Hur mycket är 20 mdr kr?

Att färdigställa ringleden runt Stockholm genom att bygga den s k Östliga förbindelsen kostar ca 20 mdr kr. Den ska knyta ihop norra och södra länken och därmed skapa en ny förbindelse mellan södra och norra Stockholm.

Dagens system med bara Essingeleden förutom att köra genom city är mycket sårbart för störningar. Detta har planerats länge eftersom trafiksituationen med den tillväxt som prognosticeras för Stockholm annars kommer att bli oacceptabel. Men ännu finns inget beslut om att påbörja projektet. Är det värt 20 mdr kr?

När Trafikverket nyligen presenterade sin rapport om banor för höghastighetstågen riktades stor medial uppmärksamhet åt att projektet i sin ursprungliga utformning nu bedöms kosta ca 300 mdr kr och inte ca 200 som det nyss pratades om. En märkligare uppgift är dock vad som framkommer i de besparingsalternativ som presenterades. En stor del av dessa besparingar består i att stationerna flyttas någon kilometer utanför stadskärnorna. Det är så komplicerat att dra in höghastighetsbanor i städer att kostnadsbesparingarna uppgår till kring tio miljarder per stad. I Jönköping är terrängförhållandena så komplicerade att extrakostnaden för att flytta in stationen i centrum kanske uppgår till 20 mdr kr.

De 20 mdr kr som Östlig förbindelse kostar skulle bidra till en hållbarare mobilitet. Vägtrafiken elektrifieras nu snabbt och med en fungerande ringled minskar trängselproblemen i centrala Stockholm. De samhällsekonomiska intäkterna i form av tidsvinster är stora. De 20 mdr kr som en stationsflytt kan kosta ger små fördelar och ökar koldioxidutsläppen. DN tog på ledarplats 7/3 upp att kostnaderna för höghastighetståg måste vägas seriöst mot andra behov. Finns 20 mdr tillgängliga borde en satsning på ett hållbarare trafiksystem i Stockholm stå högt upp på listan.


Charlie Magnusson, ansvarig press, opinion och samhälle
Skicka ett mejl till Charlie

Dela via mail

Opinion

Infrastrukturpropositionen: fel prioriteringar och för lite resurser

Regeringen har nu lagt fram innehållet i infrastrukturpropositionen. Den presenterades som den största ekonomiska ramen någonsin...

Läs mer

P-debatt i DI

Det finns inga tecken på att behovet av mobilitet kommer att minska i framtiden och bilen...

Läs mer

Vägtrafiken dominerar i det svenska transportsystemet

Godstransportarbetet för kvartal 4 2020 har nu redovisats. Vägtrafiken stod för 11 180 miljoner tonkilometer, en...

Läs mer
Visa alla