Det har kommit till MRFs kännedom att Länsstyrelsen, Västra Götaland i dagarna har skickat ut ett föreläggande om att medlemsföretag uppmanas att inom tre veckor inkomma med följande information:
 • Riskbedömning avseende hur din verksamhet kan utnyttjas för penningtvätt
 • Riskbedömning av tre valfria kunder
 • Rutiner och riktlinjer avseende:
  • Åtgärder för kundkännedom
  • Övervakning och rapportering till Finanspolisen
  • Bevarande av handlingar
  • Intern kontroll, inklusive uppgift om vem i verksamheten som ansvarar för regelefterlevnaden.

 

MRFs kommentar
Tillsynen är i sig inget konstigt och Länsstyrelsen i Västra Götaland är en av de tre Länsstyrelser som sköter delar av tillsynen gällande penningtvättslagstiftningen.

Däremot är det så att det endast är de medlemsföretag som enligt 1 kap 2 § p 16  Lag om åtgärder mot penningtvätt – genom yrkesmässig handel med varor, om det kan antas att det i verksamheten eller en del av verksamheten genomförs eller kommer att genomföras transaktioner, enstaka eller sådana som kan antas ha samband, som innebär att utbetalt eller mottaget belopp i kontanter uppgår till motsvarande 5 000 Euro eller mer – som omfattas av lagen.

Den skyldighet som ovan anges gäller således endast företag som utbetalar eller mottager belopp i kontanter till motsvarande 5 000 Euro eller mer. Såvitt MRF känner till är det få företag som gör detta. De företag som hanterar ovan nämnda belopp är givetvis skyldiga att svara på föreläggandets frågeställningar i sak, men de företag som inte hanterar nämnda summor och då inte omfattas av lagens tillämpningsområde bör svara att de inte hanterar kontanter eller i vart fall inte överstigande 5 000 Euro (och inte omfattas av lagens tillämplighetsområde), säger David Norrbohm, jurist på MRF.

MRF har vid flera tillfällen, så sent som i höstas, informerat om Penningtvättslagstiftningens konsekvenser och rekommenderar med anledning av bland annat gällande lagstiftning endast kontanthantering av mindre belopp.


Här kan du läsa mer om vad MRF skrivit om penningtvätt:

https://www.mrf.se/blog/2017/09/18/ny-penningtvattslag/

https://www.mrf.se/blog/2016/02/03/var-observant-vid-misstankt-penningtvatt/

https://www.mrf.se/blog/2015/05/13/penningtvatt-pa-5-minuter/

https://www.mrf.se/blog/2014/08/12/ny-lag-om-penningtvattsbrott

David Norrbohm, jurist på MRF
Skicka ett mejl till David

Bilhandel

Begagnatmarknaden – feb 2020

  Tabellförklaring: Nybilshandel: Är begagnathandel via de bilhandelsföretag som också säljer nya bilar. Övrig bilhandel: Handel via … Läs mer

Webinar distansförsäljning 3 april

Wayke och MRF hjälper dig att få bättre koll på vad som gäller vid e-handel och...

Läs mer

Satsa på onlineförsäljning av nytt och begagnat!

Kan coronakrisen sätta igång bilhandelns digitalisering? – Det tror jag. Precis som det digitala mötet exploderat...

Läs mer
Visa alla