MRF och BIL Sweden tar nu initiativet till att ta fram och leda arbetet med riktlinjer och regler för vad som ska gälla vid arbete med, och hantering av el- och hybridbilar. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att alla arbeten och all hantering av el- och hybridbilar sker på ett säkert sätt av personal med rätt utbildning.

Projektet kommer att bedrivas på bred front där berörda parter samlas för att skapa en heltäckande svensk branschstandard. Dialog har även inletts med branschorganisationer från Norge, Finland, Danmark och Estland som har uttryckt ett intresse att arbeta ihop med vad som i förlängningen kan bli en standard som sträcker sig över landgränserna.

Kontakterna med myndigheter och andra parter har pågått en längre tid och beslutet innebär att MRF och BIL Sweden tillsammans kraftsamlar för att skapa trygghet och enkelhet i en marknad där osäkerhet råder på vissa områden.

I takt med att volymerna av laddbara elbilar nu snabbt ökar på den svenska marknaden kommer behovet av en enhetlig standard att öka, projektet kommer därför att drivas med hög prioritet.

Inledningsvis kommer gemensamma arbetsgrupper startas där olika parter deltar för en bred förankring i syfte att ta fram riktlinjerna för att säkerställa att all hantering av fordon med eldrift sker på ett tryggt och säkert sätt.

Bilhandel

Nyreg mars 2020 – Svag försämring i krisens inledning

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar mars-siffrorna.

Läs mer

Begagnatmarknaden – feb 2020

  Tabellförklaring: Nybilshandel: Är begagnathandel via de bilhandelsföretag som också säljer nya bilar. Övrig bilhandel: Handel via … Läs mer

Webinar distansförsäljning 3 april

Wayke och MRF hjälper dig att få bättre koll på vad som gäller vid e-handel och...

Läs mer
Visa alla