EU-kommissionen utvärderar gruppundantaget

En reglerad motorfordonsbransch eller helt fri konkurrens? EU-kommissionen har via sitt sekretariat påbörjat arbetet med att utvärdera den nuvarande konkurrensregleringen för den märkesbundna bilhandeln och servicemarknaden. Blir det några förändringar i konkurrens-regleringen, vertikalt gruppundantag, är tanken att de skall börja gälla 2023.

MRF har genom de både lobbyorganisationerna CECRA respektive ZDK/Alliance of European Car Dealers and Repairs lämnat sina synpunkter till de beredande arbetsgrupperna. I stort förespråkar MRF nuvarande reglering, men med ett ökat skydd för märkesbilhandlaren gällande investeringskostnader för standards i förhållande till intjäningsförmåga och avtalslängd.

– Vår utgångspunkt är att det kommer inte att ske någon avreglering, utan i skuggan av ökat digitalt innehåll kommer allt snarare att skärpas till. Från vår sida har vi haft uppe frågan för diskussion i vår bilhandelsstyrelse. Framför allt har vi ställt frågan om någon generalagent eller fordonstillverkare aviserat förändringar eller om det finns ÅF-avtal som löper ut under den aktuella perioden, säger MRFs vd Tommy Letzén.

Vid sittande bord har det konstaterats att det finns märkesgrupper vars avtal löper ut under den aktuella perioden.

Enligt Tommy finns det två kritiska områden – konsekvenser vid direktförsäljning samt hanteringen av och rätten till ett allt större digitalt innehåll.

Under den utlysta och pågående utvärderingsrundan av nuvarande konkurrensreglering har många kommentarer kommit till EU-kommissionen. Flera av dem är från digitala aktörer som dels vill sälja nya bilar, dels ta del av bilens digitala innehåll för att utveckla digitala tjänster och tillbehör.

Det så kallade gruppundantaget har en lång historia bak till 90-talet då EU (Kommissionen) i första hand ville stärka märkesbilhandelns roll mot fordonstillverkarna. I början av 2000-talet var Kommissionens intentioner att öppna  upp för flermärkesförsäljning och fri etablering. Den senaste regleringen av  bilbranschens konkurrenslagstiftning resulterade i 2011 större undantag från konkurrensreglerna för tillverkarna, vilket till exempel innebar att rätten till flermärkesförsäljning försvann.

Som en konsekvens av detta har fordonstillverkarna i kraft av sin dominerande ställning skärpt ÅF-avtal parallellt öppnat upp för ökat inflytande över nybilsaffären.

Som Tommy nämnt är MRFs uppfattning att det av kvalitetsskäl för konsumenterna finns anledning att behålla det generella gruppundantaget.

–  Men det finns all anledning för EU, likt de gjorde i början av 2000 inför nuvarande reglering som i huvudsak är från 2003, i utvärderings- och beslutsprocessen titta på de obalanser som finns i återförsäljar- och serviceavtalen, menar MRFs förbundsjurist David Norrbohm.

– Kommer det att bli en återgång till flermärkesförsäljning? Ställs det rimliga kvalitativa krav, utgår kompensation för märkesbundna investeringar i samband med generell uppsägning, frågorna är många och viktiga. Detta är inte minst viktigt för branschens fortsatta överlevnad när förändringenshastigheten är hög på grund av digitalisering och nya försäljningsstrukturer, fortsätter David Norrbohm.

Inom servicemarknaden pågår samtidigt ett ställningskrig. Här handlar det främst om rätten till fordonets hela digitala innehåll samt i vilket format som det ska finnas att tillgå, icke-diskriminerande för servicemarknadens aktörer.

Mycket kan hända under en förhandlingsfas. Framför allt skulle märkesbilhandelns struktur stöpas om i detta fall om EU-kommissionen, mot all förmodan, beslutar sig för att släppa konkurrensen fri inom märkesförsäljningen med riktlinjer motsvarande dem som idag finns för servicemarknaden.

– Fri konkurrens och konsumenternas fria val är ledstjärnor för EU-kommissionen, men samtidigt betonar de vikten av konkurrens på lika villkor och att ha många blomstrande SME-företag, små och medelstora företag. Dessutom är konsumentskyddet viktigt, säger MRFs förbundsjurist David Norrbohm och håller en avreglering som otrolig.

Han betonar även vikten av att märkesbilhandeln håller ihop och att den företräds av en stark och enande part såväl nationellt som inom Europeiska Unionen. I detta sammanhang är det märkesföreningarna i samarbete med MRF och de europeiska samarbetsorganisationerna CECRA och Alliance of European Car Dealers and Repairs.

Dela via mail

Bilhandel

Snabb utveckling mot hållbar mobilitet

Under 2020 sjönk koldioxidutsläppen från nya bilar mycket kraftigt. Från 120 g/km till 93 g/km, en...

Läs mer

AECDR nyheter från Bryssel 6/2021

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer

AECDR nyheter från Bryssel 5/2021

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer
Visa alla