AECDR tar position i gruppundantagsfrågan

MRFs europeiska lobbyallians, AECDR, har tagit fram ett första positionerande policydokument gentemot EUs konkurrensdirektoriat för det fortsatta arbetet med gruppundantaget för bilhandeln mot EU-kommissionen.

Alliance of European Car Dealers and Repairs, AECDR, är för en fortsatt konkurrensreglering med ett vertikalt, sektorsvis, gruppundantag med styrande riktlinjer för märkesbilhandeln. I det gemensamt antagna policydokumentet har AECDR lyft fram tre huvudområden; agentförfarande, nya försäljningskanaler och investeringskrav på återförsäljare samt datadelning, för det fortsatta lobbyarbetet med att skapa rättvisa affärsförutsättningar. Frågan om eftermarknaden lämnar man helt eftersom den omfattas av ett separat gruppundantag som kommer att ses över med start under 2021 för att träda i kraft 2023. Förmodligen kommer den konkurrensregleringen inte att ersättas när den gått ut, enligt AECDRs uttolkning av EUs signaler.

– Däremot är det AECDRs slutsats att ett nytt och mer till nutid anpassat gruppundantag med tillhörande riktlinjer kommer att gälla för märkesbilhandeln från och med 1 juni 2022, förklarar MRFs vd Tommy Letzén inför de stundande överläggningarna kring de förarbeten som nyligen har lämnats till EU-kommissionens konkurrenskommissionär, Margarethe Vestager.

Tommy betonar vikten av ett jämlikt styrkeförhållande mellan parterna för att undvika ensidighet och en dominerande ställning med överdrivna affärsvillkor från fordonstillverkarnas sida. Han betonar även att de svenska återförsäljarleden till 95 procent utgörs av familjeägda SME-företag vars affärsförutsättningar är högst varierande i ett stort och glesbefolkat land som Sverige jämfört med, exempelvis, Tyskland.

Huvudpunkterna i AECDRs policydokument:
Agentförsäljning är en försäljningskanal som alltjämt, om man bortser från gamla förfarandet med underåterförsäljare, befinner sig i en utvecklingsfas. Men i takt med att fler fordonstillverkare, utöver Mercedes-Benz som redan driver ett pilotprojekt på den svenska marknaden, överväger distributionsformen är det viktigt att området regleras. I grunden handlar det om hur det ekonomiska risktagandet ska fördelas mellan agent och huvudman vid försäljningen. Man vill även ha riktlinjer för säljbefrämjande investeringar samt ett klargörande om man som fristående distributör kan agera agent för olika leverantörer, konkurrerande, parallellt.

En allt större frågeställning är hur informationsutbytet ska ske vid parallella distributionskanaler för fortsatt fungerande konkurrens. Från AECDRs sida vill man säkerställa att alla får del av den strategiska informationen och inte att den förbehålls en part eller begränsas för någon. På motsvarande vis vill man säkerställa att återförsäljare inte tvingas till investeringar som är svåra att försvara vid en ökad direktförsäljning. En annan punkt är avtalskravet på att minst 80 procent av de avtalade inköpen av varor och tjänster ska ske från fordonstillverkaren. Enligt AECDR är denna punkt inte tillämpar eftersom andra inköp inte sker på grund av logistiska skäl i nuläget. Men den är intressant i ett längre perspektiv där det ställs krav på hållbarhet och en fungerande inbördes konkurrens. Gruppundantagets huvudsyfte bygger på Romfördraget med konkurrens på lika villkor, fri företagsamhet samt valfrihet som ska vara konsumenten och marknadens parter tillgodo.

Den sista punkten i policydokumentet avser den kommersiellt intressanta kunddatan och hur den ska delas samt tillgängliggöras parterna emellan i syfte att effektivisera affärsprocessen samt för att förbättra produkter och logistik. AECDRs noterar även att fordonstillverkarna och andra affärsidkare är intresserade av åtkomst till datan för att kunna kartlägga behov och inköps-/konsumtionsvanor. Här krävs en fungerande lösning som gör att data kan delas i realtid för att både återförsäljare och verkstadsled skall kunna tjänsteutveckla och behålla kundrelationen.

Information kring arbetet med gruppundantagen för såväl märkesbilhandel som för eftermarknaden; verkstad och bildelar, finns tillgängligt på MRFs webbplats.

– Resultatet av den process som pågår nu är avgörande för många märkesåterförsäljares framtid, ska man våga gasa eller tvingas bromsa. Personligen tror jag att bilbranschens olika parter bör göra sig starkare tillsammans för att möta de hot som kan komma från stora tredjepartsspelare som Amazon, Google med flera som vill ta över framtida kunddialog, avrundar Tommy Letzén.

Dela via mail

Bilhandel

Begagnatmarknaden står stabil

Försäljningen av begagnade bilar i november ökar med knappa 5% jämfört med samma månad 2022. Bensin och diesel fortsätter att tappa, elbilar däremot ökar med nästan 100% och utgör nu ca 10% av begagnatmarknaden. Även laddhybrider och elhybrider ökar kraftigt.

Webbinar om nya Wayke Dealer 5 december

Tisdag 5:e december kl. 10:00-10.30 kommer Wayke att hålla ett webbinar där du får veta allt...

Läs mer

Tesla och den fackliga konflikten – FAQ

Många verkstäder undrar hur de skall hantera den pågående Teslastrejken. Här nedan finns frågor och svar...

Läs mer
Visa alla