket inte brukar ske samtidigt.

– MRFs prognos för 2018 års begagnatförsäljning är 1,35 miljoner personbilar och den ligger fast. Kommande halvårsskifte införs nya fordonsskatteregler för nyregistrerade person- och transportbilar, som kommer att påverka marknaden påtagligt, säger Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF.

Beståndet av personbilar i trafik var vid senaste årsskiftet 4 855 000, vilket var en ökning med 78 000 på ett år.

De mest sålda begagnatbilarna hos bilhandeln för jan-maj 2018 var 1/ Volvo V70 (med en minskning jämfört med 2017 på 7 %), följt av 2/ VW Golf (-2 %), 3/ VW Passat (-3 %), 4/ Volvo V60 (+6 %) 5/ Volvo XC60 (+35 %), 6/ Volvo V40 (+8 %), 7/ Audi A4 (+3 %), 8/ Volvo XC70 (+12 %), 9/ Kia Ceed (+3 %), 10/ Audi A6 (+4 %). Volvo lägger alltså beslag på fem av de åtta första platserna.


Fotnot
Vår statistik baserar sig på begagnade personbilar som säljs till slutkund, privata och företag. Bilar som säljs till bilhandlare och mellan bilhandlare är inte medräknade.

MRF begagnatstatistik per 2017-Helårssiffror

Privatleasing – maj-18

Privatleasing under jan-maj ökade med 6%

För jan-maj 2018 blev andelen privatleasade personbilar (av de privatregistrerade) 29 %, medan andelen för samma period 2017 var 26 %. För helåret 2017 var andelen 28 %. Vi ser alltså en fortsatt hög och stabil andel privatleasing på marknaden, aningen högre i andel än i fjol.
I antal har privatleasingen ökat med 6 %, till 19 100 bilar. Andelen privatregistrerade nybilar fortsätter att sjunka jämfört med föregående år. Hitintills i år är nergången 3 %.
Av det totala antalet registrerade personbilar var andelen privatleasing 12,0 %, mot 11,6 % under motsvarande period 2017.
För privatleasing i maj, som enskild månad, blev andelen privatleasade personbilar (av de privatregistrerade) 27 % (maj 2017 – 27 %) och antalet ökade med 5 %.
Vår prognos att det kommer att levereras ut mellan 40 000 och 45 000 privatleasade bilar 2018, ligger fast.


Privatleasing – 2017

Privatleasing fortsätter på en hög nivå

Trendbrottet vi har sett under 2017 är att ökningen av privatleasing på personbilsmarknaden som har pågått i flera år, nu har avstannat. Men privatleasingen har fortsatt på en hög nivå under 2017 i den starka bilmarknaden.

Andelen privatleasade personbilar (av de privatregistrerade) för 2017 var 28 %, jämfört med 2016 då andelen nådde rekordnivån 29 %. Under året har andelen legat stabilt runt 28 % för att nå 30 % årets två sista månader.

Antalet privatleasade personbilar 2017 blev 44 500 att jämföras med 48 800 2016, vilket motsvarar en minskning med 9 %. Under det sista kvartalet har privatleasingen minskat med 4 000 personbilar jämfört samma period 2016, men detta har skett från en rekordhög nivå tertial 4 2016 då andelen låg mellan 32 % och 34 % per månad.
2017 nådde totalmarknad en ökning med 2 % till 379 400. En förändring under 2017 har varit att privatförsäljningen har minskat cirka 8 000 bilar, 5 %, medan företagsförsäljningen har ökat med nästan det dubbla, cirka 15 000 bilar, eller 7 %.

Vi ser en historiskt sett fortsatt mycket stark totalmarknad för personbilar där helårsprognosen för 2018 är 360 000.

De flesta märkena har en svag minskning av privatleasingen, medan egentligen bara en aktör har haft en kraftig ökning under 2017, nämligen Peugeot, som har ökat med 145 %.

Andelen privatleasing av de totalt registrerade personbilarna blev för 2017 12 % mot 13 % för 2016.

– Privatleasingen fortsätter på en hög nivå, och jag tror att den kommer att ligga runt 28 %, av de privatregistrerade personbilarna, det kommande året. Det positiva mottagandet från kunderna gör att produkten privatleasing är här för att stanna, säger Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF.

– Vår prognos är att det kommer att levereras ut mellan 40 000 och 45 000 privatleasade bilar 2018.

Andelen privatleasing skiljer sig åt mellan bilmärkena
Volkswagen fortsätter att vara marknadsledare på privatleasing, men med en minskad andel, 19 % för 2017 (22 % 2016). Volvo har också minskat sin andel och nådde nu 11 % (16 %). Trea kom uppstickaren Peugeot med hela 10 % (4 %), följt av Audi med 9 % (8 %) och Renault samt Toyota som bägge hade 8 % (8 % & 8 %).
Av Volkswagens alla privatregistrerade bilar bestod 42 % (46 %) av privatleasade bilar medan Volvos andel var 23 % (30 %). Peugeots andel var hela 49 % (25 %) medan Audi hade 56 % (50 %), Renault 48 % (51 %) och Toyota 26 % (29 %).

Seat hade den högsta andelen privatleasade bilar av de privatregistrerade, med 66 % (78 %) och på andra plats hittar vi Mini som hade 62 % (74 %).

Av Volkswagens samtliga sålda bilar 2016 (inklusive försäljningen till företag) var 15 %
(19 %) privatleasade medan Volvo har privatleasat ut 7 % (11 %) av alla sina sålda bilar.
För Peugeot blev andelen hela 38 % (18 %). Högst andel här hade Seat med 42 % (57 %).

De tre mest sålda modellerna minskar sin sammanlagda andel från 28 till 19 %
Golf var även 2017 den populäraste bilmodellen att privatleasa, med en andel på 9,6 % (2016 10,4 %). Tvåan Polo nådde en andel på 4,9 % (9,1 %). V40 kom på tredje plats med 4,3 % (8,1 %). Tillsammans har de tre modellerna i topp minskat sin sammanlagda andel från 28 % till 19 %. Det snabbast växande bilmärket inom privatleasing under året var Peugeot och de har nu med två av sina modeller på topp 10-listan, nämligen 2008 och 208.

Analys av kunderna som privatleasade personbilar 2017
Andelen kvinnor är något högre bland de som privatleasar. Åldern är något lägre och andelen förstagångs-”köpare” är något fler. Även bland förstagångs-”köpare” är åldern lägre än hos övriga, men här kan vi se att snittåldern för samtliga 1:a-gångsköpare har ökat något lite sedan 2015. Men det är inga dramatiska skillnader. Fortfarande är det en bred blandning av åldrar som skaffar sin nya bil privatleasad. Både andelar och åldrar ligger mycket stabilt när vi jämför med 2015 och 2016.

Privatleasingen skiljer sig åt bland länen
Endast två län hade 2017 ökningar av antalet privatleasade personbilar jämfört med 2016. Det var Blekinge med 7 % och Örebro län med 3 %. De övriga länen hade minskningar med mellan 1 och 25 %.

Andelen privatleasade personbilar (av de privatregistrerade) skiljer sig också åt mellan länen. Som lägst är andelen i Norrbotten med 8,5 % och som högst i Stockholms län med 34,9 %.

Flest privatleasade bilar levererades i Stockholms län med 10 946 bilar (en minskning med
9 % jämfört med motsvarande period 2016), Västra Götaland var knapp tvåa med 10 767 bilar (-13 %) och Skåne blev trea med 6 144 (-1 %). På fjärde plats kom Jönköpings län med
1 941 (-4 %). Nästan var annan privatleasad bil levererades i Stockholms och Västergötlands län tillsammans (49 %).

Slutanalys

Privatleasingens kraftiga tillväxt och höga andel de senaste åren beror bland annat på att konsumenterna mer och mer föredrar att betala en månadshyra samtidigt som smidigheten med att slippa sälja sin bil efter tre år för många känns bra. Att låta någon annan garantera restvärdet spelar naturligtvis också in och har med de kraftigt ökande volymerna blivit en viktig fråga för bilhandeln. En trygghet kring vad bilen kostar, tillsammans med att få en miljömässigt sett bra bil och att det är en modern samt säker bil är vad vi hör från många kunder.
De allra flesta bilmärken har nu skapat bra rutiner kring privatleasing och har också valt att marknadsföra produkten. De som sedan i flera år har haft produkten privatleasing erbjuder den numera för de flesta av sina modeller och hos några bilmärken finns privatleasing för alla bilmodeller. Efterfrågan efter bilar är fortsatt mycket stark i Sverige och konsumenterna har i privatleasingen ett bra alternativ för sitt bilinnehav.

MRF gav under hösten ut broschyren ”Att tänka på när du leasar bil”. Broschyren är framtagen för att ge en bra information till de som funderar på att skaffa en privatleasad bil eller precis har gjort det.

I broschyren beskrivs bland annat vad kunden ansvarar för, villkor i leasingavtalet som är viktiga att känna till och information inför återlämnandet. Andra halvan av broschyren innehåller exempel med bilder på vad som är normalt och onormalt slitage efter den vanligaste innehavstiden tre år och 4 500 mil. Arbetet har skett tillsammans med många parter på marknaden och broschyren har fått stor efterfrågan.

Statistiken är framtagen baserad på material från vroom.Johan Holmqvist
bilhandelsansvarig MRF
Tel 08-701 63 22
Skicka ett mejl till Johan

Dela via mail

Bilhandel

MRFs stämma 26 april

Välkommen till MRFs stämma 26 april kl 10.00-12.00 på Radisson Blu Arlandia Hotel. Stämmohandlingar kommer att...

Läs mer

AECDR nyheter från Bryssel 10/2023

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer

Nominera dina kandidater. Bilbranschens Mäktigaste Kvinnor 2023!

För tredje året i rad utser vi nu Bilbranschens Mäktigaste Kvinnor. Välkommen att nominera fram till...

Läs mer
Visa alla