Bästa maj någonsin!
Vi ser fortsatt rekordvolymer för personbilar och transportbilar i maj och hitintills i år. Detta drivs framförallt av ett Sverige som går mycket bra. Även för tunga lastbilar är vi uppe och nosar på all time high. Vi har en högkonjunktur med låg arbetslöshet, rekordlåga räntor, EU:s starkaste arbetsmarknad, låga varsel, ökade investeringar i infrastruktur och bostäder samt positiva signaler både från hushållen och företagen.

Maj och hitintills i år

Försäljning av begagnade personbilar har fortsatt starkt under årets första fem månader, dock med en liten minskning. Marknaden är ner 2 % jämfört med rekordåret 2016. Privathandeln har minskat med 8 % i maj och med 4 % hitintills i år.

För MRF-handeln blev det en ökning med 3 % i maj. Ackumulerat har MRF-handeln minskat 3 % på fem månader. För övrig bilhandel är det hitintills en uppgång med 10 % och för maj en ökning med 11 %.

Lagren i MRF-handeln (per 31 maj) ökade med 3 % jämfört 2016 och med 19 % jämfört 2015, till 40 300. Snittvärdet för en begagnad bil inom MRF-handeln ökade under maj med 5 % jämfört med 2016. För övrig bilhandel blev lagerökningen i antal 24 % jämfört 2016 och 52 % jämfört 2015. De stora ökningstalen för lagren hos övrig bilhandel kan vara ett tecken på att MRF-handeln säljer vidare fler bilar än normalt till övrig bilhandel.

Nybilar; Helåret 2016 och prognoserna 2017

2016 blev det bästa året någonsin och december blev den bästa decembermånaden någonsin för personbilar. Det innebär också att vi har den 36:e månaden i rad med en ökning. Ökningen blev för helåret 8 procent och för december 11 procent. För 2016 registrerades 372 318 personbilar, vilket är 27 000 fler är 2015 och hela 68 000 fler än 2014. Jämför vi 2016 med 2014 är ökningen hela 22 procent.
Bortsett från 2015 var det tidigare rekordåret 1988 med knappa 344 000. Först på plats 7, 8 och 9, av de 10 bästa personbilsåren, hittar vi registreringsår från 2000-talet (2007, 2011 och 2014) och de ligger alla mellan 304 000 och 307 000. Tillsammans med 2015 är vi nu uppe på en ny nivå som antalsmässigt är ovanlig för 2000-talet.

Den ursprungliga prognosen för 2016, på 330 000, sattes i en tid då vi med oro såg ett extremt inflöde av asylsökande till landet samtidigt som rädslan kring effekterna från införandet av de nya amorteringskraven var hög. Vi justerade upp prognosen i mars till 355 000 och igen i juni till 375 000. Nu har vi facit och det är ett nytt rekordår som slutade i linje med prognosen.
För 2017 tror vi också på ett mycket starkt bilår. Vi går in i det nya året med en för många ovanligt hög orderbank och vi har haft en hög försäljningstakt även under slutet av 2016. Effekterna av detta bör märkas under det första kvartalet 2017.

Vår prognos för 2017 var ursprungligen på 350 000 bilar och har nu ändrats till 360 000 då vi har fått in mer underlag sedan i oktober. Detta är också på samma nivå som Bil Sweden idag har angett som sin prognos. Slår prognosen in blir 2017 det näst bästa personbilsåret någonsin, endast 3 % under 2016 års rekordsiffra.

Bil Sweden höjde prognosen för personbilar 2017 i början av juni från 360 000 till 375 000. En höjning som är 4,2 % högre än den tidigare prognosen och just över rekordåret 2016. Om den nuvarande uppgången med knappa 3 % står sig året ut, blir det nya rekordet 382 000. MRF står bakom Bil Swedens beslut att höja årets prognos. Vi hör också från marknaden att många av märkenas orderböcker är mycket välfyllda samtidigt som försäljningen av de inbytta bilarna går bra.

Även för transportbilar

blev 2016 det bästa året någonsin, med 51 669 registreringar och en ökning för helåret på 15 procent. Ökningen i december var 14 procent och därmed har vi en ökning för den 34:e månaden av de 37 senaste. Jämför vi 2016 med 2014 är ökningen hela 23 procent.

Inför 2016 trodde vi på 44 000 transportbilar, vilket var i nivå med 2015. Prognosen höjdes sedan tre gånger för att i september landa på 52 000, vilket också infriades.
För transportbilar hittar vi de 10 bästa åren bland de 11 senaste åren, där det bara är 2009 som saknas. Här ser vi alltså en jämnare volym än för personbilar.
Även för transportbilar tror vi på ett starkt 2017. De positiva signalerna som vi hör från personbilar för orderbanker och ordertakten är minst lika bra som för personbilar, möjligen anar vi en fortsatt ökning av inkommande order.
Prognosen som vi tidigare satt till 50 000 har vi nu justerat upp till 52 000, efter att vi sett mer positiv uppdaterad statistik och då vi är tryggare i att förändringen av ROT-avdragen inte tycks påverka försäljningen i den utsträckningen som vi tidigare trott. Vi går mot ett nytt rekordår för transportbilar.

För tunga lastbilar

För tunga lastbilar blev 2016 det 3:e bästa året någonsin med 5 913 registreringar, en ökning från 2015 med 22 procent. Decembers ökning blev 24 procent och det blev den 15:e månaden i rad med en ökning.

Det senaste toppåret var 2008 med 6 027 bilar och det bästa året var 1989 med 6 133. Fem av de 10 bästa tunga lastbilsåren är från 1900-talet, varav fyra var före 1990.

Vi gick in i 2016 med en MRF-prognos på 4 800, motsvarande 2015 års volym. Höjningar skedde sedan både i maj och i oktober till den slutgiltiga prognosen som landade på 5 700 och vi ser nu att den överträffades med 210 tunga lastbilar.

Den mycket starka leveranstakten under året har överraskat många bedömare och allmänt känt har varit att påbyggarnas kapacitet till viss del har bromsat en ännu högre årsvolym.

Vår prognos för 2017 höjs nu från 5 400 till 5 600. Vi hör att det finns mycket bra orderbanker på många håll och att ordertakten ligger på en hög volym. Den svenska högkonjunkturen står sig, räntorna kommer att vara fortsatt låga och byggtakten är fortsatt mycket hög. En del av de många stora infrastrukturprojekten har dock redan kommit igång och en volym något under 2016 års är det vi lägger som prognos för 2017.

Prognosen för 2017 på tunga lastbilar höjdes av MRF:s styrelse för tunga fordon vid styrelsemötet den 18 maj, till 6 000 enheter. Om årets nya prognos slår in blir 2017 det tredje bästa året någonsin för tunga lastbilar. 1989 nådde marknaden 6 133 registreringar och 2008 6 027.

MRF Prognoser 2017 170608

Fortsatt stark begagnatmarknad

Maj och hitintills i år

Försäljning av begagnade personbilar har fortsatt starkt under årets första fem månader, dock med en liten minskning. Marknaden är ner 2 % jämfört med rekordåret 2016. Privathandeln har minskat med 8 % i maj och med 4 % hitintills i år.

För MRF-handeln blev det en ökning med 3 % i maj. Ackumulerat har MRF-handeln minskat 3 % på fem månader. För övrig bilhandel är det hitintills en uppgång med 10 % och för maj en ökning med 11 %.

Lagren i MRF-handeln (per 31 maj) ökade med 3 % jämfört 2016 och med 19 % jämfört 2015, till 40 300. Snittvärdet för en begagnad bil inom MRF-handeln ökade under april med 5 % jämfört med 2016. För maj har vi ännu inte fått uppgifterna. För övrig bilhandel blev lagerökningen i antal 24 % jämfört 2016 och 52 % jämfört 2015. De stora ökningstalen för lagren hos övrig bilhandel kan vara ett tecken på att MRF-handeln säljer vidare fler bilar än normalt till övrig bilhandel.


Helåret 2016
Bilbranschen har för de senaste två åren haft en historiskt sett ovanligt stark efterfrågan både på nya och begagnade personbilar, vilket inte brukar ske samtidigt, i alla fall inte utan att begagnatlagren samtidigt skjuter i höjden. I fjol levererades fler nya bilar än någonsin (8 % fler än förra rekordåret 2015) och det såldes fantastiskt bra med begagnat, samtidigt som begagnatlagren hölls på en rimlig nivå.

2016 är det näst bästa begagnatåret volymmässigt sett för MRF-handeln de senaste tio åren, endast slaget med en knapp procent av 2015. Under det sista halvåret är minskningen 2 %. För all handel med begagnade bilar har vi en uppgång med 5 %, tack vare att övrig bilhandel ökade sin försäljning med 11 %. Övrig bilhandels ökningstakt fortsätter under hela året.

Totalt sett har begagnatförsäljningen, inklusive privatförsäljningen, ökat 1 % till 1,32 miljoner för 2016, medan enbart privatförsäljningen står stilla jämfört med 2015.

Jämfört vi 2016 års begagnatvolymer med 2007 års, så har MRF-handeln (som hade 17 % av den totala marknaden både 2016 & 2007) ökat volymen med 4 % och övrig bilhandel med (15 % 2016 & 8 % 2007) 124 %.

På 10 år har den totala bilhandeln ökat med 40 % och står nu för 31 % av begagnathandeln. Totalt har begagnatmarknaden ökat med 12 % till dryga 1,32 miljoner. Privatförsäljningen hade 2016 samma volym som 2007, nämligen 700 000 bilar, men andelen har minskat från 59 % till 53 %. Tittar vi enbart på försäljningen av begagnade bilar som är 0-5 år står MRF-handeln för 46 % (43 % 2007) och för 64 % (72 %) av den totala bilhandeln. Privathandeln är här bara 13 % och har minskat från 22 %.

Lagerantalet vid årsslutet var för MRF-handeln, 38 800, bara 1 % högre än i fjol (i somras var det 10-12 % högre än motsvarande månad 2015), vilket är en mycket bra nivå historiskt sett och inte minst med hänsyn till de fortsatt höga försäljningsvolymerna. För övrig bilhandel har lagren ökat med 25 % jämfört med 2015 (i somras 24-28 %) till 45 000. Snittvärdet för lagerbilarna hos MRF-handeln fortsätter att stiga med cirka 5 % jämfört med ett år tidigare, även om värdet minskade något i december.

De mest sålda begagnatbilarna hos bilhandeln för 2016 var Volvo V70 (med en minskning jämfört med motsvarande period 2015 på 5 %), följt av VW Passat (+8 %), VW Golf (+8 %), Volvo V60 (+14 %) och på femte plats Audi A4 (+3%). Av 10 i topp är det Volvo XC70 (9:e mest sålda) som i % ökat mest med 23 %, följt av Volvo XC60 (6:e mest sålda) som ökat med 20 % och på tredje plats ligger Kia Ceed (10:e mest sålda) 17 %.

För helåret 2016 har det sålts mest begagnade bilar (all försäljning) i Stockholms län 231 000 (med en minskning med 0,2 % jämfört med 2015), följt av Västra Götaland 220 000 (+2 %) och Skåne 170 000 (+3 %). På fjärde plats kommer Östergötland med 59 000 (+2 %). De län som har ökat mest i % i år är Blekinge med 8 %, Södermanland 6 % och Halland med 5 %.

Fotnot
Vår statistik baserar sig på begagnade personbilar som säljs till slutkund, privata och företag. Bilar som säljs till bilhandlare och mellan bilhandlare är inte medräknade.

MRF begagnatstatistik per 2016 o 201705 170607

 

Privatleasingen fortsätter i hög takt, men ökar endast i låg takt

Maj och hitintills i år

Privatleasingen ökar med 9 procent i maj, och med 4 procent hitintills i år, i antal. 4 procent ackumulerat motsvarar ökningen av totalmarknaden. Privatregistrerade bilar totalt har samtidigt en svag minskning med några få procentenheter.
Ökningen som andel, för de första fem månaderna, av de privatregistrerade personbilarna, är från 25 % till 27 %. I maj var andelen privatleasade personbilar i år 27 % mot 24 % i fjol.

Jämför vi de tio senaste månaderna ser andelarna ut så här; aug 31 %, sep 31 %, okt 32 %, nov 34 %, dec 34 %, jan 28 %, feb 26 %, mar 28 %, apr 27 % och maj 27%. Se även diagrammet här bredvid.

Med anledning av att andelen för de första fem månaderna stabilt är lägre än de i höstas och också med hänsyn till signaler från marknaden, tror vi nu att andelen privatleasade bilar 2017 hamnar mellan 27 och 30 procent. Detta innebär i antal cirka 45-50 000 personbilar.
Bland märkena är det Peugeot som sticker ut med en marknadsandel hitintills i år på 11 % mot helåret 2016 på 4 % och 2015 på 2 %.

Helåret 2016

December månad blev åter en månad där vi slog ett nytt rekord för privatleasingen. Andelen privatleasade personbilar av de privatregistrerade nådde över 34 procent för december och för helåret 2016 nådde den 29 procent. Antalet privatleasade personbilar var i december 5 571.

Ökningen av privatleasade personbilar för 2016 mot 2015 blev hela 81 procent och antalet ökade från 26 946 till 48 791.
Av det totala antalet registrerade personbilarna blev privatleasingens andel för 2016 13 procent och för december som enskild månad 15 procent.

– Privatleasingen kommer att fortsätta sin positiva ökning ytterligare, den känslan är tydlig i branschen, inte minst med tanke på det positiva mottagandet från kunderna tillsammans med den fortsatt starka ökningstakten, säger Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF.
– Vår prognos är att vi kommer att leverera ut över 55 000 privatleasade bilar 2017.

Andelen privatleasing skiljer sig åt mellan bilmärkena
Volkswagen har även 2016 sålt flest privatleasade bilar, 22 % (24 % 2015) av de 48 282 bilarna. Volvo har knappat in lite och har 15 % (14 %). Trea kommer Toyota med 8 % (6 %) tätt följt av Renault och Audi som bägge också har 8 % (6 % & 7 %).
Av Volkswagens alla privatregistrerade bilar består hela 46 % (32 %) av privatleasade bilar medan Volvos andel är 29 % (18 %). Toyotas andel är 29 % (13 %) medan både Renault och Audi har 51 % (23 % & 31 %).

Seat har den högsta andelen privatleasade bilar av de privatregistrerade med 78 % (66 %) och på andra plats hittar vi Mini som har 74 % (67 %). Renault och Audi delar tredje platsen.

Av Volkswagens samtliga sålda bilar 2016 (inklusive till företag) är 19 % (12 %) privatleasade medan Volvo bara har privatleasat ut 10 % (5 %) av alla sina sålda bilar. För Toyota är andelen hela 17 % (7 %). Högst andel här har Seat med 57 % (47 %).

2016 levererades flest privatleasade bilar i Västra Götaland med 12 162 bilar (en ökning med 72 % jämfört med 2015), Stockholms län var knapp tvåa med 11 952 bilar (+66 %) och Skåne trea med 6 107 (+70 %). På fjärde plats kom Jönköpings län med 2 007 (+78 %). De län som har ökat mest i % i år är Kalmar län med 139 %, Gävleborg 114 % och Västmanland med 106 %. Nästan var annan privatleasad bil levererades i Stockholms och Västergötlands län tillsammans.

MRF Privatleasing-diagram och tabeller

Ytterligare statistik finner du här >>>

Johan Holmqvist UM

Johan Holmqvist
bilhandelsansvarig MRF
Tel 08-701 63 22
Skicka ett mejl till Johan

Bilhandel

Bilmarknaden i oktober

Varje månad kommenterar Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på bilmarknaden. Här hittar du kommentarer och...

Läs mer

Nuläget på bilmarknaden

Varje månad kommenterar Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på bilmarknaden. Här hittar du kommentarer och...

Läs mer

Rekord även i november!

Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar november månads nybilsregistreringar.

Läs mer
Visa alla