ALLA INTERVJUER
2018-tunga 2018 2017 2016

Analys

Det är i år 23:e gången som GA-enkäten genomförs. Det började redan 1995 och då på initiativ av Anders Carlsson, som tyvärr gick bort 2017 efter en tids sjukdom, 75 år gammal. Det första året var ett prövoår, där inte ens alla märken ville delta, men direkt fick vi en hög svarsfrekvens från återförsäljarna.

Nästa gång GA-enkäten genomfördes var 1997 och då var alla märken med, som fick möjligheten. Därefter har den genomförts varje år, med totalt 14 märken på pallen, varav fyra har vunnit.

Till i år har vi skapat en separat enkät för tunga lastbilar, GA-enkäten Tunga lastbilar. Behovet att anpassa en del av frågorna för den delen av marknaden har förts fram både från återförsäljarföreningar och från generalagenter. Här finns nu tre märken med, Mercedes Lastbilar, Scania och Volvo Lastvagnar. Naturligtvis har vi utgått från GA-enkätens omfattande frågebatteri, när vi tillsammans med de tre återförsäljarföreningarna bestämde vilka frågor som ska finnas med i den nya enkäten. Lite förvånade blev vi alla när resultatet blev att det endast är 15 frågor av GA-enkäten Tunga lastbilars frågor som inte finns med i GA-enkäten.

När nu Mercedes har delat upp hela sin organisation även mellan transportbilar och lastbilar, finns Mercedes Lastbilar med separat i en GA-enkät för första gången. Tidigare har Volvo Lastvagnar funnits med sedan starten 1995 för GA-enkäten och Scania sedan 1997.

Svarsfrekvensen för 2018 års enkäter är åter så hög att Sifo undrar vad vi gör för att få till dem så bra, trots att vi har över 130 delfrågor. Den nya GA-enkäten Tunga lastbilar har den högsta svarsfrekvensen i GA-enkätens historia med imponerande 87 procent, vilket tyder på att den var efterlängtad. Allra bäst var Scania där alla återförsäljare utom en svarade.

Det är intressant att följa hur konstruktivt och långsiktigt de flesta märkena numera arbetar med MRFs enkäter och då tänker jag på både generalagenter och återförsäljarföreningar. GA-enkäterna är rena utvecklingssamtalet säger en del. De samlade resultaten från enkäterna ger svar på frågan om var generalagenterna underlättar återförsäljarnas arbete och var de kan bli bättre.

Det syns i GA-enkäternas resultat att de arbetssätt som en del generalagenter använder sig av bär frukt och då har vi samarbeten som betalar sig flera gånger om. Alla håller nog med om att trygga, starka och lönsamma återförsäljare presterar bättre, än de som jobbar där det råder osäkerhet och en brist på dialog. Givetvis är det också viktigt att det finns en väl fungerande partner i form av en stark återförsäljarförening. Finns det ett riktigt brett och bra samarbete mellan generalagenten och återförsäljaren är det så klart att slutkunden märker det!

De olika roller som generalagenterna och återförsäljarna har i distributionskedjan får inte gå i otakt. Att exempelvis skydda ÅF-kåren från mindre passande beslut tagna på Europakontoret, är en viktig del för den svenska ledningen anser många. Kompromissviljan behövs hos bägge parter och är en styrka som oftare leder till gemensamma mål och därmed bättre resultat.

Att få en hel bransch att tycka att våra enkäter är viktiga underlag till det egna förbättringsarbetet förpliktigar och MRF lägger därför varje år ner stora resurser på att genomföra GA-enkäterna. Det är viktigt att GA-enkäterna är bra för alla som deltar. Samtidigt är det viktigt med en kontinuitet för att kunna jämföra de förbättringstrender som sker totalt och inom varje märke. Under de senaste åren har vi förbättrat GA-enkäten med bland annat märkesdiagrammen, möjlighet att svara på nätet, sänt ut respektives svar till respektive generalagent och ÅFF redan inom en månad efter slutförd enkät samt flyttat presentationen från september till maj.

Under kommande år kommer naturligtvis ytterligare modernisering att ske, men vi ändrar inte på det alla tycker är bra. Därför kommer vi även nästa år intervjua återförsäljarföreningarna och de tre generalagenterna, för att därefter presentera det tillsammans med analyser och intressant statistik i Motorbranschen samt på vår hemsida, precis som vanligt.

En tydlig korrelation är att de generalagenter som konstruktivt och seriöst arbetar med GA-enkäternas resultat belönas med både nöjdare återförsäljare och ett bättre GA-enkätresultat.

Johan Holmqvist
Bilhandelsansvarig

Högsta svarsfrekvensen någonsin

För första gången har de tunga lastbilarna en egen enkät med många frågor som är specifika för lastbilsbranschen Och här är svarsfrekvensen mycket hög. Medan personbils-och transportbilsmärkena har en svarsfrekvens på 73 procent har de tunga lastbilsmärkena en så hög svarsfrekvens som 87 procent.

Lönsamhet och prissättning skiljer mest

Det är på områden som rör lönsamhet och prissättning som det skiljer mest mellan ettan Mercedes och de två andra. Det råder ingen tvekan om att Mercedes återförsäljare är mer nöjda med lönsamheten än Volvos och Scanias. Det gäller såväl försäljning som servicemarknad, reservdelar och tillbehör. Samma mönster kan man se på frågor om bonus och på frågan om generalagenten har en marknadsanpassad prissättningspolitik för bilarna.
Datasystem är ett uppenbart besvärligt område för Scania och Volvo. Här ger ÅF generellt lägre betyg än tre. De är alltså inte nöjda, medan Mercedes hamnar betydligt högre.