MRF vill ha en fungerande kreditmarknad, därför vill MRF att det blir speciella regler för fordon som leasas eller köps på avbetalning. Lagstiftning om så kallade bilmålvakter kom 2014. Nu har Regeringskansliet låtit göra en översyn över lagstiftningen. MRF har lämnat bilhandelns synpunkter.

– Utredaren har sett över lagstiftningen för att se vilka effekter den fått och för att se om det finns behov av förändringar i regelverket. Det har, enligt utredaren, gått för kort tid sedan ikraftträdandet i juli 2014 för att man ska kunna utvärdera lagstiftningens långsiktiga effekter. Redan nu kan utredaren ändå se att det behövs en del förändringar för att komma tillrätta med problemet med fordonsmålvakter. Dessa förändringar rör bland annat registreringen i vägtrafikregistret och ett användningsförbud för fordon med obetalda parkeringsavgifter av viss storlek, förklarar juristen Kerstin Sundvall som tillsammans med MRFs förbundsjurist, David Norrbohm, besvarat, och lämnat synpunkter på, utredningens remissutgåva för MRFs räkning. MRF vill se speciella regler för fordon som säljs med finansiering för att skydda bilhandeln och indirekt konsument.

– På en fungerande kreditmarknad måste såväl kredittagarens som kreditgivarens och borgenärens ägande- och säkerhetsrätter skyddas. Om en leasing- eller avbetalningsbil kommer tillbaka med skulder i bagaget, måste skulderna betalas innan bilen kan gå vidare till annan brukare eller köpare. Detta kommer i slutänden att drabba kommande kunder i form av högre räntor och avgifter, säger Kerstin Sundvall.

I slutet av sommaren presenterades en rad nya lagförslag av utredaren för att ytterligare angripa bilmålvaktsproblematiken. Några undantagsregler för leasing- och kreditfordon fanns inte med bland förslagen.
MRF anser i sitt remissvar, till skillnad mot utredaren, att det borde finnas speciella regler för leasing- och kreditfordon när det gäller fordonsrelaterade skulder.

– Om skulderna följer brukaren eller avbetalningsköparen, gäldenären, istället för fordonet hamnar skulderna på rätt person. Det är en principiell fråga att var och en betalar den skuld som man ådragit sig genom att, till exempel, bryta mot gällande lagstiftning, säger Kerstin Sundvall och fortsätter:

– Lagstiftningen mot bilmålvakter som den ser ut i dagsläget kan bli ett incitament för brukare av leasingfordon respektive avbetalningsköpare att strunta i att betala skatter och avgifter eftersom de följer bilen och inte personen.

Bilhandel

Bilar på nätet

Det finns en tydlig lagstiftning genom lagen om distansavtal, avtal för köp utanför affärslokalen. I den...

Läs mer

Nyreg nov 2019 – Den starka hösten fortsätter!

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar november månads nybilsregistreringar.

Läs mer

Om ersättning vid leveransförsening

Förtydligande med anledning av missvisande artikel om konsuments rätt till ersättning vid leveransförseningar.

Läs mer
Visa alla