Personalliggare blir verklighet för alla företag som sysslar med fordonsserviceverksamhet från 1 juli 2018. Personalliggaren kan föras digitalt eller i pappersform.

Frågor och svar om personalliggare

 

Vad är en personaliggare och vad skall den innehålla?
 • Näringsidkarens namn och personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer
 • Namn och personnummer
 • Tidpunkten då respektive persons arbetspass påbörjas och avslutas

Uppgifterna ska avse varje verksamhetsdag och ska dokumenteras i omedelbar anslutning till att arbetspasset påbörjas och avslutas. Uppgifterna ska bevaras under två år efter utgången av det kalenderår då det för näringsverksamheten gällande beskattningsåret har gått ut.

Ändring i en personalliggare får inte göras genom att en uppgift tas bort eller på annat sätt görs oläslig, utan ska göras genom tillägg. Det ska då framgå, förutom det som lagts till, vem som gjort tillägget och tidpunkten då tillägget gjorts.

Det samma gäller komplettering av uppgifter det vill säga vem som gjort kompletteringen och tidpunkten då kompletteringen gjorts. Personalliggaren ska hållas tillgänglig i verksamhetslokalen så att Skatteverket vid kontrollbesök omedelbart ska kunna se personalliggarens innehåll.


Gäller personalliggare för samtliga företag som reparerar bilar?

Det berör företag som sysslar med fordonsserviceverksamhet. Med fordonsserviceverksamhet avses näringsverksamhet som avser underhåll och reparation av sådana motordrivna fordon som avses i lagen om vägtrafikdefinitioner.

Definition av fordonsserviceverksamhet:

  • Reparation och service av motordrivna fordon:
  • Motordrivna fordon delas in i motorfordon, traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon. Begreppet motorfordon omfattar bilar (personbilar, lastbilar och bussar), motorcyklar och mopeder.
  • Skadereparation och lackering
  • Tvätt och rekonditionering
  • Däckverkstäder
  • Glasverkstäder

Gäller det bilhandel?

Om företaget enbart säljer bilar berörs de inte. Om de har så kallad blandad verksamhet kan de beröras.


Vad är blandad verksamhet?

Blandad verksamhet är bilhandel och verkstad under samma organisationsnummer.


Vilka regler gäller för bilföretag med egen verkstad?

Om bilföretagets omsättning på verkstaden är 25 procent eller mer av företagets totala omsättning, ska det föras personalliggare på dem som sysslar med fordonsserviceverksamhet. Grundregeln är att det är samma organisationsnummer på både bilförsäljningen och verkstaden.


Ska de 25 procenten inkludera reservdelar?

Ja, de reservdelar som hamnar på inlämnade bilars arbetsorder inkluderas. Försäljning över disk och grossistförsäljning omfattas inte.


Vilka roller ska vara inloggade i personalliggaren?
   • VD/ägare
   • Platschef
   • Servicemarknadschef
   • Verkstadschef
   • Garantiavvecklare
   • Planör
   • Coach
   • Mekaniker
   • Skadetekniker
   • Lackerare
   • Servicerådgivare
   • Reservdelssäljare (undantag personal som enbart säljer gross eller över disk till extern kund)
   • Praktikanter från gymnasieskolan, ej praktikanter från högstadiet

Varför ska VD stämpla in?

Exempel, om VD eller ägare står på verkstaden och berättar om en ny kundvårdsplan eller liknande med personalen, så kommer Skatteverket att tolka det som att VD sysslar med fordonsservice-verksamhet.


Om personal är och provkör, hämtar delar, skjutsar kund eller ute tillfälligt, instämplad men inte på plats. Vad gäller då?

Personal behöver inte stämpla ut för kortare ärenden. Om Skatteverket kommer på besök och instämplad personal saknas, förklara i så fall anledningen. Utstämpling ska ske vid läkarbesök, vab eller längre frånvaro under dagen, eller resten av dagen.


Vilka behöver inte stämpla in?

Här avvaktar vi på Skatteverkets ställningstagande (2018-09-11), de som berörs är de som sysslar med blandad verksamhet till exempel ekonomipersonal och HR.


Gäller det dem som städar verkstaden också?

Ja, om det är anställd personal, är det inhyrt städ ska det inhyrda företaget föra egen personalliggare.


Vi som har liten begagnathandel med några anställda som ställer i ordning bilar inför försäljning?

Fortfarande gäller 25 procentsregeln.


Jo, men vi har inga kostnadskonton för interndebitering

Enligt Skatteverket får man uppskatta vilken omsättning det kan vara, de kommer att fråga. Troligen uppkommer internkostnaden på iordningställandet av bilarna inte upp till 25 procent av total omsättning. Sunt förnuft kommer att råda enligt Skatteverket.


En kompis till verkstadsägaren är och mekar med sin rallybil en eftermiddag på verkstaden, ska den personen vara inskriven? Samma sak med barn till verkstadsägaren som mekar med sin folkracebil en eftermiddag?

För att det ska finnas en skyldighet att föra personalliggare över en persons arbete krävs det att den personen är verksam inom ramen för näringsverksamheten. En kompis till ägaren som mekar på sin rallybil är inte verksam i näringsverksamheten, och personaliggare ska därmed inte föras. Ett problem i sammanhanget är hur Skatteverket ska avgöra vilka personer som är verksamma inom ramen för näringsverksamheten. Om en person arbetar inne i en verkstad framstår det som sannolikt att detta arbete utförs inom ramen för näringsverksamheten. Det är då upp till ägaren att visa att personen ifråga inte arbetar för näringsverksamhetens räkning. Samma gäller för barnet till verkstadsägaren, givet att hen arbetar på sin folkracebil.


Anställda mekaniker som har hobbykväll, ska de föras in i liggaren?

Nej, mekanikerna är då inte verksamma inom ramen för näringsverksamheten.


Anställd It – tekniker som reparerar en mekanikers dator i samma företag, ska den personen antecknas i liggaren?

Med den nya lydelsen av 39 kap. 11 § 3 st. skatteförfarandelagen ska även personal som utför annan verksamhet i samma verksamhetslokal föras in i personalliggaren. Detta innebär att en person som säranställd på samma företag och ska reparera en dator, ska föras in i personalliggaren om denne gör detta arbete i samma verksamhetslokal. Frågan om hur en eller flera verksamhetslokaler ska definieras ska Skatteverkets rättsavdelning besvara i ett ställningstagande.


Företag med fler anläggningar

Exempel; bilföretag med fyra anläggningar och varsin verkstadschef på varje avdelning ska ha ett gemensamt eftermiddagsmöte på anläggning 1. Enligt Skatteverket ska de stämpla in när de kommer till ordinarie avdelning på morgonen. De stämplar ut när de åker till mötet på men de har ingen åtkomst att stämpla in på anläggning 1. Hur gör de nu?

De ska stämpla in när de kommer till anläggning 1 (där mötet kommer att äga rum). MRF har avtalat med flera leverantörer av personalliggare, i just detta exemplet passar molntjänsten Movenium bra; Kolla här

MRF har även ett medlemserbjudande via Fordonsliggare AB; Kolla här


Maskin- och lastbilsverkstäder med fältservice, hur ska de göra?

Verksamhetslokalen blir i detta fall servicebussen och i den ska det finnas en personalliggare.


Hur länge ska noteringar i en personalliggare sparas (analog som digital)?

Skyldigheten att bevara uppgifterna gäller lika, oavsett om det avser egen eller inhyrd personal.

Uppgifterna ska bevaras under två år efter utgången av det kalenderår då det för näringsverksamheten gällande beskattningsåret har gått ut. Den som är skyldig att föra personalliggare måste spara uppgifterna under den föreskrivna tiden och det på ett sådant sätt att de går att läsa.

Exempel: bevarandetid (1)

Om en näringsidkare har kalenderår som beskattningsår (1 januari–31 december år 1) ska uppgifter om verksamma som registrerats i personalliggaren år 1 bevaras till och med utgången av år 3. Därefter får alla uppgifter om verksamma personer i personalliggaren som förts in under år 1 gallras.

Exempel: bevarandetid (2)

Anta att näringsidkarens beskattningsår går ut den 31 mars kalenderår 1. Beskattningsår är i exemplet 1 april år 0 till 31 mars år 1. Uppgifter om verksamma som registrerats i personalliggaren under beskattningsåret ska bevaras till och med utgången av kalenderår 3. Det innebär att en uppgift i exemplet som registrerats den 1 april år 0 ska bevaras under 45 månader. Hade företaget i stället tillämpat ett förlängt räkenskapsår skulle bevarandetiden i exemplet ha blivit ännu längre.

Texten ovan är från rättslig vägledning, och beskriver hur skyldigheten avseende bevarandet ska tolkas.


Vad händer om någon glömmer att stämpla in?

Skatteverket kommer att debitera en kontrollavgift på f.n. 12 500 kronor för företaget. Det tillkommer därtill 2 500 kronor per person som inte var instämplad. Händer det igen vid nästa kontroll kan avgiften höjas.


Joachim Due-Boje, ansvarig servicemarknad MRF
Skicka ett mejl till Joachim

 

Bilverkstad

Motorbranschcollege tryggar personalbehov

Hittills är sju skolor med fordonsprogrammet certifierade som Motorbranschcollege, MBC. Men fler är på gång.

Läs mer

Tech Academy – nu med frågebatteri

Tech Academy är en digital och interaktiv utbildningsplattform med inriktning på fordonsteknik för såväl personbilar som...

Läs mer

MRF-företag pionjär i Euro Repar-kedjan

Nu etablerar fordonstillverkaren PSA sitt allbilverkstadskoncept, Euro Repar, på den svenska marknaden. Två verkstäder är redan...

Läs mer
Visa alla